Modlitby 22. týden, 25.– 31. května 2020

texty pro neděli 31. května 2020 – Hod Boží svatodušní

První čtení z Písma: Skutky 2, 1-11 (1-7a)

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se.

 

            Otče, shromáždil jsi nás do společenství církve, abychom svědčili o Tvých skutcích.

            Propojuješ nás svým Duchem a my i přes údiv a posměch světa, nacházíme sílu.

            Prosíme, dej, ať si v církvi dobře rozumíme a ve sjednocení přinášíme požehnání světu.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 22. týden, 25.– 31. května 2020“

Modlitby 21. týden, 18.– 24. května 2020

texty pro neděli 24. května 2020 – 6. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 1, 6-14 (1,6-11)

Ti, kteří byli s Ježíšem, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

            Pane, jsme odváděni od přítomnosti, hledíme do budoucna a minulosti v zajetí svých představ.

            Díky Tobě poznáváme, že vskutku není naší věcí nic jiného, než žít spolu s Tebou.

            Prosíme, posiluj církev, ať nežije minulostí, ani v zasněném příštím a těší se z každého okamžiku.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 21. týden, 18.– 24. května 2020“

Modlitby 20. týden, 11.– 17. května 2020

texty pro neděli 17. května 2020 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-31 (22-25.30-31)

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“¨

           

Zdá se, Pane, že dnes lidé u nás nejsou nijak horliví v uctívání bohů.

            Zdá se, že je ani nezajímá to, že jsi Ježíše vzkřísil z mrtvých.

            Ani apoštolové nebyli ve zvěstování vždy úspěšní, a tak prosíme, dej církvi trpělivost, co nehledí na úspěch, ale otevírá se v pravdě Duchu.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 20. týden, 11.– 17. května 2020“

Modlitby 19. týden, 4.– 10. května 2020

texty pro neděli 10. května 2020 – 4. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 7, 55-60

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.

            Pane, díváme se do nebe, zkoumáme, jaké bude počasí, ale náš pohled směřuješ mnohem dál.

            Chceš, abychom byli naplnění Tvým Duchem, viděli Tvou slávu a milost i uprostřed zla.

            Pane, odpusť nám, že Tě mnohdy odmítáme, přijmi našeho ducha, proměňuj jej Duchem svým.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 19. týden, 4.– 10. května 2020“

Modlitby 17. týden, 20. – 26. dubna 2020

texty pro neděli 26. dubna 2020 – 2. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.36-41

Tu vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.“ Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratři?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

 

            Voláš na nás, Pane, chceš, abychom se i my zachránili a přijali Tvého Ducha.

            Chceš, abychom žili v obrácení, odvrátili se od „ducha“ tohoto pokolení.

            Děkujeme, za Tvou výzvu a prosíme, aby i v tyto dny lidé chtěli slyšet Tvé slovo a toužili po Tvém odpuštění.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 17. týden, 20. – 26. dubna 2020“