Dopis bratra patriarchy k říjnovým volbám

T._ButtaSestry a bratři, členové církve a duchovní, obracím se na vás tímto dopisem v čase před letošními komunálními a senátními volbami.

Každý z nás má právo na své politické přesvědčení a na svobodné rozhodování, komu dá svůj hlas v nadcházejících volbách. Tato svoboda přesvědčení a svobodné volby jsou cenným demokratickým projevem naší společnosti, která nastoupila znovu tuto cestu po roce 1989. Volby konané pod nátlakem „jedné strany“, jak se to dělo v minulosti, byly v rozporu s demokratickými a humanitními zásadami našeho novodobého státu spjatého s osobností politika a filozofa Tomáše G. Masaryka. Jako věřícím církve, která navazuje na akcent husitství, zajímající se o veřejné záležitosti, nám má ležet na srdci dobro naší vlasti a konkrétních měst a míst, kde žijeme. Současná svoboda volby není samozřejmostí a je třeba ji využít a naplnit odpovědným rozhodováním a nepropadnout lhostejnosti, liknavosti a nezájmu.  Využijme tuto možnost volit s odpovědností a uvážlivostí.

Ve své druhé části dopisu se obracím k vám, duchovním. Vstup do politiky se může sice jevit jako lákavá nabídka, avšak duchovní se má „cele“ věnovat své pastorační činnosti. Připomínám proto usnesení ústřední rady Církve československé husitské z roku 2010 i z letošního roku, která nedoporučuje svým duchovním politickou angažovanost. „CČSH chce ctít zkušenosti a odedávné řády církví, které žádaly své duchovní pracovníky, aby se vystříhali členství v politických organizacích a politických hnutích. CČSH považuje za nevhodnou angažovanost duchovních ve prospěch politických stran a politických hnutí, neboť tím omezují svou pastorační působnost vůči širokému názorovému spektru svých věřících. Stranické přesvědčení se nesmí zrcadlit v duchovním působení.“ Svým duchovenským nasazením máme napomáhat především k utváření společenství církve jako Kristova lidu podle zásad Božího království, jak nás k tomu vyzývá apoštolovo slovo: „Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě“ (2 Tm 4,5).

Výtvarná soutěž pro děti

rodinaEkumenická rada církví spolu s partnery již popáté připravila výtvarnou dětskou soutěž, kterou pořádá v rámci slavnosti Modlitba za domov. Letošním tématem je rodinný portrét a je určena všem farníkům, sborům, kroužkům i rodinám.

„Pojďte se společně s dětmi zamyslet nad tím, co pro vás znamená vaše rodina. Je to jistota a bezpečí…místo pro váš život…domov… jsou to ti nejmilejší lidé …?“ ptá se Ludmila Třeštíková, koordinátorka Modlitby za domov 2014.

Motto letošní slavnosti „Rodina mi dává kořeny i křídla“ je námětem výtvarného zobrazení portrétu s použitím různých výtvarných technik: kresby, malby, grafiky, papírové koláže nebo i kombinace těchto postupů vždy na papírovém podkladu na běžných formátech, nejlépe A3 a A2. Soutěž má pět kategorií a jednu speciální. Výherci získají zážitkové ceny – rodinné vstupenky do hradů a zámků, muzeí a expozic po celé České republice, knihy, filmy a další ceny. Nejlepší práce budou představeny během festivalu Modlitba za domov v KCMT Praha 11 a v přímém přenosu ČT dne 28. 10. 2014 a také bude uspořádána putovní výstava.

„Vytvořte s dětmi a zašlete nám skutečný portrét vaší rodiny. Portrét znamená zobrazení člověka nebo skupiny lidí – tedy rodiny – charakterizujícím způsobem. Jde nejen o podobu osob, ale také o oděv nebo předměty pro ně typické a důležité, o zobrazení jejich vzájemných vztahů, o povahu a náladu rodiny, o tvar rodinné skupiny. Portrét také mívá i nějaký ozdobný rámec, je to vhodný doplněk skupinového portrétu a dává mu zvláštní charakter. V roce 2014 – Rok rodiny- se modlíme za domov, domov tvoří rodina,“ vysvětluje Ludmila Třeštíková.

Soutěžní práce je možné zasílat poštou na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 100 00 Praha 10 celé léto až do pondělí 13. října 2014.

Více informací o slavnosti a leták soutěže také na www.modlitbazadomov.cz

Vyjádření k pronásledování křesťanů

S velikým znepokojením a s bolestí v srdci sledujeme dění na Blízkém východě. Alarmující je narůstající násilí, které se obrací proti různým menšinovým etnikám a hlavně proti křesťanům. Počet pronásledovaných křesťanů roste v Egyptě, Sýrii, Libanonu a hlavně v Iráku. Ale i na dalších místech se množí brutální útoky vůči nevinným lidem jenom proto, že jsou křesťané. Hoří kostely, devastují se svatyně a hrobky proroků, domovy a obydlí. Lidé jsou nuceni prchat, pokud nechtějí zemřít. Křesťané jsou bez milosti okrádáni a nuceni vzdát se všeho. Je jim vnucována násilná konverze k islámu. Stovky křesťanů již za to zaplatily svým životem, včetně žen a dětí. Ženy jsou znásilňovány a zneuctěny. Křesťanská víra je otevřeně vysmívána. Odsuzujeme toto barbarské chování, které nemá s obyčejnou lidskostí a ani s žádným náboženstvím nic společného. Militantní, fundamentalistické a násilné projevy ve věcech víry jsou proti Bohu, Stvořiteli veškerenstva a proti jeho zákonu svobody svědomí, který vepsal do lidských duší. Ať se toto děje ze strany kteréhokoli náboženství nebo je politicky či národnostně motivované. Žádáme politiky, aby více dbali na dodržování lidských práv ve světě a na diplomatické úrovni apelovali na kompetentní orgány. Modleme se společně – všichni lidé dobré vůle – za mír a pokoj mezi národy i mezi jednotlivými náboženstvími.

biskupové Církve československé husitské: Tomáš Butta, Juraj Jordán Dovala, Filip Štojdl 

Pavel Pechanec, David Tonzar, Rudolf Göbel, Jan Hradil

Bohoslužba ve Škodějově

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU příležitosti výročí ThDr. Karla Farského
(zemřelého 12. 6. 1927)
– modernistického kněze a prvního patriarchy Církve československé husitské –
zveme na poutní bohoslužbu, která se koná
v sobotu 14. června
od 15 hodin

pod širým nebem v jeho rodišti Škodějově u Semil.

Liturgii vede společně s biskupským sborem CČSH bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, který poslouží kázáním.

V případě nepříznivého počasí se bohoslužba bude konat
ve sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou.

Zemřela sestra farářka Věra Bělohradská

kalich-zlatyJežíš řekl: Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mně, i kdyby umřel, živ bude.
A každý, kdo žije a věří ve mně, nezemře navěky.
Jan 11,25-26a

Vážené sestry a vážení bratři,

V naději, kterou dává vzkříšený Ježíš kristus, Vám oznamujeme, že v sobotu 29. března L.P. 2014 ve věku 83 let ukončila svou pozemskou pouť naše sestra ve službě Mgr. Věra Bělohradská, farářka Církve československé husitské. Působila v náboženských obcích Královéhradecké diecéze Litomyšl a Choceň.

Poslední rozloučení se setrou farářkou se bude konat v pátek 4. dubna 2014 ve 13.00 ve Sboru krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech.

Vyjádření ústřední rady CČSH k situaci na Ukrajině

Církev československá husitská s bolestí již mnoho dnů sleduje nešťastný vývoj událostí na Ukrajině. Připojujeme se k výzvám mnohých křesťanů ke stálým modlitbám za lid Ukrajiny, všechny trpící a postižené násilnými konflikty. Apelujeme na všechny, kteří mají v rukách moc, a připomínáme jim zodpovědnost před Boží tváří. Vítáme zapojení České republiky v konkrétní pomoci poskytované zraněným. „Prosíme tě, svatý Bože, za pokoj, svobodu a naději pro Ukrajinu. V čase postu voláme k Hospodinu: Pane, smiluj se.“

Výzva k modlitbám

uaPoslední vývoj událostí na Ukrajině nás přesvědčuje o tom, že nastolení pokoje, svobody a práva není v brzké době na obzoru, zvlášť když zásahy ze strany Ruska nám připomínají některé momenty z historie naší země. Proto považujeme za důležité, abychom pokračovali v modlitbách za pokojné řešení této vážné a stále komplikovanější situace. Obracíme se proto na církve sdružené v Ekumenické radě církví, aby s vírou v Boží pomoc prosili za ochranu utiskovaných, a za moudrost pro všechna jednání směřující ke spravedlivému a mírovému vyřešení konfliktu.

Předsednictvo Ekumenické rady církví
6. března 2014

Pastorační dopis biskupa královéhradecké diecéze CČSH

kalich-cerveny„Já jsem ta cesta, pravda i život.“
(Jan 14,6a)

V Hradci Králové, 17. února 2014

Milé sestry a milí bratři,
v únoru uplynulo 9 měsíců od chvíle, kdy jsem byl svou církví povolán ke službě a bratr biskup Štěpán mi předal řetěz. Během té doby se odehrála celá řada nových skutečností. Před koncem roku to byl především nový mzdový předpis naší církve a hledání řešení pro takzvané „restituční peníze“. Podstatné ovšem také bylo i to, že jsem se mohl seznámit s mnohými z Vás, poznávat diecézi i ústředí církve… Pokračovat ve čtení „Pastorační dopis biskupa královéhradecké diecéze CČSH“

Duchovní cvičení pro mladé lidi

Vážení přátelé,
srdečně zveme na duchovní cvičení pro mladé lidi (nejen) z CČSH, která se uskuteční v Brně – v církevním penzionu Zahrada – o víkendu od 28. 2. do 2. 3. 2014.
Duchovní cvičení povede brněnský br. biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala.

„Existuje hlas srdce a řeč srdce. Když naše ústa mlčí a naše duše se otevře Bohu, je naší modlitbou tento vnitřní hlas. My umlkneme a hovoří naše srdce. Ne pro lidské uši, ale k Bohu. Můžeš mít jistotu: Bůh tě slyší.“ Sv. Augustýn

Duchovní cvičení jsou prostorem, kde poznáváme sami sebe, otevíráme se Božím dotekům, objevujeme horu lásky, která léčí a občerstvuje, nasloucháme hlubině ticha, koupeme se v moři světla, uchopujeme tajemné závany Kristovy pravdy, objevujeme, že v duši máme chrám a v tom chrámu vstupujeme do dialogu s živým Bohem…

Duchovní cvičení se konají ve spolupráci mládežové organizace VIA FACTI, Brněnské diecéze a naukového odboru ÚÚR CČSH.
Závazné přihlášky (a případné dotazy) přijímáme e-mailem na adrese: kristyna.mlynkova@ccsh.cz (uveďte prosím své jméno a příjmení, adresu, rok narození a tel. číslo). Předběžnou cenu celého víkendu bude činit jen částka za stravu (cca 400,- Kč), díky podpoře Brněnské diecéze.
Jste srdečně zváni!

Fenomén eucharistie – pozvánka na představení knihy

fenomen_eucharistieSpolečnost RITAS, s.r.o.
ve spolupráci
s Literárně dramatickým klubem
Dialog na cestě
a
NO CČSH Karlín,
si vás dovoluje pozvat
na představení knihy
Fenomén eucharistie
(Od Starého zákona po současnost),
od ThDr. Martina Chadimy,

která vznikla za laskavého přispění firmy
SECURITAS ČR, s.r.o.

V úterý 17. prosince 2013 od 17.00.
na adrese: Vítkova 243/13, Praha – Karlín – kostel CČSH.
V adventním kulturním programu zazní Serenáta II Bohuslava Martinů v podání smyčcového tria  – L. Priester, O. Pustějovského a A. Novotné. Klub „Dialog na cestě“ vystoupí s vánoční poezií PhDr. Olgy Nytrové.
Knihu Fenomén eucharistie můžete zakoupit na místě, nebo objednat na adrese: knihy.ritas@gmail.com
Cena: 129 Kč, pro studenty za 110 Kč
Dodání:

  • balík české pošty (poštovné dle velikosti zásilky, vychází z ceníku české pošty)
  • Osobní odběr – Praha 9, Pod Pekárnami 161/7 (jiné místo po předchozí domluvě na tel.: 725 150 652)

Plakát ke stažení v PDF