Diecézní den v Čáslavi

IMG_6094

CO DĚLAT O VÍKENDU?

Častá otázka, která nás napadá s blížícím se koncem pracovního týdne. Potřebujeme toho tolik stihnout! V domácnosti, na zahradě, ledacos volá po údržbě, ale chtěli bychom prožít i něco společně s dětmi, s rodinou. Jít do přírody, na koncert, zasportovat si, mít čas popovídat si. Právě toto jsme mohli prožít v sobotu 28. května, a to nejen v naší malé rodině, ale v té velké – rodině církve. Kdo přijal pozvání k Diecéznímu dni, věřím, že nelitoval. Sobotní ráno nás sice přivítalo bouřkami a zataženou oblohou, ale než jsme dorazili do Čáslavi, mraky byly ty tam. Letošní rodinné setkání Královéhradecké diecéze se nekonalo v tomto městě náhodou. Mohli jsme spolu s Čáslavskými oslavit krásné 90. narozeniny a jak jinak začít, než bohoslužbou. Povzbuzením z úst bratra biskupa Pavla i potěšením, že se nás sešlo tolik a že zpěv byl slyšet až na náměstí. Kytice, kterou předal bratr biskup sestře farářce Františce Tiché, symbolicky také patřila všem, kdo připravovali výstavu, zázemí a bohaté pohoštění.

Pokračovat ve čtení „Diecézní den v Čáslavi“

Koncert k 750. výročí založení Čáslavi

účinkují

Pěvecký sbor GAUDEAMUS ze Světlé nad Sázavou
sbormistr: Jiří Trtík
sólista: Pavel Vančura, čáslavský rodák, držitel Ceny Thálie
průvodní slovo: Jana Andrejsková

Husův sbor Církve československé husitské Čáslav, Jana Karafiáta 199
středa 25. června 201418 hodin
vstupné dobrovolné

Byl Lazar chudák?

Kázání uveřejněné v ČZ 14/2014; Pátá neděle postní; J 11,1-45

Pro lidi, vyrostlé vzemích evropské kulturní a křesťanské tradice, znamená slovo „lazar“ člověka ubohého, trpícího, nemocného. Je to vyvoláno povědomím o Lazarovi z Lukášova evangelia 16,20: „U vrat boháčova domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů…“

Ale zkratka Lazar vznikla vhebrejském prostředí ze jména Eleazar (podobně jako Češi volají místo „Bohumile“ krátce „Bohouši“ nebo „Mílo“, Němci místo „Johannes“ jen „Hans“). A hebrejské Eleazar znamená někoho, kdo sice prošel utrpením – ALE „Bůh pomáhá“! Ten člověk je zachráněn, jeho dočasné (pozemské) trápení se změní do radostné blízkosti praotce Izraele Abrahama! Toto je poselství, které prochází celým Starým zákonem. Tak ujišťoval Židy kdysi v babylonském zajetí svým podobenstvím o suchých kostech prorok Ezechiel: „Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi …“(Ez 37,12-14). Pokračovat ve čtení „Byl Lazar chudák?“

Péče o památky kralické bratrské tiskárny

Už v r. 1900 se národně uvědomělí občané Kralic a okolí pokoušeli o postavení pomníku Bible kralické. Návrh na něj podal sochař Štursa; ale k realizaci nedošlo.

V r. 1920 se v Kralicích konalo k 250. výročí úmrtí J. A. Komenského veliké shromáždění moravských učitelů. V červnu 1934 byla v kralické sokolovně uspořádána velká výstava reformačních tisků. Ta podnítila nadšence, aby pak založili „Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích“. Stanovy spolku byly v únoru 1935 zemským úřadem v Brně schváleny, a tak se 5. května sešla ustavující schůze. Pokračovat ve čtení „Péče o památky kralické bratrské tiskárny“

Čtyřské výročí jednodílné Bible kralické z roku 1613

Kralice u Náměště nad Oslavou patřily ve středověku vladycké rodině, která se tam připomíná už na počátku 14. století. Roku 1572 prodal tvrz s několika vesnicemi Jindřich Kralický svému příbuznému, majiteli okolního panství náměšťského, panu Janu staršímu ze Žerotína. V té době působila už deset let v nedalekých Ivančicích na panství Pertolda z Lipé tajná bratrská tiskárna, převezená sem z polských Šamotul. Biskupem Jednoty bratrské byl tehdy v Ivančicích br. Jan Blahoslav. Ten s tiskárnou úzce spolupracoval a byl autorem několika jejích tisků. S prací tiska­ řům různě pomáhali i žáci tamní bratrské školy – budoucí kazatelé.

Pokračovat ve čtení „Čtyřské výročí jednodílné Bible kralické z roku 1613“

Přesvědč nás!

Kázání na IV. neděli po Zjevení Páně (L 4,21-30; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 5/2013.

Všechna evangelia vyprávějí, že Ježíšovo duchovní osvícení začalo u Jana Křtitele v Judsku jeho křtem. Ale svoje poslání – zvěstovat evangelium – začal uskutečňovat v Galileji. Vrátil se přirozeně domů do Nazareta, kde prožil dětství; tam chodil a kázal i po okolí. (V Lukášově evangeliu je ta jeho činnost zařazena až v kap. 4. a 5., dle Marka kap. 1. a 2. to bylo dřív.) Jednu sobotu vešel v Nazaretu do synagogy, přečetl verše z Izaiáše o zaslíbení Boží pomoci trpícím a prohlásil: „Dnes se splnilo toto Písmo“ (v. 21). Všichni pozorně naslouchali. Jedni spokojeně kývali hlavou – vždyť Ježíš byl jejich soused. Ale jiní právě proto říkali: „Vždyť je to jen syn našeho souseda Josefa !“ (v. 22). To je troufalost! Pokračovat ve čtení „Přesvědč nás!“

Životem bratra faráře Radka Hobzy

„Přál bych Radkovi i Tobě, aby jeho rozhodnutí pro studium na naší fakultě bylo provázeno hojnou Boží milostí. Vím sám z mnoha let přátelského styku s Tebou i s Tvou rodinou, jak jste měli vždy církev rádi, a velmi bych se radoval z toho, ucítí-li Radek v sobě hlas Božího volání k církevní službě, ve které může při svých schopnostech našemu náboženskému dílu mnoho prospět.“ Pokračovat ve čtení „Životem bratra faráře Radka Hobzy“

Učení plné moci

Kázání uveřejněné v ČZ 5/2012, Kázání o 4. neděli po Zjevení Páně, Mk 1,21-28

Pán Ježíš začal šířit Boží vůli – Boží království. Neměl k dispozici tisk, rozhlas ani televizi. Pracoval tehdejším způsobem: šel za lidmi tam, kde pobývali. V Galileji, daleko od jeruzalémského chrámu, se scházeli v místních synagogách. Pokračovat ve čtení „Učení plné moci“

Vzpomínka

V Čáslavi vzpomněli při bohoslužbách 125. výročí (narozen 7. 5. 1886) svého bývalého předsedy rady starších, starosty města a poslance br. Ferdinanda Práška. Zasloužil se o vybudování tamního sboru, v parlamentu hájil zájmy naší církve a ve 30. letech minulého století byl místopředsedou ústřední rady.