Modlitby 29. týden, 13. – 19. července 2020

texty pro neděli 19. července 2020 – 7. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 44,6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“

 

            Hospodine, jsi první i poslední, stojíš nade vším a jsi ve všem.

            Jsme Tvé děti a jsme tedy i Tvými svědky. Nemusíme se bát, nemusíme být zmateni.

            Skálo věků, Otče, doznáváme, že nejsme vždy „pevní“ a tak prosíme, posiluj nás stále.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 29. týden, 13. – 19. července 2020“

Ekumenická bohoslužba za M. J. Husa v Hradci Králové

Každoročně si připomínáme na mnoha místech hrdinný život a památku M. Jana Husa hlavně pak v CČsH. Stalo se tak letos ekumenickou bohoslužbou i v Hradci Králové. Pozvání přijal emeritní děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze Prokop Brož a farářka Českobratrské církve evangelické Kristýna Kupfová.  Hradecký biskup CČsH Pavel Pechanec a farářka Františka Klásková připomněli i osobnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století uvedli na naše území křesťanské bohoslužby, znalosti čtení a písma a tím nás uvedli mezi nejkulturnější a nejvzdělanější země Evropy. Křesťanství však procházelo velkými peripetiemi vzestupů a problémů, nejinak tomu bylo i na přelomu 14. a 15. století, v době M. Jana Husa. Připomeňme, že působil v době dvojpapežství, značných nepořádků ve společnosti i v církvi. Papežové a jejich stoupenci se vzájemně napadali a Hus měl odvahu po vzoru anglického učence Johna Wyclifa, teologa Oxfordské univerzity, a svých předchůdců kritizovat nejen šlechtu a další vrstvy, ale i vlastní církevní řady. Hlavní autoritou se mu stala Bible, Bůh a Ježíš. Byl člověkem velmi vzdělaným, neústupným, ale jako každý i chybujícím. Kostnický koncil dnes na pomezí Německa a Švýcarska jej odsoudil r. 1415 k hrozné smrti, měl být zapomenut (o rok později se tak stalo i M. Jeronýmu Pražskému). To se však nestalo, takže jejich památku slavíme i po více jak 600 letech.

Pokračovat ve čtení „Ekumenická bohoslužba za M. J. Husa v Hradci Králové“

Večer pro Mistra Jana v Hradci Králové

Večer pro Mistra Jana v Hradci Králové ve Sboru kněze Ambrože 5. července 2020 při ekumenické pobožnosti, při které jsme si připomněli myšlenky Husa, kázal bratr Prokop Brož, pak poslouchali písničky Mirka Kemela, bratr biskup Pavel uvedl knížku „Pohyby duše“, která vyšla na jaře v době koronavirové… Dorty, káva a další dobroty a hlavně milé setkání ekumeny v našem městě… Krásný večer s milými lidmi…

Blíží se den Mistra Jana Husa

Z vernisáže výstavy Jan Hus 1415/2015 v Husitském muzeu v Táboře

Když dnes slyšíme jmého historické postavy Jan Hus, začnou mnohým z nás vyplývat na povrch tyto školní vědomosti: 6.7.1415, Kostnice, hranice, katolický kněz, rektor Univerzity Karlovy, reformátor, kazatel, Betlémská kaple, Krakovec, proti odpustkům…a mnohé další. Tyto vědomosti, ale dělají z Husa mrtvou historickou postavu, prapra předka, který byl zajímavý jen tím, že se neodvolal a dal se upálit. To je ale poněkud plochý náhled na Mistra Jana Husa. Proč by se potom po něm jmenovalo tolik ulic, tolik kostelů, proč by se k němu odvolávali nové a nové generace?

Pokračovat ve čtení „Blíží se den Mistra Jana Husa“

Výstavu v Broumově uvedla zdejší sestra farářka Jana Wienerová

Další vernisáž výstavy Víra, naděje, láska proběhla tentokrát v krásném broumovském kostele v sobotu 4. července 2020. Výstavu uvedla zdejší sestra farářka Jana Wienerová a bratr biskup Pavel Pechanec, hudebně doprovodil nadějný kytarový umělec Jiří Rambousek. V pondělí 6. 7. 2020 se Broumovští vydávají tradiční poutí za Mistrem Janem Broumovskem s myšlenkami a písněmi MJH…

Vést k dobrému, živému vztahu k Bohu můžeme jen přes dobré mezilidské vztahy

Milé sestry a milí bratři v Kristu,

na Váš dotaz, zda souhlasím s kandidaturou pro službu biskupa v naší diecézi pro období 2020–2027 odpovídám, že kandidaturu přijímám.

Děkuji všem svým nejbližším spolupracovníkům a zároveň také i všem svým kolegům ve službě. Uzavírá se sedmileté období, kdy se stát „vyrovnal“ s církvemi a tušíme, že „nové“ vnější podmínky budou pro službu našemu Pánu v české společnosti opět značně odlišné. Budeme se potýkat s čím dál tím náročnější problematikou, jak zajistit chod církve, a kromě financí budeme muset především řešit, jak službu opravdově naplňovat Duchem Kristovým.

Vést k dobrému, živému vztahu k Bohu můžeme jen přes dobré mezilidské vztahy. Obojí je, jak jsem během sedmi let ve službě biskupa poznal, velmi obtížné a bude. Ale byli jsme k tomu povoláni. Věřím, že náš kříž na sebe bere Kristus i my máme brát břemena druhých. Proto se s pokorou dívám do budoucna a kandidaturu na další léta ve službě přijímám. Prosím o modlitby a neutuchající činnost všech sester a bratří v Církvi československé husitské.

Pán s Vámi Pavel Pechanec

Odpověď diecézní radě CČSH v Hradci Králové

Vernisáží výstavy V-N-L v roce 2020 nás čeká ještě šest

Naše četné vernisáže výstavy Víra, naděje, láska jsou doprovázeny vždy předešlým balením a převážením. Panely, interaktivity a další vše potřebné se vejde krásně do jednoho auta. Zde za pomoci bratra faráře Aleše Tomčíka se výstava stěhovala z Nové Paky do Broumova. Letos ještě bude instalována v náboženských obcích v Broumově, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vysokém Mýtě, v Litomyšli, Hradci Králové a České Skalici :) .