Modlitby 39. týden, 25. září – 1. října 2017

1. října 2017 – 26. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: »Cesta Panovníkova není správná. « Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“

Hospodine, ne vše se nám v životě líbí, ne vše považujeme za správné.

Tvojí vůlí ale je, abychom na Tebe spoléhali a odhodili pohodlnost nevěrností.

Prosíme, přiměj nás, ať se k Tobě obrátíme ve všech chvílích, kdy naše srdce i náš duch utíká od Tebe.

Pokračovat ve čtení “   Modlitby 39. týden, 25. září – 1. října 2017″

   Modlitby 38. týden, 18. – 24. září 2017

24. září 2017 – 25. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jonáš 3, 10-4,3,7-11

Bůh viděl, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil.“ Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: „Lépe abych umřel, než abych žil.“ Bůh se však Jonáše otázal: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ Odpověděl: „Je to dobře. Planu hněvem až k smrti.“ Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“

Tvá shovívavost, Hospodine, nesmírná milosrdnost a lítost nad každým zlem nás volá k životu.

Nemáme planout hněvem, ale přát život všemu a všem.

Prosíme, dej, ať před tímto Tvým povoláním neutíkáme a jsme v lásce přející a štědří.

  Pokračovat ve čtení “   Modlitby 38. týden, 18. – 24. září 2017″

Modlitby 37. týden, 11. – 17. září 2017


17. září 2017 – 24. neděle v mezidobí
První čtení z Písma: Genesis 50, 15-21
Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. «“ Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“ Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci.

Pane, Ty s lidmi zamýšlíš v dobrém, to jen my lidé s druhými někdy zacházíme ve zlém.
Vedeš nás k životu, uchováváš pro den soudu, neseš nadějí, že naši spoutanost zlem opustíme.
Prosíme, vyveď nás ze všech lží i malých podvodů, kterých se na druhých a sobě dopouštíme. Promlouvej do našeho srdce Ty sám.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden, 11. – 17. září 2017“

Modlitby 36. týden, 4. – 10. září 2017

 10.  září 2017 – 23. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Ezechiel 3, 7-11

„Izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“ Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“

Povzbuzuješ nás, Hospodine, abychom se nebáli vzpurného lidu, jejich řečí a činů.

Z lidského nitra sice vycházejí zlé myšlenky, naše srdce má ale přijímat Tvou vůli.

Prosíme, dej nám Ducha, ať vážíme slova, máme odvahu, i když si někdy připadáme jako mezi cizinci.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden, 4. – 10. září 2017“

Modlitby 35. týden, 28. srpna – 3. září 2017

3. září 2017 – 22. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Jeremjáš 20, 7-9

Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu.

Hospodine, služba Tobě je vznešená a krásná, ale ne pro ty, kdo stojí vpovzdálí a těch je teď mnoho.

Služba Tobě přináší trpké ovoce plné výsměchu a lidského pohrdání.

Prosíme, povzbuď nás k vytrvalosti. Ať lidské mínění a výsměch není pro nás tím podstatným. Zvláště Tě prosíme za Ty, kteří v těchto dnech o významu své služby pochybují.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 35. týden, 28. srpna – 3. září 2017“

BOHOSLUŽBA V MODLIVÉM DOLU 20. 8. 2017

Čo krásy dal si, Bože, skalám, stromom…

Prichodia pútnici – chodník vychodený,

i my ideme, Pane, za Tebou po ňom…

Stezku Modlivým dolem od dřevěného kříže na jejím začátku až ke skalní kapli lemují nádherné pískovcové skály, kolem kterých rostou buky, břízy, borovice. Po kilometr dlouhé lesní cestě ještě kousek po novém dřevěném schodišti z dubových pražců…

Tebe, Pane Bože, srdcia otvárame,

tu, uprostred stromov,

v Tvojom tichom chráme…

Přišli jsme si poslechnout Slovo Boží. Bibli otevíráme na příběhu víry kananejské ženy, jak je zapsán v Evangeliu podle Matouše v kapitole 15 ve verších 21 až 28. Žena, původem z pohanských končin, přišla za Ježíšem a prosila Jej o slitování nad její nemocnou dcerou. Její víru nemohlo nic zlomit! Ani to, když jí Ježíš řekl: „Byl jsem poslán pomoci židům a ne pohanům. Není správné brát chléb dětem a házet ho štěňatům!“ Žena ani tak nepřestala věřit! Odpověděla: „Máš pravdu, ale štěňata dostávají zbytky ze stolů svých pánů.“ „Ženo,“ řekl jí Ježíš, „máš velikou víru, tvoje přání je splněno!“ A její dcera byla uzdravena, jak prosila.

Foto zachycuje chvíli, kdy bratr Leoš Vágenknecht čte Proroka Izajáše, z kapitoly 56 verše 6 a 7.

Pokračovat ve čtení „BOHOSLUŽBA V MODLIVÉM DOLU 20. 8. 2017“

   Modlitby 34. týden, 21. – 27. srpna 2017

27. srpna 2017 – 21. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 51, 1-6

Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování. „Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži. Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvětší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“

 

Otče, svět kolem strhává naši pozornost a srdce, vírou nás ale učíš, dívat se nejprve k nebesům a pak až na zem.

Tvá zvěst přináší potěšení, radost a život, i když vše co nyní vidíme, se rozplyne jak dým.

Prosíme, odvracej nás od všech temnot našeho života i smrti. Ať je naše loďka znatelně nesena vlnami naděje a nikdy neztroskotá.

  Pokračovat ve čtení “   Modlitby 34. týden, 21. – 27. srpna 2017″

Modlitby 33. týden, 14. – 20. srpna 2017

  20. srpna 2017 – 20. neděle v mezidobí

 

První čtení z Písma: Izajáš 56, 1.6-7

Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví: „Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí, jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“

 

Hospodine, všichni kdo Tě ctí, mají přístup k Tobě. Nezáleží Ti tolik na národnosti, pohlaví, stavu, ale na srdci člověka.

Jaké je moje srdce před Tebou? Čeho dbá a po čem touží – to je to podstatné.

Prosím, odstraň jakoukoli lhostejnost, prázdnotu a pýchu z mého nitra. Ať mě vede láska, radost a pokoj.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 14. – 20. srpna 2017“

Modlitby 32. týden, 7. – 13. srpna 2017

13. srpna 2017 – 19. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: 1. Královská 19, 9a.11-16.19

Eliáš vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas řekl: „Co tu chceš, Eliáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“ Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel-mechóly, pomažeš za proroka místo sebe.“ Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak oře. Bylo před ním dvanáct spřežení a on sám při dvanáctém. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť.

Hospodine, lidé tě často obviňují z katastrof a hrůz světa, ale Ty nejsi jejich obsahem.

Tvůj hlas je tichý a jemný. Cestou nenásilí boříš staré a dáváš lidem naději.

Prosíme, zbav nás veškeré malomyslnosti, ať i přes bouřky vidíme duhu a víme, že vedle naší služby si už připravuješ naše nástupce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 7. – 13. srpna 2017“

Modlitby 31. týden, 31. července – 6. srpna 2017

6. srpna 2017 – 18. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Izajáš 55, 1-3

Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.

Hospodine, rozprostíráš před námi svědectví o plnosti života a svém požehnání.

Naše lidské spoléhání, představy o pozemském zajištění můžeme opustit.

Prosíme, přiměj nás, ať naše ucho umíme naklonit k Tobě a srdcem vnímat i přes „řev světa“, že milosrdenství v Kristu je pro nás obnoveno.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 31. července – 6. srpna 2017“