Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018

neděle 19. srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí

 První čtení: Přísloví 9, 1-6

Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“

            Pane, zveš nás do života v obecenství s Tebou, nabízíš štědře svůj dar.

            Rád pohostíš každého a navíc nabízíš i hodování ve svém království.

            Prosíme, přemáhej naši mnohou otupělost a vyzbrojuj nás sedmi dary svého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018“

Modlitby 32. týden, 6. – 12. srpna 2018

 neděle 12. srpna 2018 – 19. neděle v mezidobí

 První čtení: 1. Královská 19, 4-8

Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

 

            Pane, netušíme, jak dlouhá cesta života je před námi, výhry, střídají prohry, pokoj – útěky.

            Ve své milosti i nás posiluješ a dáváš pokrm pro ducha i tělo, chceš, abychom nezůstali ve své osamocenosti, šli za Tebou.

            Děkujeme za Tvá obdarování a prosíme za ty, kteří teď prožívají chvíle beznaděje, cítí se opuštěni a zbyteční – kéž slyší Tvůj hlas.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 6. – 12. srpna 2018“

Modlitby 31. týden, 30. července – 5. srpna 2018

neděle 5. srpna 2018 – 18. neděle v mezidobí

První čtení: Exodus 16, 2-3.11-15

Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“ Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: ›Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. ‹“ Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.“

            Pane, i nás mnohdy kritická situace převrací k iluzi a sebeklamům.

            Naše reptání nás vede po cestě, co nás staví proti Tobě, směřuje k temnotám beznaděje.

            Prosíme, živ nás nejen chlebem, ale také i slovem z Tvých úst, zbavuj nás chmuru nespokojeností a přidrž ve světle naděje.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 30. července – 5. srpna 2018“

Modlitby 30. týden, 23. – 29. července 2018

neděle 29. července 2018 – 17. neděle v mezidobí

 První čtení: 2. Královská 4, 42-44

Přišel jakýsi muž z Baal-šališi a přinesl muži Božímu chléb z prvního obilí, dvacet ječných chlebů, a v ranci čerstvé obilí. Elíša řekl: „Dej to lidu, ať jedí.“ Ten, který mu přisluhoval, namítl: „Cožpak to mohu předložit stu mužů?“ Ale on odvětil: „Dej to lidu, ať jedí, neboť toto praví Hospodin: ›Budou jíst a ještě zůstane. ‹“ Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova.

            Pane, nemůžeme si ve středu Evropy stěžovat, že bychom tu teď měli bídu a hlad.

            Jsou místa a státy, které nás vidí jako boháče, touží po našem „blahobytu“. Kéž bychom uměli lépe pomoci potřebným, Pane.

Prosíme, ať umíme nabídnout i dávat a Tvá pastýřská péče a pozvání se projeví v našich činech – ve starosti o naše blízké i vzdálené.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 30. týden, 23. – 29. července 2018“

Modlitby 29. týden, 16. – 22. července 2018

neděle 22. července 2018 – 16. neděle v mezidobí

 První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.

            Naši představitelé, Hospodine, mocní tohoto světa svádí věčný zápas o svůj prospěch.

            My nejsme o tolik jiní, různě se před Tebou ztrácíme a bývá to i naše vlastní vina.

            Prosíme, ať náš Král Kristus, přivádí nás k Tobě. Prosíme za sebe i za všechny, kteří nyní mají propůjčenou moc, ať ji využívají ve shodě s Tvou vůlí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 29. týden, 16. – 22. července 2018“

Modlitby 28. týden, 9. – 15. července 2018

neděle 15. července 2018 – 15. neděle v mezidobí

 První čtení: Ámos 7, 7-9

Hle, Panovník stojí na hradbách s olovnicí, s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin: „Ámosi, co vidíš?“ Odpověděl jsem: „Olovnici.“ A Panovník řekl: „Hle, spustím olovnici doprostřed Izraele, svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou zpustošena, Izraelovy svatyně budou obráceny v trosky, proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem.“

            Pokřivenost zdiva našich životů, je zřejmá, jen když nám ji ukážeš, Hospodine.

            Olovnici, jasnost Tvého soudu, přehlížíme také i my ve své pohodlnosti, zbabělosti a pýše.

            Prosíme o Tvou pokračující milost, dej, ať vidíme Tvůj soud, máme odvahu k nápravě i přijetí toho, co se nedá lehko urovnat.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 28. týden, 9. – 15. července 2018“

Modlitby 27. týden, 2. – 8. července 2018

neděle 8. července 2018 – 14. neděle v mezidobí

 První čtení: Ezechiel 2, 1-5

Hospodin mi řekl: „Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“ Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi: „Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pronárodům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim: ›Toto praví Panovník Hospodin‹, ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpurný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok.“

             Pane, ve své milosti k nám promlouváš, stavíš na nohy, když se usadíme ve smutku a prázdnotě.

            Chceš, aby nevěrnost a zatvrzelost našich srdcí ustoupila a stavba života nebyla ve vzpurnosti.

            Prosíme, za dnešek – probouzej nás k poznání, ať pravda stojí uprostřed našich domovů.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 27. týden, 2. – 8. července 2018“

Modlitby 26. týden, 25. června – 1. července 2018

neděle 1. července 2018 – 13. neděle v mezidobí

 První čtení: Pláč 3, 24-33

„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí. Ať usedne osamocen a ztichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije, a potupou se sytí. Neboť Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.

            Hospodine, Ty jsi můj podíl země, ve které žiji. I život sám, je dar od Tebe.

Jen u Tebe je plnost útěchy a povzbuzení pro život mé všemožné reptání naděje překrývá.

Prosím, ať mnohá nespokojenost mění se v hledání Tvé vůle. Prosím za sebe i za lid své země.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 26. týden, 25. června – 1. července 2018“

Modlitby 25. týden, 18. – 24. června 2018

neděle 24. června 2018 – 12. neděle v mezidobí – narození Jana Křtitele

První čtení: Jób 38, 1-11

Jóbovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl: „Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!“

            Hospodine, lidská spravedlnost je slepá, jen Ty rozřešíš lidské spory, jen Tvá ústa přinášejí osvobozující rozsudek.

            Stojíš za tímto světem a namísto chaosu nabízíš jistotu a řád.

            Prosíme, dej, ať nechceme tolik stavět na své „moudrosti a soudech“, ať nás dar bázně znovu překrývá jak dobré vlnobití.  

Pokračovat ve čtení „Modlitby 25. týden, 18. – 24. června 2018“