Kriste, měl jsi žízeň

Kriste, měl jsi žízeň, poznal jsi bolest, vzal jsi na sebe potupnou smrt. Nic lidského Ti nebylo cizí, a přesto jsi zůstal obrazem Boha, svědectvím lásky a služby. Prosíme, ať Tvá láska a služba inspiruje svět, ať všichni lidé poznávají Tvé smýšlení a dokážeme překonat všechny krize současnosti.

…Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl… (Filipským 2,6)

Výzva Evropsé rady církví k poledním modlitbám v době epidemie

Církev ve světě se ve středu 25. března ve 12.00 spojila v modlitbě Páně, aby se tímto způsobem přimlouvala za svět uprostřed koronavirové epidemie.

Protože vnímáme společnou modlitbu jako významnou součást života církve a protože v našich sborech a farnostech žije nemálo křesťanů, kterým ve vnímání jednoty církve pomáhá stanovení určitých časových bodů nebo zapojení do modlitebních řetězců, doporučujeme v iniciativě z 25. března pokračovat.

Každý den bychom se mohli ve 12.00 spojit v přímluvných modlitbách takovou formou, jaká je komu blízká a jakou komu Duch svatý položí na srdce. Při volbě obsahu modlitby doporučujeme inspiraci modlitební výzvou ERC z 20. března 2020, která visí na webu ERC.

Předsednictvo Ekumenické rady církví

Novozákonní příběh o Lazarovi – biblický příběh ve vyprávění sestry farářky Františky Kláskové s úkolem

Novozákonní příběh o Lazarovi – biblický příběh pro děti z Janova evangelia 11. kapitola ve vyprávění sestry farářky Františky Kláskové s malým úkolem… PROSÍME O NOVÉ OBRÁZKY, které se zobrazí při nedělní online bohoslužbě v 18 hodin – zašlete je do soboty (28.3.) večer na email: klaskovaf@centrum.cz

https://www.facebook.com/1699484076954384/videos/4144831252197589/?epa=SEARCH_BOX

Organizační a pastorační doporučení ke konání pohřbů v čase nouze pro duchovní a kazatele Církve československé husitské a pro náboženské obce CČSH

  1. Podle nařízení vlády České republiky z 12. 3. 2020 a z 16. 3. 2020, v současnosti platného do 1. 4. 2020, zakazujícího volný pohyb osob na území ČR, je výjimkou také konání pohřbů. Veřejné pohřby včetně církevních obřadů lze konat a lidé se jich i v této době mohou účastnit.
  2. Platí, že i v rámci pohřbů je nutné zachovávat pravidla ochrany zdraví před nákazou. Je nutné omezit i v rámci pohřbu kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou míru, používat ochranné pomůcky, dezinfekci a další. Jedná se o organizační opatření, která by měl pořadatel pohřbu předem nastavit s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby riziko z konaného pohřbu bylo co nejmenší.
  3. Žádné omezení počtu osob, které se mohou pohřbu zúčastnit, vláda nestanovila. Stejně vláda nestanovila omezení míst, kde se pohřby konají, nebo dobu trvání pohřbu. Přesto v případě, že se jedná o pohřební obřad ve sboru (kostele) CČSH, který je vedený duchovním nebo kazatelem, účast by měla být omezena na nejbližší příbuzné a další nejbližší osoby. Duchovní má o tomto interním doporučení omezení účasti informovat pozůstalé předem.
  4. Účastníci jsou povinni nosit roušku a jsou žádáni, aby v prostoru sboru a před ním zachovávali 2 m odstupy v lavicích i mimo ně. Při vyjadřování kondolence pozůstalým ať ji duchovní nebo kazatel vyjádří slovně bez dotyku rukou.
  5. Prostor sboru (kostela) po uskutečněném pohřebním rozloučení má být po dobu 5 dnů uzavřen a nemá být do něho umožněn vstup dalším osobám.
  6. Vzpomínku na zesnulé v době, kdy ji není možné konat v rámci řádné bohoslužby, nechť duchovní nebo kazatel vykoná v modlitbě, nejlépe v prostoru sboru nebo modlitebny u stolu Páně.

Dne 25. 3. L.P. 2020

Tomáš Butta
patriarcha

Ve 12 hodin jsme po celém světě prosili o přiblížení Boží milosti v čase karantény a nouze

Dnes 25. 3. 2020 ve 12 hodin jsme po celém světě prosili o přiblížení Boží milosti v čase karantény a nouze:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.
AMEN