Modlitby 17. týden, 22. – 28. dubna 2019

Texty pro neděli 28. dubna 2019 – 1. neděli po Velikonocích

První čtení: Skutky 5, 27-32

Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“

 

            Bože, vyvýšil jsi Ježíše jako našeho Vůdce a Spasitele a dal jsi mu místo po své pravici.

            Uvádíš také mě do života s Tebou, určuješ mi místo, chceš, abych Tě poslouchal.

            Prosím, povzbuzuj mě, ať se nebojím lidí ani světa. Zbavuj mě slepoty, ať vidím, co je zapotřebí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 17. týden, 22. – 28. dubna 2019“

Velikonoční pozdrav

Moji milí,
vstupujeme do velikonočního týdne, chceme si uvědomit podstatu své víry a naděje. Přeji Vám všem, abyste se těšili z LÁSKY, kterou nám Bůh Otec projevil skrze našeho Bratra Ježíše. Kéž je Vaše cesta životem stále podepírána pravdou, která nese zvěst o Kristově vzkříšení a našem příchodu k Otci. Pán je s Vámi – Kristus je naší cestou.
Váš biskup Pavel

Modlitby 16. týden, 15. – 21. dubna 2019

Texty pro neděli 21. dubna 2019 – Hod Boží velikonoční – vzkříšení Páně

První čtení: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

 

            Kriste, „oni Tě pověsili na kříž a zabili“, ale důvodem Tvé smrti jsme stále my – lidé současní.

            Jsi soudcem živých i mrtvých, nabízíš odpuštění všech hříchů těm, kdo v Tebe věří.

            Prosíme, povzbuzuj nás, abychom dosvědčovali lidu slovem i skutky náš vztah k Bohu Otci.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 16. týden, 15. – 21. dubna 2019“

ZÁZRAČNÉ UDÁLOSTI PURÍMU

Gemara k talmudickému traktátu Taanit praví, že začátek měsíce Adar by měl každému přinést prožitek radosti, protože v tomto období se odehrály                                                                

                    

 ZÁZRAČNÉ UDÁLOSTI   PURÍMU

Starý rabínský bonmot zní: „Víte jak shrnout celý obsah Megilat v jedné větě?“ Odpověď na tuto otázku je: „Pokusili se nás zabít. Neuspěli. Pojďme jíst a pít.“

Středem Purímu je výnos perského krále Achašveroše (Xerxa), nařizující vyhladit všechny Židy- včetně žen a dětí. Z knihy Ester víme, že strůjcem tohoto výnosu byl uražený vysoce postavený ješita Haman. V traktátu Megila (10 traktát řady Moed- svátky- Mišny) se říká, že  „Haman se velmi radoval, že los padl na měsíc adar. Řekl: Můj los padl na měsíc, kdy zemřel Mojžíš“. Z jeho pohledu se zdálo logické, že měsíc smrti význačného vůdce Židů- Mojžíše-  je nejvhodnější dobou pro naprosté zničení celého židovského národa. Ale Haman si neuvědomil, že Mojžíš ve stejném měsíci- dokonce dni- nejen zemřel, ale i se narodil.  Z rabínského pohledu na smrt jako přerušovatelku nebo završovatelku životního cyklu to dokazuje, že Mojžíš dokonale využil Adonem mu daný životní potenciál a jeho smrt tak nebyla přerušením procesu darování Tory a cesty do svobody, ale tento proces završila. A tím byl den Mojžíšovy smrti i dnem nového začátku, , nastartovaného  Adonovým zásahem, kterým se události, popsané v knize Ester,  obrátily proti strůjci těchto úkladů. Z knihy Ester víme, že místo Mardokeje a židů byl zlikvidován Haman a všichni jejich nepřátelé. Klíčovou otázkou se stává dotaz proč vlastně Hospodin zachránil židy, kteří  opakovaně porušovali jeho vůli.

Pokračovat ve čtení „ZÁZRAČNÉ UDÁLOSTI PURÍMU“

Z jarního kazatelského kurzu

Studenti kazatelského kurzu dne 6. 4. přednesli svá kázání a složili zkoušku z praktické teologie. Zkoušková komise ve složení bratrů: Vladimír Hraba, Benjamin Mlýnek a bratr biskup Pavel působila přísně, ale všichni to zvládli. Závěrečnou zkoušku také složila sestra Dita Bašková Kačírková, která tímto ukončila studium kurzu na výbornou…. Den nekončil, úvod do Nového zákona přednesl bratr farář Stanislav Švarc – další skvělý přednášející… Skripta s literaturou a otázkami na prázdniny a uvidíme se tentokrát až na podzim v říjnu. Krásné jaro, léto, život…

Pohyby duše – rovnováha v Kristu

Duchovní obnova ve dnech 1. – 4. dubna v Broumově – v klášteře jsme po 4 dny nahlíželi do enneagramu a hledali “rovnováhu” duše… duchovní cvičení v silentiu s názvem Pohyby duše – rovnováha v Kristu vedl bratr biskup Pavel. Klášter a jeho zahrady nabídly tolik očekávaný poklid, kteří všichni, kdo už jednou zde byli, rádi opět nacházejí. Při posledním večeru jsme mohli sdílet své dojmy a také jsme společně oslavili narozeniny zdejší milé broumovské sestry farářky Jany Wienerové.