Modlitby 21. týden, 21. května – 27. května 2018

neděle 27. května 2018 – Nejsvětější Trojice

 První čtení: Izajáš 6, 1-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“

             Svatý, svatý, svatý jsi Otče, Synu a Duchu. Kam chcete, abych šel?

            Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím.

            Prosím, ať je má vina odňata. Panovníku skutečný a pravý, chci jít tímto dnem v Tvém pověření.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 21. týden, 21. května – 27. května 2018“

Modlitby 20. týden, 14. května – 20. května 2018

neděle 20. května 2018 – Hod Boží svatodušní

 První čtení: Skutky 2, 1-11

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“

            Tvůj Duch, Pane přichází k nám někdy náhle a prudce a jindy zas zlehka a měkce.

            Působení je proměnlivé ale výsledek je stejný – chceš, abychom rozuměli Tobě i lidem.

            Prosíme, posiluj nás, ať se Tvému Duchu nebráníme a umíme promlouvat k sobě navzájem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 20. týden, 14. května – 20. května 2018“

Slavnostní bohoslužby v kostele Svatého Ducha v Novém Boru

Uběhlo 130 let od dostavby a 10 let od znovuotevření kostela sv. Ducha v Novém Boru. Slavnostní bohoslužby vedl bratr patriarcha s bratrem biskupem Pavlem a vikářem Benjaminem Mlýnkem. Hudební doprovod tvořili manželé Truncovi, pěvecký sbor Levamentum a Českolipské smyčcové kvarteto. Bohaté občerstvení připravily sestry z náboženské obce a při malé zahradní slavnosti jsme se radovali ze slunečného dne a jedinečných chvilek života. Kéž i ti, kdo přijdou v čase budoucím prožívají naplnění Duchem, ujištění a posilu pro další dny.

Slavnost uvedení nových pěti zvonů do koncertní zvonohry 1. května 2018

Slavnost uvedení nových pěti zvonů do koncertní zvonohry s účastí bratra patriarchy, biskupů, duchovních, zvonmistra Petra Rudolfa Manouška, zvonohráče Radka Rejška s podporou primátora Zdenka Finka a paní náměstkyně Anety Maclové. Další a poslední zvony se budou odlévat již brzy a na setkání – Slavnost světla -s uvedením zvonů Vás zveme 17. listopadu od 17 hodin.

Modlitby 19. týden, 7. května – 13. května 2018

neděle 13. května 2018 – 6. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 1, 15-17.21-26

V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

            Pane ty znáš srdce lidí, my nevíme tak docela, kdo kam patří.

            Tvoříme církev, která je společenstvím, v němž k dokonalosti vždy něco chybí.

Prosíme tedy za svou církev, doplňuj ji stále svou milostí, určuj a pověřuj ke službě její další nové služebníky

Pokračovat ve čtení „Modlitby 19. týden, 7. května – 13. května 2018“

Modlitby 18. týden, 30. dubna – 6. května 2018

neděle 6. května 2018 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 10, 44-48

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.

            Pane, umíme mluvit dlouho, někdy i zajímavě a nezapomenutelně, ale nemáme v moci Tvého Ducha.

            Náš duch rád se vypíná, ale s darem Tvého Ducha manipulovat nelze.

            Prosíme, uschopni nás, ať nebráníme lidem přijímat Tebe. Dej, ať se Tebou plně radujeme v našich společenstvích.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 18. týden, 30. dubna – 6. května 2018“

Modlitby 17. týden, 23. – 29. dubna 2018

neděle 29. dubna 2018 – 4. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 8, 26-28.34-40

Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gazy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš? Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

            Pane, někdy u nás hodnotíme společnost, jen jako neplodného dvořana, co slouží sobě a cizím pánům.

            Vedeš nás ale, abychom se nebáli oslovit druhé, a přivedli je k Tobě bez předsudků.

            Prosíme za ty, s nimiž se máme dnes zastavit a posílit na cestě za Tebou. Prosíme i za nové křťence.

           Pokračovat ve čtení „Modlitby 17. týden, 23. – 29. dubna 2018“

Modlitby 16. týden, 16. – 22. dubna 2018

neděle 22. dubna 2018 – 3. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 4, 5-12

Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona, velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

            Pane Ježíši, stal ses nám kamenem úhelným, na němž stavíme život i smrt.

            Ve Tvém jménu jsme zachráněni, postaveni na nohy i přes klopýtání a slabost.

            Prosíme, drž Ty sám naše poznání víry, ať se nikoho a ničeho nebojíme a svědčíme o Tobě s odvahou jako kdysi Petr a Jan.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 16. týden, 16. – 22. dubna 2018“

Modlitby 15. týden, 9. – 15. dubna 2018

neděle 15. dubna 2018 – 2. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 3, 12-19

Petr promluvil k lidu: „Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.“

            Pane Ježíši, uvěřili jsme ve Tvou moc, dáváš nám sílu k obrácení, jsme Tvými svědky.

            Nevíme ale, jak oslovit naše současníky, Tvé jméno jim připadá omšelé i díky nám.

            Prosíme, dej, ať nás tolik netrápí nemocná společnost a radujeme se z jednotlivých uzdravení. Z moci, která zasahuje a maže i naše vlastní hříchy.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 15. týden, 9. – 15. dubna 2018“