80 roků od otevření Husova sboru v Litomyšli

„Nuž sestry, bratři, ať staří jste, ať ve květu jste mladí, v tu svatyňku svou milou choďte rádi a myslete, že stále na Vás patří zrak Mistra Jana svaté paměti!“ To jsou oslovující verše br. Ferd. Tomka „K slavnostnímu dni“. A byl to den 25. září 1932! Naši předkové zakoupili bývalou školu reálnou zr. 1866, která sloužila později jako dívčí škola a od r. 1887 jako škola řemeslnická. Tato budova je také významná tím, že zde bydlela M. D. Rettigová.

V r. 1925 byla na dnešní farní budově odhalena na její památku deska. Po předcházejících záměrech o zakoupení některých jiných budov ve městě byla na podzim roku 1930 tato budova zakoupena. Jsou to vlastně budovy dvě, sbor a fara. Sbor je umístěn v nádherném historickém jádru města na Špitálku. Velkou zásluhu o jeho otevření má br. farář Jaromír Metyš a rodina Mikuleckých ze Řídkého a mnoho našich předků! Na jejich počest byl 15. září tohoto roku v našem sboru uskutečněn vikariátní den. Trio z Brna potěšilo koncertem, poté bohoslužby, které sloužilo celkem osm duchovních; radostí byl i zcela zaplněný sbor. Odpolední posezení – recitál br. Stanislava Kubína „Lahodná vteřina“. O bohaté občerstvení se postaraly naše obětavé sestry. A co na závěr této vzpomínky slavného dne naší náboženské obce? Opět citát z uvedené básně z r. 1932: „Svou víru chraňte, jazyk otců ctěte, vlast milujte. A to vše na naše děti své přeneste, neb v nich jen všechna kvete nám naděje, že v moři nepřátel my se neztratíme! A dokažte, že Husovým jste lidem!“

Co říci na závěr? Díky našim předkům a ať naše milá církev pokračuje v jejich blahodárném počinu!

Jaroslav Jiráček, náboženská obec Litomyšl, převzato z ČZ 43/2012

Napsat komentář