Author Archives: Pavel Pechanec

Modlitby 22. týden, 29. května – 4. června 2017

 neděle 4. června 2017 – Hod Boží svatodušní

První čtení z Písma: Skutky 2,14-21

Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí – vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: »A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.«“}

Pane, nastávají dny letnic. Naše shromáždění nejsou veliká a většinové společnosti lhostejná.

Neumíme k lidem promluvit tak, aby nám rozuměli. Sklízíme posměch a prázdnotu.

Prosíme, naplň nás radostí Ducha, ať máme trpělivost a ať svědectví o Tvé záchraně všem předkládáme srozumitelnou řečí.

Continue reading

Modlitby 21. týden, 22. – 28. května 2017

28. května 2017 – 6. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 1, 6-14

Ti, kteří byli s Ježíšem, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Kriste, i my hledíme k nebi a jindy zas do mlhavé budoucnosti, střídá se v nás údiv, bázeň, obava.

Není naší věcí znát čas a lhůtu, který je před námi, naší věcí je být pospolu a dostat sílu od Ducha svatého.

Prosíme, ať církev dokáže dobře nacházet lidské propojení. Dávej nám svého Ducha.

Continue reading

Modlitby 20. týden, 15. – 21. května 2017

 21. května 2017 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-23.28-31

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Neboť »v něm žijeme, pohybujeme se, jsme«, jak to říkají i někteří z vašich básníků: »Vždyť jsme jeho děti«. Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“

Nebeský Otče, náš život je o pohybu starostí, o horlivosti v nálezech a ztrát.

Děkujeme za poznání, že jsme Tvé děti, které Tě mají plně vnímat a ctít.

Prosíme, oslovuj nás, ať naše soustředěnost, nejde tolik za tím, co vyrábějí lidské ruce. Probouzej nás k životu spolu s Kristem.

Continue reading

Modlitby 19. týden, 8. – 14. května 2017

14. května 2017 – 4. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 7, 55-60

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.

Kriste, díky Tobě vidíme nebesa otevřená a Tebe, jak stojíš po pravici Boží.

Děkujeme za možnost pohledu víry, co dává i nám sílu uprostřed strhávajícího světa, který křičí a je plný zloby a násilí.

Prosíme, přijmi dnes našeho ducha a proměňuj jej, ať slovem a životem o Tobě svědčíme.

Continue reading

Modlitby 18. týden, 1. – 7. května 2017

7. května 2017 – 3. neděle po Velikonocích  

První čtení z Písma:

Skutky 2, 42-47

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Pane, počátky církve byly jiné, než je současnost. Společné máme kostely, ale majetek máme každý zvlášť.

O jídlo se nedělíme s radostí a ani nejsme všemu lidu milí. Člověk zůstal člověkem a zároveň i vlkem.

Proměňuj, prosíme naše srdce. Nemůžeme plně věřit lidem, ale Tobě ano. Prosíme, ať církev „voní“ víc Tebou, než lidstvím.

Continue reading

Modlitby 17. týden, 24. – 30. dubna 2017

30. dubna 2017 – 2. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.36-41

Tu vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratři?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Otče, naši současníci nejsou příliš zasaženi v srdci zprávou, že jsi Ježíše učinil jejich Pánem a Spasitelem.

Proto se ani příliš dnes nehledá odpověď na to, co má člověk s tou starou zprávou dělat.

Prosíme za živost darů Ducha svatého mezi námi a záchranu tohoto pokolení. Prosíme za nové křtěnce.   Continue reading

Modlitby 16. týden, 17. – 23. dubna 2017

23. dubna 2017 – 1. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.22-28

Vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: »Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. «

Smíme Tě, Kriste, vidět stále před sebou, zakoušet, že jdeš s námi životem a jsi po naší pravici, abychom nikdy nemuseli dlouze kolísat.

Naše srdce se s Tebou může radovat, Tvá blízkost nás posiluje.

Prosíme, ať náš jazyk se nebojí jásat radostí víry, dej, ať blízkost Tvé tváře nás prozařuje nadějí. Continue reading

Modlitby 15. týden, 10 – 16. dubna 2017

16. dubna 2017 – Hod Boží velikonoční

První čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

Kriste, Tvé jméno, Tvá podstata nás vede k víře, v níž zakoušíme odpuštění.

V Tobě poznáváme, že Bůh nikomu nestraní a v Tobě nacházíme pravého soudce živých i mrtvých.

Prosíme, očišťuj nás od hříchu laciných soudů a dej, ať v pravdě kážeme víc o Tobě než o sobě. Continue reading