Modlitby 9. týden, 27. února – 5. března 2017

5. řezna 2017 – 1. neděle postní

První čtení z Písma: Genesis 3, 1-7

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. « “ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

Pane, smrt nám zavírá oči už za života. Nechceme si ji připustit, stejně jako se nám nechce poznávat chvíle zlé, ale jenom dobré.

Stojíme před zlem i smrtí jako ti, co jsou nazí, žádná vychytralost pozemská nepomůže.

Jen Ty sám ve své milosti překrýváš naši obnaženost. Slituj se nad námi i v tuto chvíli. Prosíme za sebe a své sestry a bratry, kteří nyní zakouší čas bolesti, odchodů a smrti.

Continue reading

Modlitby 8. týden, 20. – 26. února 2017

26. února 2017 – poslední neděle po Zjevení – proměnění Páně

První čtení z Písma: Exodus 24, 12-18

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky – zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval.“ I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl: „Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chúr. Kdo něco má, ať se obrací na ně.“ Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed o   blaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

Hospodine, Tobě patří čest a sláva. Dělí nás od Tebe oblak a hora našich nesvatostí.

Děkujeme za to, že nás nehodné zveš k sobě, děkujeme za okamžiky, kdy si smíme v radosti uvědomit Tvé pozvání.

Prosíme, dej, ať umíme rozehnat mlhu neurčitosti kolem nás a dokážeme k Tobě zvát všechny, kteří jsou kolem.

Continue reading

Den otevřených dveří ARARATU

15. února 2017 proběhl v Úpici Den otevřených dveří Araratu – nově vybudovaného ubytovacího zařízení Královéhradecké diecéze. Za účasti představitelů města Úpice byla bratrem biskupem a správcem Davidem Líbalem uvedena do provozu ubytovna Ararat. V současné době má ubytovna již 3 nájemníky… Je před námi mnoho dodělávek, velké dík patří všem dárcům i dobrovolným bigádníkům.

 

Filipíny a Bangladéš očima Mgr. Leoše Halbrštáta

 

14.2.L.P.2017 jsme v NO Žamberk přivítali milého hosta, bratra Leoše Halbrštáta – římskokatolického jáhna a Národního ředitele Papežských misijních děl. Bratr Halbrštát v rámci své služby cestuje po světě a koordinuje pomoc potřebným. V Žamberku nám představil svoji činnost na Filipínách a v Bangladéši. Během přednášky jsme si opakovaně uvědomovali, jak dobře se máme u nás doma. Máme-li střechu nad hlavou, jídlo, pití, teplo a lékařskou péči, patříme k bohatým lidem tohoto světa. Kéž dokážeme myslet na lidi, kteří takové štěstí nemají.

 

Modlitby 7. týden, 13. – 19. února 2017

19. února 2017 – 7. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.17-18

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“

Hospodine, Bože náš, jsi svatý, milostivý, laskavý soudce a Pán.

My pospolitost Tvých bojovníků jsme cháskou všelijakou.

Prosíme, zbav nás strachů a touhy, kvůli kterým pěstujeme nenávist. Ať z našeho srdce vychází obraz Tebe a pokud se během dne zkalí, prosíme, zastav nás rychle, ať se svatost zobrazí.

Continue reading