Diecéze

Pouť pro pravdu pošesté

Proč M. J. Husa připomínat? Vždyť byl jen jedním z mnoha. A těch, kdo podobně pro něco zahynuli, nebylo v historii málo! A dělo se tak dokonce „péčí“ samotných křesťanů – v představě, že když bude zahubeno tělo hříchu, duše bude zachráněna. Proč připomínat člověka časově tak vzdáleného?!...

Modlitby 29. týden, 17. – 23. července 2017

23. července 2017 – 16. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Izajáš 44, 6-8

Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“

Nebeský Otče, ukazuješ nám, že jako Tvé děti jsme svobodní.

Žádné modly, lidské dílo, žádný vladař ani příroda, ani život ani smrt nás trvale spoutat nemohou. Jen Ty jsi Bůh a kromě Tebe Boha není.

Prosíme, dej nám sílu víry, která nás vyprostí z každého pouta, jež nás odvádí od Tebe.

Jáhenské svěcení v České Lípě

Svátek Mistra Jana Husa se v náboženské obci v České Lípě nesl o to v slavnostnějším duchu - zdejší sestra kazatelka Marie Truncová přijala jáhenské svěcení. Velkou podporou jí byli přátelé, rodina, sestry a bratří z okolních náboženských obcí - Nového Boru, Českého Dubu, Jablonce...

Modlitby 28. týden, 10. – 16. července 2017

16. července 2017 – 15. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Izajáš 55, 10-13

Toto praví Hospodin: „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.

 

Hospodine, převyšuješ naše představy a myšlení, proto máme se dotazovat po Tvé vůli.

Tvé slovo je jak déšť, co zúrodňuje zemi, zušlechťuje i vyprahlost lidské duše.

Dej, prosíme, ať v radosti přijímáme to, co chceš Ty, ať na místo plevele voní v nás věčnost.

 

Modlitby 27. týden, 3. – 9. července 2017

9. července 2017 – 14. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Zacharjáš 9, 9-12

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. „Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.“ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země. „Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně.“

Kriste, náš nebeský Králi, přicházíš na zem jako dárce pokoje, přinášíš soud i záchranu.

Tvá vláda nás osvobozuje, Tvá oběť přechází k nám do krve, potvrzuje smlouvu trvalou.

Prosíme, ať se netopíme v bahně vězení, do něhož nás vrhají druzí i naše vlastní slabost.

Charitativní koncerty v Husově sboru v Pardubicích

Pardubický Husův sbor má jedno velké štěstí. Nejenom, že je v něm náboženská obec skutečně bratrsky a sestersky smýšlejících křesťanů, kteří žijí vzájemným životem a snaží se Kristovo evangelium šířit i do světského světa. Husův sbor má v Pardubicích štěstí i na obětavé, šikovné a...