Autor: Pavel Pechanec

Modlitby 29. týden, 17. – 23. července 2017

23. července 2017 – 16. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 44, 6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“

Nebeský Otče, ukazuješ nám, že jako Tvé děti jsme svobodní.

Žádné modly, lidské dílo, žádný vladař ani příroda, ani život ani smrt nás trvale spoutat nemohou. Jen Ty jsi Bůh a kromě Tebe Boha není.

Prosíme, dej nám sílu víry, která nás vyprostí z každého pouta, jež nás odvádí od Tebe.

Modlitby 28. týden, 10. – 16. července 2017

16. července 2017 – 15. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Izajáš 55, 10-13

Toto praví Hospodin: „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.

 

Hospodine, převyšuješ naše představy a myšlení, proto máme se dotazovat po Tvé vůli.

Tvé slovo je jak déšť, co zúrodňuje zemi, zušlechťuje i vyprahlost lidské duše.

Dej, prosíme, ať v radosti přijímáme to, co chceš Ty, ať na místo plevele voní v nás věčnost.

 

Modlitby 27. týden, 3. – 9. července 2017

9. července 2017 – 14. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Zacharjáš 9, 9-12

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. „Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně.“

Kriste, náš nebeský Králi, přicházíš na zem jako dárce pokoje, přinášíš soud i záchranu.

Tvá vláda nás osvobozuje, Tvá oběť přechází k nám do krve, potvrzuje smlouvu trvalou.

Prosíme, ať se netopíme v bahně vězení, do něhož nás vrhají druzí i naše vlastní slabost.

Modlitby 26. týden, 26. června – 2. července 2017

2. července 2017 – 13. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jeremjáš 28, 5-9

Prorok Jeremjáš odpověděl proroku Chananjášovi za přítomnosti kněží a všeho lidu, stojícího v Hospodinově domě. Prorok Jeremjáš řekl: „Amen. Kéž tak učiní Hospodin! Kéž Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, že vrátí předměty Hospodinova domu a přivede zpět z Babylónu na toto místo všechny přesídlence. Ale poslechni toto slovo, které ohlašuji tobě i všemu lidu. Proroci, kteří byli odedávna přede mnou a před tebou, prorokovali četným zemím a proti velkým královstvím o válce a zlu a moru. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.“

I my Hospodine, toužíme po pokoji, míru a zdraví. Tušíme ale, že naplněnost všech „proroctví“ o dobru je s otazníky.

Budoucno nás někdy děsí, náš domov je pln nejistot.

Prosíme, posiluj vědomí víry, že zítřek je ve Tvých rukách. Dej, ať se nenecháme oklamat člověkem.

Modlitby 25. týden, 19. – 25. června 2017

 25. června 2017 – 12. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jeremjáš 20, 10-13

Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! „Udejte ho!“ „Udáme ho!“ Kdekdo z těch, s nimiž jsem pokojně žil, čeká, až se zhroutím. „Snad se dá nachytat, pak ho přemůžeme, zajmeme ho a pomstíme se mu.“ Ale Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr, proto moji pronásledovatelé upadnou a dál nebudou moci, velice se budou stydět, že nebudou mít úspěch, jejich věčná hanba nebude zapomenuta. Hospodine zástupů, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků.

 

Hospodine, naše vědomí a svědomí je před Tebou rozevřené, pronikáš ledvím i srdcem.

Lidé nás soudí podle rozmaru a potřeb, posouvají, aby získali představu výhod a moci.

Prosíme, zbav nás tíže, do níž nás žene člověk, vyrovnej pokřivenost lidských vah, napřim nás k novému nádechu pro Tvou chválu a zpěv.

Modlitby 24. týden, 12. – 18. června 2017

 18. června 2017 – 11. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Exodus 19, 2-8a

Izraelci přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: „Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“ Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“

Hospodine, tvrdíme, že budeme dělat všechno, cos nám uložil, ale zapomínáme a nechceme pak ani vidět, co už jsi pro nás učinil.

Záchvěvy větru života působí i na let orla a přináší zapomnění, že nás vedeš k sobě.

Prosíme, ať Tvůj zákon v nás nabývá na síle, my běžíme bez únavy a jdeme bez umdlení.

Modlitby 23. týden, 5. – 11. června 2017

11. června 2017 – Nejsvětější Trojice

První čtení z Písma: Genesis 1, 1-4

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Bože, Tvůj Duch nese světlo. Tvé světlo je dobré, odděluje nás od tmy a prázdnoty.

Promlouváš k nám a my na cestě života nejsme nikdy sami. Vše temné prozařuješ.

Prosíme za ty, kteří jsou prázdní a v temnotách. Pronikni svým Duchem těmi, kdo propadli slepému fanatismu, sobectví a lži.

Modlitby 22. týden, 29. května – 4. června 2017

 neděle 4. června 2017 – Hod Boží svatodušní

První čtení z Písma: Skutky 2,14-21

Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: »A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.«“}

Pane, nastávají dny letnic. Naše shromáždění nejsou veliká a většinové společnosti lhostejná.

Neumíme k lidem promluvit tak, aby nám rozuměli. Sklízíme posměch a prázdnotu.

Prosíme, naplň nás radostí Ducha, ať máme trpělivost a ať svědectví o Tvé záchraně všem předkládáme srozumitelnou řečí.

Modlitby 21. týden, 22. – 28. května 2017

28. května 2017 – 6. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 1, 6-14

Ti, kteří byli s Ježíšem, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Kriste, i my hledíme k nebi a jindy zas do mlhavé budoucnosti, střídá se v nás údiv, bázeň, obava.

Není naší věcí znát čas a lhůtu, který je před námi, naší věcí je být pospolu a dostat sílu od Ducha svatého.

Prosíme, ať církev dokáže dobře nacházet lidské propojení. Dávej nám svého Ducha.

Modlitby 20. týden, 15. – 21. května 2017

 21. května 2017 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-23.28-31

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Neboť »v něm žijeme, pohybujeme se, jsme«, jak to říkají i někteří z vašich básníků: »Vždyť jsme jeho děti«. Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“

Nebeský Otče, náš život je o pohybu starostí, o horlivosti v nálezech a ztrát.

Děkujeme za poznání, že jsme Tvé děti, které Tě mají plně vnímat a ctít.

Prosíme, oslovuj nás, ať naše soustředěnost, nejde tolik za tím, co vyrábějí lidské ruce. Probouzej nás k životu spolu s Kristem.