Logo 100. výročí Církve československé husitské


Jak přiblížil logo 100 let církve prof. ThDr. Zdeněk Kučera:

Logo 100. výročí Církve československé husitské vychází z tradiční křesťanské symboliky. Na pozadí výroku Zj 22,13 je tvoří první a poslední písmeno řecké alfabety – alfa a omega. Tento symbol vyjadřuje víru, že na počátku světa, kosmu i lidských dějin stojí Bůh – Tvůrce. Na jejich konci se člověk setká tváří tvář s Bohem Soudcem a Ježíšem Spasitelem, jemuž se lidé budou zodpovídat za svůj život.

Pod zastřešením velké Alfy je další klasický symbol – kalich s hostií. Navazuje na Poslední večeři Páně (Mt 14,22 nn). Duch Kristův přichází do našich srdcí v obecenstvícírkve zejména ve večeři Páně, v bratrských a sesterských vztazích lásky, úcty a svobody.
Vštěpeni v tajemství Boží Trojice děkujeme Bohu za jeho milost a vyhlížíme do budoucnosti jako exodu z našich všedních dnů do slunných dní Ducha svatého.

Církev československá husitská si v roce 2020 připomíná 100 let od svého vzniku.

Toto praví Bůh Hospodin…


Modlitba bratra biskupa Pavla Pechance.
Hospodine, věříme v Ježíše Krista, jako ve Tvého vyvoleného služebníka. Přináší soud, v němž namísto zatracení, nese naději a pomoc všem národům. Věříme, že církve mají světu přispívat Světlem Kristovým. Prosíme, zbavuj církve temnoty.

Izajáš 42,5-6a
Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: „Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat.

V Královéhradecké diecézi jsme si připomněli významné datum 8. ledna 1920


Ve středu 8. ledna 2020 jsme si v Královéhradecké diecézi při společné konferenci duchovních a kazatelů připomněli události 8. ledna 1920. Výročí vzniku Církve československé husitské bylo pro nás chvílí, kdy jsme vzpomínali na události počátků naší církve. Slavnostní bohoslužba ve Sboru kněze Ambrože, kterou sloužili bratři biskupové Pavel Pechanec a Štěpán Klásek, pracovní setkání a nástin roku 2020, přednáška Martina Jindry o významné osobnosti CČSH Františku Bílkovin, společný oběd.