Modlitby 42. týden, 16. – 22. října 2017

22. října 2017 – 29. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 45, 1-6

Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.“

Hospodine, dáváš svým vyvoleným sílu požehnání. Tvá vůle se v nich projeví.

Tvá všemohoucnost je skrze ně zřejmá a proniká vším.

Prosíme, dej ať také i my dnes neseme plody Tvého vyvolení a přinášíme Tvé požehnání.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden, 16. – 22. října 2017“

Na festivalu zazní zachráněné varhany

Už podruhé se na festivalu rozezní varhany v Husově sboru v Dobrušce, které se podařilo zachránit v roce 2015 díky iniciativě členů spolku PROVARHANY, partnera MHF F. L. Věka.

Na nástroj z roku 1904 zahraje v sobotu 14. října Roman Perucki, významný polský koncertní varhaník a profesor na Hudební akademii v Gdaňsku, který koncertuje po celém světě a mimo to zasedá v porotách mezinárodních soutěží, je prezidentem společnosti „Musica Sacra“ a také ředitelem filharmonického orchestru v Gdaňsku. Na festivalovém koncertě představí mimo jiné i polskou varhanní literaturu.

Na skladby současných autorů, ale i velikánů Mozarta a Bacha se mohou posluchači těšit v podání Five Star Clarinet Quartet – souboru, v němž se jedinečně mísí zkušenost i vyzrálost s mládím a interpretační energií.

Profesoři Hudební fakulty Akademie múzických umění Jiří Hlaváč a Vlastimil Mareš povolali své nejúspěšnější žáky Jana Macha a Irvina Venyše, aby s nimi zformovali klarinetové kvarteto, jehož krédem je především kvalita, a proto je možné tento soubor slyšet jen při výjimečných koncertech a festivalových vystoupeních. Všichni členové jsou držiteli prestižních ocenění a zastávají význačné posty v rámci hudebního života současnosti. Uskupení má široký žánrový profil, od úprav hudby barokní, přes éru klasicistní až po jazz a hudbu jihoamerickou.

Koncert začíná v 17 hodin.

 

Modlitby 41. týden, 9. – 15. října 2017

15. října 2017 – 28. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 25, 6-9

Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“

Hospodine, naděje víry ukazuje ke spáse, tam, kde je každá slza setřena.

Vláda smrti, panství pláče a hořkosti je v Tvém království odstraněna.

Prosíme, dej, ať si dnes plně uvědomíme Tvé pozvání k hostině, ať je poodkryt těžký závoj těm, kdo prožívají chvíle beznaděje.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 41. týden, 9. – 15. října 2017“

Zahájení kazatelského kurzu

7. října od 9.30 hodin proběhne zahájení Kazatelského kurzu Královéhradecké diecéze CČSH.

Program:

  • zahájení Kazatelského kurzu, úvodní slovo bratra biskupa
  • pobožnost, bratr farář Jan Rokyta
  • dopolední blok přenášky: Sociální etika a religionistika, ThDr. Martin Chadima, Th.D.
  • společný oběd
  • odpolední blok přenášky s diskuzí k tématu

Předpokládané ukončení kolem 14.30 hodin.

Před pobožností: od 9 hodin zkouška z církevních dějin s ThDr. Janem Rokytou pro frekventanty minulého semestru.

kazatelsky_kurz_2017

Poslední rozloučení s bratrem farářem Klosem v Jičíně

V pondělí 25. září jsme se v Husově sboru v Jičíně loučili s bratrem farářem Vlastimilem Klosem. Poděkovali jsme mu za život služby v naší diecézi v náboženských obcích Vysoké Veselí, Sobotka, Semily, Vysoké na Jizerou, Jilemnice, Varnsdorf a Frýdlant. Rádi jsme vzpomenuli i na jeho manželku sestru farářku Annu a vyjádřili úctu a vděk i za Žaltář – knihu modliteb duchovního života, kterou společně připravili do tisku v roce 1985. Žaltář stále v církvi dobře slouží. Služba bratra Vlastimila se završila, prosíme, aby mu byl Pán milostiv. Děkujeme mu za jeho život v církvi. Děkujeme všem, kdo na něj v čase nemoci mysleli, všem sestrám a bratřím ze sboru a především sestře Věře Vávrové, která o něj doma léta pečovala. A ten největší dík patří Pánu za možnost naší služby, která je spjata s věčností, a tak nikdy nekončí.

Modlitby 40. týden, 2. – 8. října 2017

8. října 2017 – 27. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 5, 1-7

Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“ Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.

Hospodine, Tvá péče o nás Tě opravňuje k naději, že vydáme dobré plody života.

Očekáváš právo a spravedlnost – ne bez ustání lidské úpění.

Prosíme, měj s námi trpělivost, ať Tvá milost promění vše odporné v nás.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 40. týden, 2. – 8. října 2017“