Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2019

 Texty pro neděli 31. března 2019 – 4. neděle postní

 První čtení: Jozue 5, 9-12

Hospodin Jozuovi řekl: „Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu.“ Proto pojmenoval to místo Gilgál (to je Odvalení); jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země, právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana; teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kanaánské země.

            Hospodine, věříme, že křtem jsme očištěni, je od nás odvalena hradba mezi námi a Tebou.

            Vstoupili jsme do života, v němž určující roli hraješ Ty a náš vzkříšený Bratr Ježíš.

            Prosíme, posilni nás, ať přicházející velikonoční svátky slavíme s velkou radostí víry.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2019“

Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2019

Texty pro neděli 24. března 2019 – 3. neděle postní

První čtení: Izajáš 55, 1-4.6-9

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“

            Hospodine, u Tebe je plnost života, návrat k Tobě nese požehnání.

            Dotazovat se na Tvou vůli, opouštět svévolné úmysly, není ale jednoduchou cestou.

            Prosíme, dej nám vnímavost Ducha, ať v církvi tolik nebloudíme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2019“

Modlitby 11. týden, 11. – 17. března 2019

Texty pro neděli 17. března 2019 – 2. neděle postní

 První čtení: Genesis 15, 5-12.17-18

Hospodin vyvedl Abrama ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?“ I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

           

Hospodine, učíš nás spoléhat se na Tvou smlouvu, věřit, že prostor pro život nám dáváš Ty.

            Otevíráš před nás náruč svého království, vyzbrojuješ na množství životních zápasů.

            Prosíme za své děti, za celou mladou generaci, kéž září v plnosti jako dědici víry a drží se tvých zaslíbení.

           Pokračovat ve čtení „Modlitby 11. týden, 11. – 17. března 2019“

Modlitby 10. týden, 4. – 10. března 2019

Texty pro neděli 10. března 2019 – 1. neděle postní

První čtení: Deuteronomium 26, 1-2,10b-11

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.

             Hospodine, učíš nás vděčnosti, chceš, abychom nezapomněli, že nejsme vládci země.

            Mnohdy se my lidé chováme jako vladaři, co mají v rukách vše, ale v životě je všechno pouze dočasný dar.

            Prosíme, veď lidstvo k odpovědnosti, ať Zemi, kterou dostáváme jako dědictví, neničíme těm, kdo přijdou po nás, a umíme se podělit.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 10. týden, 4. – 10. března 2019“

Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019

Texty pro neděli 3. března 2019 – poslední neděle po Zjevení

První čtení: Exodus 34, 29-35

Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

 

            Hospodine, děkujeme za smlouvu vytesanou do kamene, děkujeme za smlouvu vepsanou do našich srdcí.

            Víra nám ukazuje, že bychom i my měli zářit, být proměněni setkáváním s Tebou.

            Prosíme za dar proměny našich tváří, ať ustupují naše chmury a druhým přinášíme světlo.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019“

Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019

Texty pro neděli 24. února 2019 – 7. neděle po Zjevení

 První čtení: Genesis 45, 3-8.15

Josef řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.

 

            Bratře Ježíši, poslali jsme Tě na kříž, ale Bůh Otec Tě vzkřísil z mrtvých.

            Tak jako kdysi Josefovi bratři, také i my v tichém úžasu stojíme před Tebou, Bratře.

            Děkujeme za lásku Tvou i našeho Otce, děkujeme, že nás přijímáš a prosíme, přemáhej stále náš strach i rozpaky života.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019“

Modlitby 7. týden, 11. – 17. února 2019

Texty pro neděli 17. února 2019 – 6. neděle po Zjevení

 První čtení: Jeremjáš 17, 5-10

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

 

            Hospodine úskočný byl had v Edenu i praotec Jákob, ale nejúskočnější ze všeho je naše vlastní srdce.

            Ty jediný vidíš do srdce a zkoumáš to, co nevyléčitelně vidět nechceme.

            Prosíme, zastav naši lež, napoj nás vláhou důvěry v Tebe, vyprahlost našich sil, je zřejmá.  

Pokračovat ve čtení „Modlitby 7. týden, 11. – 17. února 2019“

Modlitby 6. týden, 4. – 10. února 2019

Texty pro neděli 10. února 2019 – 5. neděle po Zjevení

 První čtení: Izajáš 6, 1-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“

 

            Kde jsme a kam nás to vlastně posíláš, Panovníku Hospodine, ptáme se často i my.

            Nesvatě se ptáme a mnohdy ani nestojíme o odpověď, ztrácíme se v nečistotách svých i světa.

            Prosíme, naplňuj naše domovy a naše nitra svatou bázní, ať vina je odňata a přes všechny otazníky ke smíření docházíme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 6. týden, 4. – 10. února 2019“

Modlitby 5. týden, 28. ledna – 3. února 2019

Texty pro neděli 3. ledna 2019 – 4. neděle po Zjevení

 První čtení: Jeremjáš 1, 4-10

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel.“

 

            Hospodine, povolal jsi Jeremjáše, ostatní proroky a povoláváš i nás, abychom šli za lidmi.

            Chceš, aby to zlé bylo rozvráceno a zbořeno a také i my stavěli a sázeli.

            Prosíme, přemáhej náš strach, obavu a vědomí malosti, vkládej do našich úst dobrá slova.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden, 28. ledna – 3. února 2019“

Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019

Texty pro neděli 27. ledna 2019 – 3. neděle po Zjevení

 První čtení: Nehemjáš 8, 1-2. 8-10

Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“

            Hospodine, jsi vládce všeho a všech, podíl na té radosti smějí mít všichni.

Zveš nás k hostině smíření a chceš jen, abychom naslouchali Tvému slovu.

Prosíme za všechny muže a ženy světa, kéž bychom Ti všichni dokázali rozumět, netrápili se a těšili se z tohoto dne.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019“