Modlitby 17. týden, 22. – 28. dubna 2019

Texty pro neděli 28. dubna 2019 – 1. neděli po Velikonocích

První čtení: Skutky 5, 27-32

Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“

 

            Bože, vyvýšil jsi Ježíše jako našeho Vůdce a Spasitele a dal jsi mu místo po své pravici.

            Uvádíš také mě do života s Tebou, určuješ mi místo, chceš, abych Tě poslouchal.

            Prosím, povzbuzuj mě, ať se nebojím lidí ani světa. Zbavuj mě slepoty, ať vidím, co je zapotřebí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 17. týden, 22. – 28. dubna 2019“

Velikonoční pozdrav

Moji milí,
vstupujeme do velikonočního týdne, chceme si uvědomit podstatu své víry a naděje. Přeji Vám všem, abyste se těšili z LÁSKY, kterou nám Bůh Otec projevil skrze našeho Bratra Ježíše. Kéž je Vaše cesta životem stále podepírána pravdou, která nese zvěst o Kristově vzkříšení a našem příchodu k Otci. Pán je s Vámi – Kristus je naší cestou.
Váš biskup Pavel

Modlitby 16. týden, 15. – 21. dubna 2019

Texty pro neděli 21. dubna 2019 – Hod Boží velikonoční – vzkříšení Páně

První čtení: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

 

            Kriste, „oni Tě pověsili na kříž a zabili“, ale důvodem Tvé smrti jsme stále my – lidé současní.

            Jsi soudcem živých i mrtvých, nabízíš odpuštění všech hříchů těm, kdo v Tebe věří.

            Prosíme, povzbuzuj nás, abychom dosvědčovali lidu slovem i skutky náš vztah k Bohu Otci.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 16. týden, 15. – 21. dubna 2019“

Pohyby duše – rovnováha v Kristu

Duchovní obnova ve dnech 1. – 4. dubna v Broumově – v klášteře jsme po 4 dny nahlíželi do enneagramu a hledali “rovnováhu” duše… duchovní cvičení v silentiu s názvem Pohyby duše – rovnováha v Kristu vedl bratr biskup Pavel. Klášter a jeho zahrady nabídly tolik očekávaný poklid, kteří všichni, kdo už jednou zde byli, rádi opět nacházejí. Při posledním večeru jsme mohli sdílet své dojmy a také jsme společně oslavili narozeniny zdejší milé broumovské sestry farářky Jany Wienerové.

Modlitby 15. týden, 8. – 14. dubna 2019

Texty pro neděli 14. dubna 2019 – 6. neděle postní – Květná

 První čtení: Izajáš 52, 13 – 53, 5

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“ Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

 

            Pane, je stále pro nás překvapující zprávou, že Tvůj služebník má trpět.

            O Velikonocích budeme připomínat utrpení Kristovo a to, že jeho jizvami jsme uzdraveni.

            Prosíme, ať zřetelně v každý čas i my slyšíme slovo vzkříšeného Krista: „Pokoj vám.“

Pokračovat ve čtení „Modlitby 15. týden, 8. – 14. dubna 2019“

Modlitby 14. týden, 1. – 7. dubna 2019

Texty pro neděli 7. dubna 2019 – 5. neděle postní

 První čtení: Izajáš 43, 16-21

Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot. „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosi; obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.“

            Pane, otevíráš i nám „nový věk“, vzdáváme Ti chválu.

            Naše zajetí v hříchu a smrti stává se minulostí, k níž už není třeba se vracet.

            Děkujeme a prosíme za ty, které děsí současnost, nenalézají pokoj, svírá je tíseň. Prosíme, dej, ať se stále jen neohlíží za sebe a Tebe vnímají.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 14. týden, 1. – 7. dubna 2019“

Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2019

 Texty pro neděli 31. března 2019 – 4. neděle postní

 První čtení: Jozue 5, 9-12

Hospodin Jozuovi řekl: „Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu.“ Proto pojmenoval to místo Gilgál (to je Odvalení); jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země, právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana; teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kanaánské země.

            Hospodine, věříme, že křtem jsme očištěni, je od nás odvalena hradba mezi námi a Tebou.

            Vstoupili jsme do života, v němž určující roli hraješ Ty a náš vzkříšený Bratr Ježíš.

            Prosíme, posilni nás, ať přicházející velikonoční svátky slavíme s velkou radostí víry.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2019“

Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2019

Texty pro neděli 24. března 2019 – 3. neděle postní

První čtení: Izajáš 55, 1-4.6-9

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“

            Hospodine, u Tebe je plnost života, návrat k Tobě nese požehnání.

            Dotazovat se na Tvou vůli, opouštět svévolné úmysly, není ale jednoduchou cestou.

            Prosíme, dej nám vnímavost Ducha, ať v církvi tolik nebloudíme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2019“

Modlitby 10. týden, 4. – 10. března 2019

Texty pro neděli 10. března 2019 – 1. neděle postní

První čtení: Deuteronomium 26, 1-2,10b-11

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.

             Hospodine, učíš nás vděčnosti, chceš, abychom nezapomněli, že nejsme vládci země.

            Mnohdy se my lidé chováme jako vladaři, co mají v rukách vše, ale v životě je všechno pouze dočasný dar.

            Prosíme, veď lidstvo k odpovědnosti, ať Zemi, kterou dostáváme jako dědictví, neničíme těm, kdo přijdou po nás, a umíme se podělit.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 10. týden, 4. – 10. března 2019“

Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019

Texty pro neděli 3. března 2019 – poslední neděle po Zjevení

První čtení: Exodus 34, 29-35

Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

 

            Hospodine, děkujeme za smlouvu vytesanou do kamene, děkujeme za smlouvu vepsanou do našich srdcí.

            Víra nám ukazuje, že bychom i my měli zářit, být proměněni setkáváním s Tebou.

            Prosíme za dar proměny našich tváří, ať ustupují naše chmury a druhým přinášíme světlo.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019“