Modlitby 5. týden, 27. ledna – 2. února 2020

texty pro neděli 2. února 2020 – 4. neděle po Zjevení

 První čtení z Písma: Micheáš 6, 1-4.8

Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

 

            Hospodine, Tvá dobrota není jen projevem dávným.

            Tvá láska k člověku je přítomným stavem, skutečností.

            Děkujeme a prosíme, veď nás, ať celým srdcem k Tobě víc přilneme, nacházíme vztah k druhým.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden, 27. ledna – 2. února 2020“

Modlitby 4. týden, 20. – 26. ledna 2020

texty pro neděli 26. ledna 2020 – 3. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 8, 23-9, 3 (9, 1-4)

Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulón a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a Zajordáním i Galileou pronárodů. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.

            „Temnota“ světa bývá, Hospodine, odrazem lidské slepoty a hříchu.

            V naději a světle jdeš k nám vstříc, ne coby přísný soudce, jsi dárce pokoje a lásky.

Děkujeme za poznání našeho Vládce, Krista a prosíme, ať radost víry proměňuje všechny naše „stíny“.  Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 20. – 26. ledna 2020“

Modlitby 3. týden, 13. – 19. ledna 2020

texty pro neděli 19. ledna 2020 – 2. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 49, 3.5-6

Hospodin mi řekl: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.“

Hospodine, někdy se nám zdá, že se v církvi nadarmo namáháme a že o nositele světla svět příliš nestojí.

Skláníš se k nám však, abychom nepochybovali o svém pověření.

Prosíme, promlouvej k nám stále, ať církev slyší Tvůj hlas a Tvé slovo předává všemu stvoření.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 13. – 19. ledna 2020“

Modlitby 2. týden, 6. – 12. ledna 2020

texty pro neděli 12. ledna 2020 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1-7

„Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: „Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.“

               

            Hospodine, věříme v Ježíše Krista, jako ve Tvého vyvoleného služebníka.

            Přináší soud, v němž namísto zatracení, nese naději a pomoc všem národům.

            Věříme, že církve mají světu přispívat Světlem Kristovým. Prosíme, zbavuj církve temnoty.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 6. – 12. ledna 2020“

Kázání bratra biskupa Pavla Pechance při zahájení liturgického roku 2020 a 100. výročí církve v Brně

1. prosince- I. adventní 2019 – Brno

Milé sestry a milí bratři, pokoj Vám.

Husovu sboru zde v Brně v Botanické ulici vévodí – obraz akademického malíře Jana Dědiny. Tentýž obraz, tedy vlastně dvojče, je také i v Husově sboru v Pardubicích. Přiznám se, že když jsem tento výjev z Ježíšova kázání na hoře viděl poprvé – zaujal mě, tak jako jistě i Vás. Umí vtáhnout do děje. Co mě ale zaskočilo, byla jistá anatomická nepřesnost. Zdálo se mi, že se Ježíš opírá o loket, a tak je jeho paže příliš dlouhá. To se nám lidem stává, díváme se někdy kolem sebe nepozorně a činíme pak rychlé závěry. Malíř samozřejmě žádnou chybu neučinil, to jsem se jen já špatně díval, nedobře pochopil.

Stává se nám to, že nevidíme věci tak jak jsou. Někdy posouváme pohled ve zkratce, neúplnosti a nepřesnosti, jsme jen lidé. Také se ovšem někdy stává i to, že člověk překvapivě vidí, co druzí přehlížejí, vidí pod povrch věcí a dějů – stává se prorokem. Tehdy nemluví jen na základě svého ducha, vjemů a zkušeností. Duch svatý vane v těch vzácných okamžicích z člověka v milosti, která se posouvá dál. Pokračovat ve čtení „Kázání bratra biskupa Pavla Pechance při zahájení liturgického roku 2020 a 100. výročí církve v Brně“

Modlitby 1. týden, 30. prosince 2019 – 5. ledna 2020

texty pro neděli 5. ledna 2020 – 2. neděle po Vánocích

 První čtení z Písma: Jeremjáš 31, 7-11

Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: »Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele. « Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“ Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“ Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího.

            Jen ve Tvém milosrdenství, Hospodine, je naše budoucnost.

            Jen u Tebe je spása, Pastýři láskyplný, jenž k sobě shromažďuješ všechen lid.

            Díky za Tvé povolání do nového období a prosíme, kéž je i rok 2020 ve znamení Tvé milosti.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden, 30. prosince 2019 – 5. ledna 2020“

Modlitby 52. týden, 23. – 29. prosince 2019

texty pro neděli 29. prosince 2019 – 1. neděle po Vánocích – Rodiny Páně

 První čtení z Písma: Izajáš 63, 7-9

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil: „Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat.“ Stal jsem se jim spasitelem. Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

 

            Tvé milosrdenství, Hospodine, je stále prokazováno zřetelnými činy.

            Máš soucit se svým lidem, sdílíš s ním všechno trápení, Otcovská láska žije i v temnotách.

            Děkujeme za zářivou zvěst o příchodu Imanuela. Jsi s námi, Bože, kéž to tedy jasně pochopí všichni, kdo se cítí v tyto dny osamocení.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden, 23. – 29. prosince 2019“

Modlitby 51. týden, 16. – 22. prosince 2019

texty pro neděli 22. prosince 2019 – 4. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 7, 10-14

Hospodin promluvil znovu k Achazovi: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin.“ Achaz odpověděl: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina.“ I řekl Izajáš: „Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je »S námi Bůh«).

            Bože, Tvá přítomnost a blízkost, nedá se nijak prokázat.

            V bitvách života nám pak připadá, že se především musíme spoléhat na své zkušenosti a rozum tak, jako se spoléhal i dávný král Achaz.

            Prosíme, povzbuzuj naši víru, ať se mocněji opíráme o narozeného Syna a vnímáme Tvou pomoc.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 51. týden, 16. – 22. prosince 2019“