Slavnost světla 17. listopadu

Podmračený listopadový podvečer nás volal ke vzpomínkám na 17. listopad roku 1989 a 1939. Čas státního svátku nás vedl k otázkám naší identity, k promýšlení dějin a prožitku přítomné chvíle. Každý z nás si mohl uvědomit cenu svobody a posílit vědomí, že může světlem pravdy a lásky působit na své okolí. V našem společenství na nádvoří Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové bylo rozsvíceno přes 160 svící, které jsme za varhanního doprovodu písně Modlitba pro Martu přinesli do potemnělého sboru. Zvláštní atmosféra, svícemi ozářený stůl Páně a nových 5 zvonů do koncertní zvonohry, to vše k nám vnášelo naději pro budoucí čas, který v nás zvoní svědectvím, že pravda a láska musí jednou zcela zvítězit nad lží a nenávistí. Pobožnost vedl bratr patriarcha Tomáš Butta, slavnost podpořil zvonmistr Petr Rudolf Manoušek, o hudební doprovod se postarala varhanice Jiřina Marešová Dvořáková a carillonér Radek Rejšek. Jsme rádi, že projekt, který započal bratr biskup Štěpán Klásek pokročil o kus dál a získává reálnou podobu.

Požehnané završení církevního roku a dobrý vstup do času příprav chvil adventních.

Pavel Pechanec, biskup CČSH

Fotogalerie

Modlitby 47. týden, 20. – 26. listopadu 2017

26. listopadu 2017 – poslední neděle po Duchu svatém (Krista Krále)

První čtení z Písma: Ezechiel 34, 11-16

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.

Panovníku Hospodine, dobrý pastýři a Pane, toužím být pevně ve Tvém stádu.

Pobíhám ale někdy po cizích pastvinách, má pozornost vůči Tvému hlasu bývá polámána.

Prosím, vzdal ode mne chvíle oblaku a mrákoty, posiluj mě i dnes.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 20. – 26. listopadu 2017“

Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2017

19. listopadu 2017 – 33. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-16

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.

Pane, zkažené víno nenese užitek, byť třeba na pohled vypadá chutně.

I zkaženost člověka klame vnímání lidí, Ty ale přicházíš blízko a neomylně rozsuzuješ dobro a zlo.

Prosíme, dej, ať jsme si stále vědomi Tvé blízkosti a víme vždy, že zpronevěra lásky se trestá.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2017“

Modlitby 45. týden, 6. – 12. listopadu 2017

12. listopadu 2017 – 32. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

Hospodine, lidská pýcha vede k přesvědčení, že máme nárok na světlé zítřky.

Lidské sobectví utvrzuje nadějí, co je plná falše.

Prosíme, veď nás, ať jasně přijímáme osobní odpovědnost za život a svět – neschováváme se za „jakési“ zásluhy, církevní obřady a různé modly.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 6. – 12. listopadu 2017“

Modlitby 44. týden, 30. října – 5. listopadu 2017

5. listopadu 2017 – 31. neděle v mezidobí

První čtení: Micheáš 3, 5-12

Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Proto vám nastane noc bez vidění, tma bez věštby. Nad těmi proroky zajde slunce, den se nad nimi zachmuří. Tu se budou jasnovidci stydět, rdít se budou věštci, všichni si zakryjí ústa, neboť Bůh neodpoví. Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu. Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé! Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého.“ Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím.

Hospodine, toužím po pokoji, chtěl bych se jím živit, přijímat do sebe a vlastnit.

Člověk ale bývá ochoten překroutit všechno, jen aby dosáhl na to, co vnímá jako dobré.

Prosím, dej, ať chápu, že se beze mě na tomto světě můžeš obejít, ale já se nemohu obejít bez Tebe. Prosím o Tvého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 30. října – 5. listopadu 2017“

Modlitby 43. týden, 23. – 29. října 2017

29. října 2017 – 30. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.15-18

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“

Hospodine, patříme Ti každou vteřinou života, nejen o svátcích a výjimečných chvílích.

Neuvědomujeme si to a nejsme zcela svatí, jako jsi Ty.

Posilni, prosíme, spravedlnost mezi námi a v nás, upevni svůj řád v našich srdcích.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden, 23. – 29. října 2017“

Modlitby 42. týden, 16. – 22. října 2017

22. října 2017 – 29. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 45, 1-6

Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.“

Hospodine, dáváš svým vyvoleným sílu požehnání. Tvá vůle se v nich projeví.

Tvá všemohoucnost je skrze ně zřejmá a proniká vším.

Prosíme, dej ať také i my dnes neseme plody Tvého vyvolení a přinášíme Tvé požehnání.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden, 16. – 22. října 2017“

Modlitby 41. týden, 9. – 15. října 2017

15. října 2017 – 28. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 25, 6-9

Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“

Hospodine, naděje víry ukazuje ke spáse, tam, kde je každá slza setřena.

Vláda smrti, panství pláče a hořkosti je v Tvém království odstraněna.

Prosíme, dej, ať si dnes plně uvědomíme Tvé pozvání k hostině, ať je poodkryt těžký závoj těm, kdo prožívají chvíle beznaděje.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 41. týden, 9. – 15. října 2017“

Modlitby 40. týden, 2. – 8. října 2017

8. října 2017 – 27. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 5, 1-7

Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“ Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.

Hospodine, Tvá péče o nás Tě opravňuje k naději, že vydáme dobré plody života.

Očekáváš právo a spravedlnost – ne bez ustání lidské úpění.

Prosíme, měj s námi trpělivost, ať Tvá milost promění vše odporné v nás.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 40. týden, 2. – 8. října 2017“

   Modlitby 39. týden, 25. září – 1. října 2017

1. října 2017 – 26. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: »Cesta Panovníkova není správná. « Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“

Hospodine, ne vše se nám v životě líbí, ne vše považujeme za správné.

Tvojí vůlí ale je, abychom na Tebe spoléhali a odhodili pohodlnost nevěrností.

Prosíme, přiměj nás, ať se k Tobě obrátíme ve všech chvílích, kdy naše srdce i náš duch utíká od Tebe.

Pokračovat ve čtení “   Modlitby 39. týden, 25. září – 1. října 2017″