Modlitby 4. týden, 22. – 28. ledna 2018

neděle 28. ledna 2018 – 4. neděle po Zjevení

První čtení: Deuteronomium 18, 15-20

Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“ Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“

             Hospodine, povoláváš mnohdy z našeho středu ty, kteří nám ukazují Tvou vůli.

            Především jsi ale povolal mezi nás Krista, aby nám Tvou Otcovskou péči ukázal jako trvalý vztah.

            Prosíme, dej nám sílu, ať Tě posloucháme, ať naše tápání a přešlapy procházejí proměnou.

       Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 22. – 28. ledna 2018“

S NADĚJÍ…

První konference duchovních Královéhradecké diecéze v tomto roce proběhla při společném setkání ve středu 10. ledna v Hradci Králové. Rok naděje 2018 jsme zahájili bohoslužbou, slovem nás přijel podpořit salesiánský kněz Ladislava Heryána, krátký vstup také měla socioložka Jana Černoušková. Společná chvíle s kolegy, rozhovory, oběd, chvíle sdílení…

 

Náboženská obec v České Třebové

V neděli 7. ledna 2018 v náboženské obci Česká Třebová-Ústí nad Orlicí proběhlo uvedení bratra Štěpána Kláska do služby administrátora obce a sestry Lenky Kláskové jako kazatelky v Husově sboru v České Třebové. Poděkování za dosavadní službu patří sestře farářce Lídě Kukuczkové, která zde zůstává jako duchovní. Biblické hodiny budou stále pod vedením kazatele Aleše Tomana v obvyklém čase. Kéž v této náboženské obci lidé i nadále slyší Boží slovo, cítí nebesa otevřená a Ducha svatého.

 

Bohoslužba k 98. výročí vzniku CČSH

Slavnostní bohoslužba k 98. výročí vzniku Církve československé husitské, která se konala v sobotu 6. ledna 2018 od 15.00 hodin v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Bohoslužbu vedl bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th. D. a kázal pražský biskup doc. ThDr. David Tonzar, Th. D.

 

Zahájení Roku naděje 2018

Zahájení Roku naděje, společná konference duchovních Královéhradecké diecéze CČSH, 10. ledna 2018

Výzva k bdělosti

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“

Lk 12,35-40

Pokoj Vám, milé sestry a milí bratři.

Scházíme se poprvé v novém roce, tento rok 2018 jste nazvali Rokem naděje. A protože se vzájemně rádi vidíme, přejeme si vše dobré v čase, který je zřejmě před námi. Máme naději na děj dobrý ve všech těch zbývajících 355 dní L.P. 2018? Pán Ježíš nám říká: „ I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho ne-nadějete.“ Překvapení patří do života, nárok na poklidný, zdravý, spokojený život nemáme. Nevíme tak docela, co nás čeká… Obecně dnes, alespoň co se týká dějů v naší zemi, požádá nová vláda parlament o důvěru. A pozítří budeme moci my všichni hlasovat o tom, kdo má naši důvěru, aby jako čelní představitel naší země ji spoluutvářel, a jak říká tradice už od Masaryka, udával hlavní tón pro celospolečenskou atmosféru a „duchovní“ klima u nás.

Z dnešního evangelia jasně vyplývá, že Pán, který by pro nás měl být tím nejdůležitějším, není fyzicky ale duchovně doma. A my, nehledě na náš věk, zdravotní stav, přesvědčení, jsme ti, kdo na něj čekají. Spojuje nás ne velikost našich lamp. To, jak mocně nebo podobně svítí, ale vědomí, že já, ty, sestro, bratře, čekáme, až Pán zatluče, abychom mu otevřeli. Rok naděje nás směřuje, abychom znovu a znovu prožívali, že někam patříme. Tvoříme společenství. Každý z nás v církvi dává určitou energii – světlo. Když vidím v temném lese světlušku, mám radost. Pokud vidím celé hejno světlušek, mám zcela jiné pocity a pociťuji radost mnohonásobnou. Člověk je tak nastaven, aby vedle své jedinečnosti, samostatnosti, odpovědnosti sdílel pocity a své světlo s ostatními.

Naděje přináší do života světlo a ujištění. Přináší nadhled, ale i bez přesvědčení, že všechno dobře dopadne. Václav Havel rád říkával: „ Naděje je jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Jak to dopadne s volbami? S Rokem naděje? Jak to dopadne s naší církví?

Pokračovat ve čtení „Zahájení Roku naděje 2018“

Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2018

neděle 21. ledna 2018 – 3. neděle po Zjevení

První čtení: Jonáš 3, 1-5.10

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak.

                       Pane, povolal jsi Jonáše do města, kterým se procházelo tři dny a on jím jen rychle proběhl.

            Také my v církvi odbýváme své povolání a rádi se povyšujeme nad ostatní.

            Děkujeme za Tvou trpělivost, kterou s námi máš, a prosíme, probouzej i nás k trpělivé lásce k lidem této země.

         

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2018“

Vydané publikace loňského roku

Publikace a další tiskoviny vydané v letošním roce Královéhradeckou diecézí CČSH – v edici H vyšla kniha Martina Chadimy „Dr. Karel Farský, I. patriarcha Církve československé (husitské)“. V edici Poutník jsme vydali další díl zpěvníků: „Zpěvník III., písně k Novému zákonu“ a publikace Vladimíra Hraby „Víra, naděje, láska – počátky vývoj a současnost Církve československé husitské“. Pastorační komise připravila čtyři čísla čtvrtletníku „Mosty“ a také pro nadcházející Rok naděje 2018 je připraven diář a stolní kalendář s liturgickými texty s názvem Naděje 2018.

 

Štědrý den v Hradci Králové

Štědrý den v náboženské obci v Hradci Králové začíná adventní snídaní, kde zpíváme koledy, prožíváme bohoslužbu kolem stolu, pijeme čaj a ochutnáváme vánoční štolu. Příjemná chvíle, vzácný čas s milými lidmi. Slavnostní a výjimečný den končí ve Sboru kněze Ambrože Půlnoční po půlnoci.