Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019

Texty pro neděli 27. ledna 2019 – 3. neděle po Zjevení

 První čtení: Nehemjáš 8, 1-2. 8-10

Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“

            Hospodine, jsi vládce všeho a všech, podíl na té radosti smějí mít všichni.

Zveš nás k hostině smíření a chceš jen, abychom naslouchali Tvému slovu.

Prosíme za všechny muže a ženy světa, kéž bychom Ti všichni dokázali rozumět, netrápili se a těšili se z tohoto dne.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019“

Modlitby 3. týden, 14. – 20. ledna 2019

neděle 20. ledna 2019 – 2. neděle po Zjevení

První čtení: Izajáš 62, 1-5

Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou: ›Opuštěná‹. A nikdy o tvé zemi neřeknou: ›Zpustošená‹. Budou tě nazývat: ›Oblíbená‹ a tvou zemi: ›Vdaná‹, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.

 

            Kriste, Tvá koruna byla a je z trnů, tvou korunou byla a je církev.

            Církev není opuštěná, je Tvojí nevěstou a i když Ti způsobuje mnohou bolest, Ty ji přijímáš.

            Děkujeme, že ve své milosti se z nás raduješ i přes ostny církevní a prosíme, veď nás, ať tolik nezraňujeme Tebe, sebe a svět.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 14. – 20. ledna 2019“

Modlitby 2. týden, 7. – 13. ledna 2019

neděle 13. ledna 2019 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

 První čtení: Izajáš 43, 1-7

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: › Vydej! ‹ a jihu: ›Nezadržuj! ‹ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“

            Hospodine, jsi stvořitel všeho, tvůrce vykoupení, vládce pro svůj lid.

            Povzbuzuješ nás na cestě života, dáváš pevné ujištění, abychom se nemuseli bát dravých vod, ohňů a všeho zlého.

            Prosíme za ty z nás, kteří si dnes zoufají a neví, jak dál. Kéž slyší Tvé zaslíbení a ví o Tvé přítomnosti i přes mnohou bolest.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 7. – 13. ledna 2019“

Modlitby 1. týden, 31. prosince – 6. ledna 2019

neděle 6. ledna 2019 – Zjevení Páně

 První čtení: Izajáš 60, 1-6

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.

            Hospodine, život na zemi bývá mnohdy o temnotách a strachu.

            Lidské srdce touží po radosti, ale všechny dary světa jsou velmi nestálé.

            Víra nás vede, abychom také i my přicházeli za Tebou, dávali Ti najevo chválu. Prosíme, přijímej nás stále za své děti ze všech národů.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden, 31. prosince – 6. ledna 2019“

Modlitby 52. týden, 24. – 30. prosince 2018

neděle 30. prosince 2018 – Rodiny Páně

 První čtení: 1. Samuelova 2, 18-20.26

Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: „Nechť tě Hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina.“ Pak odcházeli domů. Mládeneček Samuel prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí.

            Hospodine, i my máme konat službu před Tebou, prospívat a cítit se oblíbení.

Jsme Tvé děti, náš bratr Ježíš nás spojil do jedné rodiny.

Prosíme za své nejbližší, ne vždy a vše od nich máme v oblibě, ale naše služba nám velí je přijímat, milovat a vyprošovat jim Tvé požehnání. Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden, 24. – 30. prosince 2018“

Modlitby 51. týden, 17. – 23. prosince 2018

neděle 23. prosince 2018 – 4. neděle adventní

 První čtení: Micheáš 5, 1-4a

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj.

            A Ty, náš Pane nebeský, ačkoli jsi větší než všechny lidské rody, skláníš se k nám.

            Dáváš svého Syna, aby vládl mezi námi a my mohli bydlet v bezpečí.

            Prosíme, vzdal od nás všechen nepokoj, ať prožíváme Ježíšovu blízkost, co nás podepírá a vede ke dnům věčným.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 51. týden, 17. – 23. prosince 2018“

Modlitby 50. týden, 10. – 16. prosince 2018

neděle 16. prosince 2018 – 3. neděle adventní

 První čtení: Sofonjáš 3, 14-20

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! V onen den bude Jeruzalému řečeno: „Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin.

 

            Hospodine, věříme, že jsi nás proto stvořil, abychom šťatni byli, život pravdy žili…

            Plesání a radost nám vždy ale netryská ze srdce, stejně jako i naše pokání, k němuž jsme Tebou stále vyzýváni.

            Děkujeme za Tvé otcovské vedení a prosíme, usměrňuj nás, naplňuj radostí z celého srdce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 10. – 16. prosince 2018“

Modlitby 49. týden, 3. – 9. prosince 2018

neděle 9. prosince 2018 – 2. neděle adventní

 První čtení: Báruk 5, 1-9

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného. Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem. Navěky budeš od Boha nazýván „Pokoj spravedlnosti a sláva bohabojnosti“. Vzchop se, Jeruzaléme, postav se na výšině, ohlédni se na východ a pohleď na své děti shromážděné slovem Svatého od slunce západu až po jeho východ, jak se radují, že Bůh se na ně rozpomněl. Vyšly od tebe pěšky odvlečeny nepřáteli, ale Bůh je k tobě přivede, obklopené slávou jako královský trůn. Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky, aby byly vyplněny propasti a země urovnána, aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží. A na Boží příkaz dají Izraeli stín lesy i každý vonný strom a Bůh povede Izrael s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.

 

            Bože věčný, i přes adventní záři do lidských hlav vstupuje mnohé trápení a roucho smutku.

Voláš na nás proto, abychom se Tvou důstojností oblékli, na hlavu vložili čelenku Tvé slávy.

Prosíme, dej, ať náš zevnějšek i naše nitro dává všem na vědomí radost víry a Tvé světlo, ať nás prozařuje, svítí pro druhé.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden, 3. – 9. prosince 2018“

Modlitby 48. týden, 26. listopadu – 2. prosince 2018

neděle 2. prosince 2018 – 1. neděle adventní

První čtení: Jeremjáš 33, 14-16

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.

            Tvé slovo je vždy dobré, Hospodine. Ne vždy je ale dobré prožívání času, který máme.

Přicházejí různé dny a chvíle, ne vždy se cítíme příjemně v bezpečí.

Děkujeme za Krista, který už uplatňuje právo a spravedlnost mezi námi a prosíme, ať se umíme o spravedlnost mocněji opřít.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden, 26. listopadu – 2. prosince 2018“