Kázání při biskupské ordinaci Pavla Pechance

IMG_1758Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé,

věřím, že je symbolické, že se k ordinaci našeho nového bratra biskupa Pavla setkáváme právě dnes – v sobotu před Hodem Božím svatodušním, který v tradici křesťanské církve patří mezi tři největší svátky v liturgickém roce. Většina lidí v naší zemi ho ale na rozdíl od Vánoc a Velikonoc tak nevnímá. Jistě není náhodou, že slovní podobnost mnohé lidi u nás vedla k záměně svátků svatodušních s dušičkami. A tak jsem asi rok po „sametové revoluci“ zaznamenal počátkem listopadu reklamu jednoho květinářství na chryzantémy, kaly a slaměnky jako na svatodušní květiny. Můžeme se nad tím pousmát, ale zároveň by to mělo být pro nás křesťany varováním. Pokračovat ve čtení „Kázání při biskupské ordinaci Pavla Pechance“

Kázání na diecézním shromáždění

p10001891S 16,1-13, Sk 1,15-26, J 21,15-25
 Promluva na diecézním shromáždění 27.4.2013 v Pardubicích

Milé sestry a milí bratři,
sešli jsme se dnes ke svému každoročnímu řádnému, ale po sedmi letech i k volebnímu diecéznímu shromáždění, a tak první dvě biblická čtení se hodně dotýkají naší volby a toho, čím je ovlivněna. Kdo z nás by se mohl srovnávat s prorokem, knězem a posledním izraelským soudcem Samuelem? A přece i o něm je řečeno, že příliš dal na to, co měl před očima. Je dobré si to v pokoře uvědomit, je dobré si uvědomit, že i my dáváme na to, jak kdo vypadá, jak je výřečný, případně jaké má zkušenosti a jak si myslíme, že bude hájit naše zájmy. Ale právě to biblické slovo nám připomíná, že to není to nejdůležitější a že Hospodin hledí na srdce. Pokračovat ve čtení „Kázání na diecézním shromáždění“

Za bratrem farářem Zdeňkem Lulkem

lulek15. února jsme se v Husově sboru naší církve v Chrudimi naposled rozloučili s bratrem farářem Mgr. Zdeňkem Lulkem, který zemřel po krátké nemoci ve věku 81 let. Na jeho úmrtním oznámení jsme mohli číst Kristovo slovo z Janova evangelia: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“, a tak jsme i my s poděkováním Pánu Bohu a ve smíření odevzdali jeho uzavřený pozemský život tomu, jenž je dárcem pravého pokoje, který nemůže dát, ale proto ani vzít svět. Pokračovat ve čtení „Za bratrem farářem Zdeňkem Lulkem“

K devadesátinám Jana Evangelisty Böhma

bohmV neděli 3. března 2013 se dožívá devadesáti let bratr Jan Evangelista Böhm, jehož služba v naší církvi za počala 1. září 1952.

Bratr J. E. Böhm se narodil v Praze, kde také po ukončení školy a učebního kurzu zpočátku pracoval jako administrativní úředník v chemických závodech. V roce 1949 se stal úředníkem Bavlnářských závodů v Hronově a zde ho zastihlo volání církve. Rozhodl se stát kazatelem z povolání a vstoupil do kazatelského kurzu. Po jeho absolvování byl nakrátko ustanoven nejprve v Hlinsku, pak v Chrudimi a nakonec v České Skalici. Po složení druhé odborné bohoslovecké zkoušky byl ve Sboru Páně v České Skalici 31. květ na 1959 vysvěcen patriarchou Františkem Kovářem na kněze. Na podzim téhož roku byl ustanoven farářem v Žamberku, kde působil do roku 1966. Jeho nejdelší souvislá služba na místě faráře je pak spojena s místem pro nás zvláště vzácným, totiž s Vysokým nad Jizerou, kde sloužil až do roku 1987. Pokračovat ve čtení „K devadesátinám Jana Evangelisty Böhma“

Navštívení

Kázání na IV. neděli adventní (L 1, 39-55; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Evangelium 4. adventní neděle vypráví o setkání Marie s Alžbětou, při kterém se Maria od své příbuzné, která byla již v šestém měsíci, dovídá, že také ona sama je již v požehnaném stavu a naplnilo se na ní to, co jí zvěstoval anděl. Tento příběh o prenatálním setkání Jana Křtitele s Ježíšem Kristem inspiroval nejen mnohé středověké malíře, ale věřím, že i J. A. Komenského při psaní jeho Informatoria školy mateřské, kde kromě jiného maminkám dává rady, jak se chovat ke svým ještě nenarozeným dětem. Pokračovat ve čtení „Navštívení“

Poděkování za evropský den židovské kultury v hořické synagoze

Vážené paní PhDr. Oldřišce Tomíčkové, Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší

Vážená paní doktorko, milá sestro Oldřiško!
Několik let jsem do Hořic dojížděl, abych zde sloužil bohoslužby, a rád přiznávám, že společenství místní náboženské obce i atmosféra tohoto města mi přirostly k srdci. Proto stále s velkým zájmem sleduji veškeré dění kolem naší modlitebny­ synagogy, a tak mi nemohlo zůstat utajeno, že v neděli 2. září 2012 se v Hořicích v Podkrkonoší v bývalé synagoze, kterou nyní jako svou modlitebnu spravuje naše Církev československá husitská, uskutečnily již 10. oslavy Evropského dne židovské kultury. Protože jste v Hořicích stála u zrodu této krásné iniciativy a stále jste její živou duší, chci Vám tímto dopisem za tuto Vaši dlouholetou a obětavou práci a službu poděkovat a ocenit její přínos nejen pro poznávání bohaté minulosti města, ale také pro odstraňování bariér a předsudků, kterými je poznamenána i naše současnost. Pokračovat ve čtení „Poděkování za evropský den židovské kultury v hořické synagoze“

Král na oslátku

Kázání uveřejněné v ČZ 14/2012, Květná neděle, Mk 11,1-11

Květnou nedělí začíná pašijový týden, který tradičně otevírá zvěst o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – nikoli na koni, na němž by tehdy musel přijet král, který by se chtěl ujmout politické moci, ale na oslu, dokonce na oslátku, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Tato narážka zřejmě odkazuje na oslátko, na kterém podle Zacharjášova proroctví (Za 9,9) přijede král pokoje, ale jak upozorňuje Justin Martyr, křesťanský spisovatel z 2. století, i na oslátko z proroctví daného pokolení Judovu (Gn 49,11), z něhož byl očekáván Mesiáš. Toto proroctví ve své písni připomíná i písničkář Sváťa Karásek: „Přiváže oslátko ke kmeni vinnému, k révoví dobrému oslátko své. Práti bude pak ve víně roucho své, ve víně rudém knížecí šat.“ Pokračovat ve čtení „Král na oslátku“

Za bratrem biskupem Jaromírem Tučkem

Ve věku 77 let zemřel 18. února bratr biskup Jaromír Tuček. Narodil se v Hradci Králové, kde se mu dostalo základního i středního vzdělání. V roce 1951 byl přijat na Husovu československou bohosloveckou fakultu a po jejím absolvování byl 16. října 1955 patriarchou Františkem Kovářem v Husově sboru v Praze-Vršovicích vysvěcen na kněze. Po vojenské službě působil nejprve jako duchovní v Pardubicích, pak byl ustanoven farářem v Lanškrouně a následně ve Frýdlantu v Čechách. Pokračovat ve čtení „Za bratrem biskupem Jaromírem Tučkem“

Dopis biskupa ke shromáždění náboženských obcí L. P. 2011

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem!

Římanům 12, 21

Milé sestry a milí bratři, účastníci letošního shromáždění náboženské obce,

ta výzva apoštola Pavla z listu Římanům je biblickým heslem pro rok 2011 a já věřím, že ji smíme vztáhnout i na sebe, nejen jako na jednotlivce, ale i na naše rodiny, sbory a celé církevní společenství. Pokračovat ve čtení „Dopis biskupa ke shromáždění náboženských obcí L. P. 2011“

Do nového roku

Kázání uveřejněno v ČZ 1/2011, 2. neděle po Vánocích, Ef 1,3-14

Chvalozpěv z úvodu listu Efezským je i pro nás, dnešní křesťany, inspirativní nejen vděčností vůči Bohu, kterou je naplněn a která z něho doslova vyvěrá a zaplavuje všechny v dosahu tohoto slova, ale také tím, jakým způsobem nahlíží na náš lidský život a dějiny světa. Pokračovat ve čtení „Do nového roku“