Modlitby 9. týden, 26. února – 4. března 2018

neděle 4. března 2018 – 3. neděle postní

 První čtení: Exodus 20, 1-17

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesesmilníš. Nepokradeš. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Pane, mám deset prstů na rukách i deset přikázání v hlavě, mé srdce se však vzpouzí z mnoha důvodů.

Namísto Tebe dosazuji bohy světa a vztahy k lidem se množstvím hříchů drolí.

Prosím, proměňuj mé srdce, posilni mysl i ruce, ať mé vysvobození je k užitku Tobě a lidem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 9. týden, 26. února – 4. března 2018“

Modlitby 8. týden, 19. – 25. února 2018

neděle 25. února 2018 – 2. neděle postní

 První čtení (varianta I): Genesis 17, 1-7.15-16

Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: „Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. Bůh také Abrahamovi řekl: „Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára (to je Kněžna). Požehnám ji a dám ti také z ní syna; požehnám ji a stane se matkou pronárodů a vzejdou z ní králové národů.“

            Hospodine, znáš mě dokonale. Má minulost přítomnost i budoucnost má jasné určení i jméno.

            Určil jsi mi své povolání a neomezil mou svobodnou vůli.

            Prosím, o Tvé požehnání, ať z mých činů převelice vyvstává Tvé království.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 8. týden, 19. – 25. února 2018“

Modlitby 7. týden, 12. – 18. února 2018

neděle 18. února 2018 – 1. neděle postní

 První čtení: Genesis 9, 8-17

Bůh řekl Noemu a jeho synům: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.

            Tvá smlouva překrývá vše mezi nebem a zemí, Hospodine.

Nad všemi barvami hříchů lidí, klene se duha Tvé milosti.

            Děkuji a prosím, ať veškeré tvorstvo se raduje a těší z daru života.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 7. týden, 12. – 18. února 2018“

Modlitby 6. týden, 5. – 11. února 2018

neděle 11. února 2018 – poslední neděle po Zjevení – proměnění Páně

 První čtení: 2. Královská 2, 6-12

Tu mu řekl Elijáš: „Zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu.“ Odvětil: „Jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě.“ I šli oba spolu. Padesát mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim vpovzdálí; a oni oba stáli u Jordánu. Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Elijáš řekl Elíšovi: „Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.“ Elíša řekl: „Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“ Elijáš mu řekl: „Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se.“ Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. ¨

Otče, nemáme nárok na Tvého Ducha, nemůžeme si přisvojit druhých zásluhy.

Tvá přítomnost nás spojuje s lidmi, dává radost a pokoj uprostřed ohňů života.

Prosíme, dej, ať stále vidíme svět Tvýma očima a díl Tvého Ducha obohacuje vše, co je v nás.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 6. týden, 5. – 11. února 2018“

Modlitby 5. týden, 29. ledna – 4. února 2018

neděle 4. února 2018 – 5. neděle po Zjevení

 První čtení: Izajáš 40, 21-26

Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země. Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu. „Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.

            Hospodine, není na světě ani v dálném vesmíru nic, s čím bychom Tě mohli poměřit.

            Jsme jen součástí Tvého tvoření, zrnkem dočasným, které tady dnes chceš mít.

            Prosíme, zbav nás všech falešných představ o sobě a o Tobě.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden, 29. ledna – 4. února 2018“

Modlitby 4. týden, 22. – 28. ledna 2018

neděle 28. ledna 2018 – 4. neděle po Zjevení

První čtení: Deuteronomium 18, 15-20

Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“ Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře.“

             Hospodine, povoláváš mnohdy z našeho středu ty, kteří nám ukazují Tvou vůli.

            Především jsi ale povolal mezi nás Krista, aby nám Tvou Otcovskou péči ukázal jako trvalý vztah.

            Prosíme, dej nám sílu, ať Tě posloucháme, ať naše tápání a přešlapy procházejí proměnou.

       Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 22. – 28. ledna 2018“

Zahájení Roku naděje 2018

Zahájení Roku naděje, společná konference duchovních Královéhradecké diecéze CČSH, 10. ledna 2018

Výzva k bdělosti

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.“

Lk 12,35-40

Pokoj Vám, milé sestry a milí bratři.

Scházíme se poprvé v novém roce, tento rok 2018 jste nazvali Rokem naděje. A protože se vzájemně rádi vidíme, přejeme si vše dobré v čase, který je zřejmě před námi. Máme naději na děj dobrý ve všech těch zbývajících 355 dní L.P. 2018? Pán Ježíš nám říká: „ I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho ne-nadějete.“ Překvapení patří do života, nárok na poklidný, zdravý, spokojený život nemáme. Nevíme tak docela, co nás čeká… Obecně dnes, alespoň co se týká dějů v naší zemi, požádá nová vláda parlament o důvěru. A pozítří budeme moci my všichni hlasovat o tom, kdo má naši důvěru, aby jako čelní představitel naší země ji spoluutvářel, a jak říká tradice už od Masaryka, udával hlavní tón pro celospolečenskou atmosféru a „duchovní“ klima u nás.

Z dnešního evangelia jasně vyplývá, že Pán, který by pro nás měl být tím nejdůležitějším, není fyzicky ale duchovně doma. A my, nehledě na náš věk, zdravotní stav, přesvědčení, jsme ti, kdo na něj čekají. Spojuje nás ne velikost našich lamp. To, jak mocně nebo podobně svítí, ale vědomí, že já, ty, sestro, bratře, čekáme, až Pán zatluče, abychom mu otevřeli. Rok naděje nás směřuje, abychom znovu a znovu prožívali, že někam patříme. Tvoříme společenství. Každý z nás v církvi dává určitou energii – světlo. Když vidím v temném lese světlušku, mám radost. Pokud vidím celé hejno světlušek, mám zcela jiné pocity a pociťuji radost mnohonásobnou. Člověk je tak nastaven, aby vedle své jedinečnosti, samostatnosti, odpovědnosti sdílel pocity a své světlo s ostatními.

Naděje přináší do života světlo a ujištění. Přináší nadhled, ale i bez přesvědčení, že všechno dobře dopadne. Václav Havel rád říkával: „ Naděje je jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Jak to dopadne s volbami? S Rokem naděje? Jak to dopadne s naší církví?

Pokračovat ve čtení „Zahájení Roku naděje 2018“

Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2018

neděle 21. ledna 2018 – 3. neděle po Zjevení

První čtení: Jonáš 3, 1-5.10

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno.“ I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak.

                       Pane, povolal jsi Jonáše do města, kterým se procházelo tři dny a on jím jen rychle proběhl.

            Také my v církvi odbýváme své povolání a rádi se povyšujeme nad ostatní.

            Děkujeme za Tvou trpělivost, kterou s námi máš, a prosíme, probouzej i nás k trpělivé lásce k lidem této země.

         

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 15. – 21. ledna 2018“

Neděle 7. ledna – Křtu Páně

Vím o křehkosti chrámu Ducha, Pane. Ten chrám je plný děr. Mohu vše, ale ne vše prospívá.
Neumím se oddat Tobě, abych byl vždy s Tebou jeden duch.
Děkuji za Tvou milost. Za výkupné, které jsi za mě zaplatil a prosím, ať je dnešek skutečnou oslavou Tebe. Amen

Sestry a bratři, vstupujeme do období mezičasu. Kéž nás stále posiluje vědomí víry, že se: „nám, nám narodil Spasitel“, který je každý den s námi.
Váš biskup Pavel

Modlitby 2. týden, 8. – 14. ledna 2018

neděle 14. ledna 2018 – 2. neděle po Zjevení

 První čtení: 1. Samuelova 3, 3b-10.19

Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

             *   Pane, někdy i my ne zcela rozumíme Tvému volání, ne vždy chceme opravdově slyšet Tvé slovo.

            Tvá slova nepadají do srdce, ale na zem, kde po nich šlapeme, jdeme si po svém.

            Prosíme, obdaruj nás vnímavostí a lidmi, kteří nás umí zastavit.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 8. – 14. ledna 2018“