Author Archives: Pavel Pechanec

Modlitby 17. týden, 24. – 30. dubna 2017

30. dubna 2017 – 2. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.36-41

Tu vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratři?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Otče, naši současníci nejsou příliš zasaženi v srdci zprávou, že jsi Ježíše učinil jejich Pánem a Spasitelem.

Proto se ani příliš dnes nehledá odpověď na to, co má člověk s tou starou zprávou dělat.

Prosíme za živost darů Ducha svatého mezi námi a záchranu tohoto pokolení. Prosíme za nové křtěnce.   Continue reading

Modlitby 16. týden, 17. – 23. dubna 2017

23. dubna 2017 – 1. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.22-28

Vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: »Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. «

Smíme Tě, Kriste, vidět stále před sebou, zakoušet, že jdeš s námi životem a jsi po naší pravici, abychom nikdy nemuseli dlouze kolísat.

Naše srdce se s Tebou může radovat, Tvá blízkost nás posiluje.

Prosíme, ať náš jazyk se nebojí jásat radostí víry, dej, ať blízkost Tvé tváře nás prozařuje nadějí. Continue reading

Modlitby 15. týden, 10 – 16. dubna 2017

16. dubna 2017 – Hod Boží velikonoční

První čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

Kriste, Tvé jméno, Tvá podstata nás vede k víře, v níž zakoušíme odpuštění.

V Tobě poznáváme, že Bůh nikomu nestraní a v Tobě nacházíme pravého soudce živých i mrtvých.

Prosíme, očišťuj nás od hříchu laciných soudů a dej, ať v pravdě kážeme víc o Tobě než o sobě. Continue reading

Modlitby 14. týden, 3 – 9. dubna 2017

9. dubna 2017 – květná neděle

První čtení z Písma: Izajáš 50, 4-7

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

Panovníku, Hospodine, učíš nás slyšet Tvůj hlas každého rána. Každý den začínáme znova, jsme jen učedníci, kteří nic nevlastní – jen tu a tam podpírají druhé.

Držíš nás u sebe, Hospodine, my se nemusíme bát zla, které na nás lidé směřují, ale je to těžké.

Prosíme, zvětšuj sílu naší víry, ať nejsme sami sebou zahanbeni.

Continue reading

Modlitby 13. týden, 27. března – 2. dubna 2017

2. dubna 2017 – 5. neděle postní

První čtení z Písma: Ezechiel 37, 12-14

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův.“

Pane, naděje pozemského života a světa je nejistým podnikem. Duchovní život tu ale bývá dušen a společnost stává se údolím suchých kostí.

Málo je těch, kteří se nechají vést za Tebou.

Prosíme, za svou zemi, prosíme za Českou republiku, která je teď velikým údolím bez víry a naděje. Prosíme, otevři nás a oživ svým Duchem.
Continue reading

Modlitby 12. týden, 20. – 26. března 2017

26. března 2017 – 4. neděle postní

První čtení z Písma: 1. Samuelova 16, 1b.6-7.10-13

Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“ Když Samuel spatřil Elíaba, řekl si: „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“ A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.

Hospodine, hledíš do srdce člověka, chceš, abychom také i my nesli Tvé požehnání.

My řídíme se svým rozumem a tím, co vidí naše oči a to bývá hrozně málo.

Prosíme, dotkni se nás svým Duchem, zmocni se nás dnes a veď do budoucna. Dej, ať vidíme srdcem a uneseme službu královskou.

Continue reading

Modlitby 11. týden, 13. – 19. března 2017

19. března 2017 – 3. neděle postní

První čtení z Písma: Exodus 17, 3-7

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: „Proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní?“ Mojžíš úpěl k Hospodinu: „Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Taktak že mě neukamenují.“ Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vyjdi před lid. Vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“ Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Massa a Meriba (to je Pokušení a Svár)  podle sváru Izraelců a protože pokoušeli Hospodina pochybováním: „Je mezi námi Hospodin, nebo není?“

Prahneme po harmonii, Pane, a jelikož se nám ne vždy dostává, přichází pokušení a svár.

Pokušení a svár napájí naše životy, žízníme po věcech, reptáme proti lidem, abychom nemuseli řešit sebe.

Prosíme, udeř do té tvrdé skály, která nesmyslně někdy roste v nás, ať každým okamžikem zakoušíme, že jsi s námi a že nás miluješ.

Continue reading

Modlitby 10. týden, 6. – 12. března 2017

 12. března 2017 – 2. neděle postní

První čtení z Písma: Genesis 12, 1-4a

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal.

Otče, vedeš nás k pramenům věčného života a už nyní máme být životodárnou silou – Tvým požehnáním.

Dáváš i nám příkaz, abychom šli do Tvé země a každý den života je o pouti k Tobě.

Prosíme, pomoz překlenout naši všemožnou nechuť slyšet Tvůj příkaz, cítit Tvé vedení a vnímat cíl.

Continue reading

Modlitby 9. týden, 27. února – 5. března 2017

5. řezna 2017 – 1. neděle postní

První čtení z Písma: Genesis 3, 1-7

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. « “ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.

Pane, smrt nám zavírá oči už za života. Nechceme si ji připustit, stejně jako se nám nechce poznávat chvíle zlé, ale jenom dobré.

Stojíme před zlem i smrtí jako ti, co jsou nazí, žádná vychytralost pozemská nepomůže.

Jen Ty sám ve své milosti překrýváš naši obnaženost. Slituj se nad námi i v tuto chvíli. Prosíme za sebe a své sestry a bratry, kteří nyní zakouší čas bolesti, odchodů a smrti.

Continue reading