Projekt zvonohry je za svou polovinou

Vážení přátelé,

s vděčností Bohu, ale také s poděkováním všem obětavým dárcům vám s radostí oznamujeme, že projekt královéhradecké koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože, který se začal uskutečňovat odlitím prvního zvonu v roce 2009, vstupuje do své závěrečné fáze. Uprostřed roku 2020, který je zároveň 100. výročím Církve československé husitské i 140. výročím od narození architekta Josefa Gočára,  jenž  zdejší  areál  projektoval,  je nejen odlito všech 50 zvonů a vykováno všech 50 srdcí,  ale v přízemí věže je již také složena kovová konstrukce, na kterou budou zvony zavěšeny.

            Český zvonař Petr Rudolf Manoušek ve spolupráci s nizozemskou firmou Koninklijke Eijsbouts B.V., v jejíž zvonárně zvony odléval, a s belgickou firmou Clock-O Matic N.V., která pro zvonohru dodá elektroniku a automatizovaný hrací systém, je připraven na dokončení tohoto unikátního hudebního nástroje, který v České republice bude první stabilně umístěnou koncertní zvonohrou splňující současné mezinárodní požadavky pro tento nástroj. Tato závěrečná část díla však ještě bude nejen technicky, ale i finančně značně náročná, a tak se i na vás obracíme s žádostí o podporu, abychom tento projekt dovedli k úspěšnému završení.

Pokračovat ve čtení „Projekt zvonohry je za svou polovinou“

Modlitby 33. týden, 10. – 16. srpna 2020

texty pro neděli 16. srpna 2020 – 11. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7

Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

            Hospodine, zveš k sobě každého člověka, každý je také Tvým dítětem.

            Každému nabízíš svou náruč a den odpočinku je toho znamením.

            Prosíme dej, abychom ve všední den i v neděli o Tvém pozvání – dobře věděli.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 10. – 16. srpna 2020“

Modlitby 33. týden, 10. – 16. srpna 2020

texty pro neděli 16. srpna 2020 – 11. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7

Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

            Hospodine, zveš k sobě každého člověka, každý je také Tvým dítětem.

            Každému nabízíš svou náruč a den odpočinku je toho znamením.

            Prosíme dej, abychom ve všední den i v neděli o Tvém pozvání – dobře věděli.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 10. – 16. srpna 2020“

Modlitby 32. týden, 3. – 9. srpna 2020

texty pro neděli 10. srpna 2020 – 10. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: 1. Královská 19, 9a.11-15 (+16.19)

Eliáš vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas řekl: „Co tu chceš, Eliáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“

 

            Hospodine, Tvé slovo je nenásilné, nepozorovaně působí a tvoří každý nový den.

            Tvé slovo je tiché a jemné a my jej ve vzácných chvílích vnímáme.

            Děkujeme, že si nás stále povoláváš ke službě a prosíme o posilu ve všech nových úkolech.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 3. – 9. srpna 2020“

Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2020

texty pro neděli 2. srpna 2020 – 9. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 55, 1-3

Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.

 

            Hospodine, zveš i nás do svého království. Naše představy o zajištění života smíme opouštět a o to víc můžeme se spoléhat na život s Tebou.

            Děkujeme za Krále Krista a prosíme, ať jeho milosrdenství stále obnovuje nitro naše i celého světa.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2020“

Dej, ať je naše srdce dnes moudřejší – modlitba bratra biskupa Pavla

Hospodine i našim snem je mít srdce vnímavé tak, abychom slyšeli Tvou vůli. Rozlišit dobro od zla i v denních „maličkostech“ je uměním, jemuž se stále jen učíme. Proto Tě prosíme, dej, ať je naše srdce dnes moudřejší a rozumnější víc, než bylo včera.
(1. Královská 3,9a) Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů

Milé sestry a milí bratři v Kristu,
 
dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o motivaci všech členů z Vámi spravovaných náboženských obcí, aby oslovili mladé ve svých rodinách a okolí a pozvali je na již tradiční celocírkevní setkání mladých z CČSH a jejich přátel. Tentokrát se setkáme v Hradci Králové, ve sboru kněze Ambrože.  Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů. Tentokrát budeme slavit narozeniny naší církve.