Modlitby 32. týden, 3. – 9. srpna 2020

texty pro neděli 10. srpna 2020 – 10. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: 1. Královská 19, 9a.11-15 (+16.19)

Eliáš vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Hospodin řekl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem.“ A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas řekl: „Co tu chceš, Eliáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“

 

            Hospodine, Tvé slovo je nenásilné, nepozorovaně působí a tvoří každý nový den.

            Tvé slovo je tiché a jemné a my jej ve vzácných chvílích vnímáme.

            Děkujeme, že si nás stále povoláváš ke službě a prosíme o posilu ve všech nových úkolech.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 3. – 9. srpna 2020“

Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2020

texty pro neděli 2. srpna 2020 – 9. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 55, 1-3

Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná.

 

            Hospodine, zveš i nás do svého království. Naše představy o zajištění života smíme opouštět a o to víc můžeme se spoléhat na život s Tebou.

            Děkujeme za Krále Krista a prosíme, ať jeho milosrdenství stále obnovuje nitro naše i celého světa.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2020“

Dej, ať je naše srdce dnes moudřejší – modlitba bratra biskupa Pavla

Hospodine i našim snem je mít srdce vnímavé tak, abychom slyšeli Tvou vůli. Rozlišit dobro od zla i v denních „maličkostech“ je uměním, jemuž se stále jen učíme. Proto Tě prosíme, dej, ať je naše srdce dnes moudřejší a rozumnější víc, než bylo včera.
(1. Královská 3,9a) Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů

Milé sestry a milí bratři v Kristu,
 
dovolujeme se na Vás obrátit s prosbou o motivaci všech členů z Vámi spravovaných náboženských obcí, aby oslovili mladé ve svých rodinách a okolí a pozvali je na již tradiční celocírkevní setkání mladých z CČSH a jejich přátel. Tentokrát se setkáme v Hradci Králové, ve sboru kněze Ambrože.  Pozvání mladých na setkání je dobrou příležitostí k evangelizaci i osvěžení Vašich sborů. Tentokrát budeme slavit narozeniny naší církve.
 

Církev československá husitská nese svůj nynější název od roku 1971

Církev československá husitská nese svůj nynější název od roku 1971. V letech 1948 až 1989 se musela církev vyrovnávat s ateismem a totalitním komunistickým režimem, kdy byla její činnost silně omezována. Bylo to pro ni složité období, a tak se v roce 1971 rozhodla vyjádřit svou zakotvenost v duchovním pozadí a doplnila svůj název o přívlastek „husitská“.

Modlitby 30. týden, 20. – 26. července 2020

texty pro neděli 26. července 2020 – 8. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: 1. Královská 3,5-9 (+10-12)

V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: „Žádej, co ti mám dát.“ Šalomoun odvětil: „Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“

 

            Hospodine i našim snem je mít srdce vnímavé tak, abychom slyšeli Tvou vůli.

Rozlišit dobro od zla i v denních „maličkostech“ je uměním, jemuž se stále jen učíme.

Proto Tě prosíme, dej, ať je naše srdce dnes moudřejší a rozumnější víc, než bylo včera.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 30. týden, 20. – 26. července 2020“

Modlitby 29. týden, 13. – 19. července 2020

texty pro neděli 19. července 2020 – 7. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 44,6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“

 

            Hospodine, jsi první i poslední, stojíš nade vším a jsi ve všem.

            Jsme Tvé děti a jsme tedy i Tvými svědky. Nemusíme se bát, nemusíme být zmateni.

            Skálo věků, Otče, doznáváme, že nejsme vždy „pevní“ a tak prosíme, posiluj nás stále.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 29. týden, 13. – 19. července 2020“