Modlitby 40. týden, 3. – 9. října 2016, 28. neděle v mezidobí

40První čtení: 2. Královská 5,10-15c

Elíša mu po poslovi vzkázal: „Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist.“ Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: „Hle, říkal jsem si: ›Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství. ‹Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?“ Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: ›Omyj se, a budeš čist. ‹“On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: „Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli.“

Není jiného Boha na celé zemi, než jsi Ty, Hospodine. Tvá milost ale je jiná, než „jdou“ naše představy.

Nemusíme mávat směrem k posvátným místům, ani pěstovat magii, jsi všude a ve všem, a chceš, abychom se očistili pokorou.

Prosíme, ať lidé u nás slyší tu důležitou věc a chtějí se ponořit do Tvého Slova. Prosíme, ať je umíme oslovit a přimět k očistě.

Celý příspěvek

Modlitby 39. týden, 26. září – 2. října 2016

39První čtení: Abakuk 1, 1-4; 2, 1-4

Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno. Postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl: „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.“ Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.

Hospodine, nepochybujeme o Tvé síle, ani o tom, že jsi plnost spravedlnosti a lásky, zmáhá nás ale mnohdy lidská zhouba a násilí.

Naše volání nejde do prázdna, Ty sám nás voláš k víře i k věrnosti, abychom stáli na stráži a Tebe vyhlíželi.

Prosíme, promlouvej k nám, ať nás neničí překroucenost práva a zdatnost svévolníků, veď nás k cíli cestou neomylnou.

Celý příspěvek

Diecézní katedra další v řadě

dscf3887-kopieDalší Diecézní katedra Královéhradecké diecéze proběhla v pondělí 19. 9. 2016. Tentokrát na téma senioři a práce s nimi přednášela paní ředitelka DD ve Dvoře Králové nad Labem Ing. Ludmila Lorencová a Anička Holínská probudila svým aktivizačním programem všechny přítomné, kteří mohli své chytré hlavičky vyzkoušet. Máme radost, publikace Chytré hlavičky je na světě!

Celý příspěvek

Bohoslužby na hradě

14409145_648030208707030_365381534_nV neděli 18. září 2016 pardubický vikariát otevřel další období roku tradičními bohoslužbami na Kunětické hoře. Prosíme Pána o požehnání pro naši službu v našich náboženských obcích a rodinách.

dscf3136-kopie

 

80 let Husova sboru v Jičíně

dscn4440Dne 18. září 2016 jsme měli možnost si připomenout, že na rohu ulic Denisovy a Českých bratří v Jičíně už 80 let slouží Husův sbor CČSH. Děkujeme Pánu za tento dům a všem sestrám a bratřím, kteří s láskou o něj pečovali a pečují. Kéž i nadále v něm lidé nacházejí povzbuzení a napřímení cesty života v doteku Boží milosti.dscn4432 dscn4449

Modlitby 38. týden, 19. – 25. září 2016

38První čtení: Ámos 6, 1a.4-7

Běda bezstarostným na Sijónu! Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David, pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců, ustane hodokvas povalečů.

Hospodine, také náš svět je plný falešných jistot. Náš předpoklad pokojného života, může být v mžiku rozmetán.

Kdysi Izrael žil v představách úspěchu a neměnné přízně a také dnes je v Evropě vše v pohybu.

Prosíme, zbavuj nás veškeré pýchy, co předchází pád. Prosíme o pomoc, ať vnímáme blízkost Tvého soudu a naši chtěnou bezstarostnost jako hřích.

Celý příspěvek

Zemřel emeritní patriarcha Josef Špak

3a_obr_2008_03_21-velky-patek_velikonocni_josef-spak-farar1Ve věku 87 let v pondělí 12. září 2016 zemřel emeritní patriarcha Církve československé husitské Josef Špak. Byl farářem ve farnostech Písek (1952 – 1954) a České Budějovice – Suché Vrbné (1954 – 1973). Poté pracoval až do svého pensionování v dělnických profesích na základě odebrání státního souhlasu k duchovní službě. Na základě rozhodnutí přidruženého volebního sněmu, svolaného v rámci VII. řádného sněmu CČSH, byl zvolen dne 27. 8. 1994 šestým patriarchou Církve československé husitské. V této funkci setrval do roku 2001. Pak ještě čtyři roky (2001–2004) zastával místo referenta naukového odboru ústřední rady CČSH, od roku 2005 převzal službu faráře v Praze-Strašnicích, v níž aktivně působil až dodnes.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji. Amen.