Slavnost světla 17. listopadu

Podmračený listopadový podvečer nás volal ke vzpomínkám na 17. listopad roku 1989 a 1939. Čas státního svátku nás vedl k otázkám naší identity, k promýšlení dějin a prožitku přítomné chvíle. Každý z nás si mohl uvědomit cenu svobody a posílit vědomí, že může světlem pravdy a lásky působit na své okolí. V našem společenství na nádvoří Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové bylo rozsvíceno přes 160 svící, které jsme za varhanního doprovodu písně Modlitba pro Martu přinesli do potemnělého sboru. Zvláštní atmosféra, svícemi ozářený stůl Páně a nových 5 zvonů do koncertní zvonohry, to vše k nám vnášelo naději pro budoucí čas, který v nás zvoní svědectvím, že pravda a láska musí jednou zcela zvítězit nad lží a nenávistí. Pobožnost vedl bratr patriarcha Tomáš Butta, slavnost podpořil zvonmistr Petr Rudolf Manoušek, o hudební doprovod se postarala varhanice Jiřina Marešová Dvořáková a carillonér Radek Rejšek. Jsme rádi, že projekt, který započal bratr biskup Štěpán Klásek pokročil o kus dál a získává reálnou podobu.

Požehnané završení církevního roku a dobrý vstup do času příprav chvil adventních.

Pavel Pechanec, biskup CČSH

Fotogalerie

Modlitby 47. týden, 20. – 26. listopadu 2017

26. listopadu 2017 – poslední neděle po Duchu svatém (Krista Krále)

První čtení z Písma: Ezechiel 34, 11-16

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.

Panovníku Hospodine, dobrý pastýři a Pane, toužím být pevně ve Tvém stádu.

Pobíhám ale někdy po cizích pastvinách, má pozornost vůči Tvému hlasu bývá polámána.

Prosím, vzdal ode mne chvíle oblaku a mrákoty, posiluj mě i dnes.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 20. – 26. listopadu 2017“

Radujte se

 – to doporučil kdysi apoštol Pavel křesťanům (ve Filipech a v Tesalonice). A těm dnešním by to nejspíš opakoval ještě vícekrát než jim tehdy, kdyby uviděl naše vážné křesťanské obličeje a rezervovanou důstojnost. Jenže přece jen by na ten první pohled nejspíš nedal. Spíš by se dal do hovoru a podle něj usoudil, co pod tou slupkou, kterou nosíme na veřejnosti, vlastně je.
A tak se ptáme, co by našel? Moralistické povzdechy, žehrání na zkažený svět a skupinovou povýšenost by určitě jako křesťanské jednání nehodnotil. Na druhou stranu dobře věděl, že skutečná radost se neprojevuje hřmotným veselím.  Věděl, že to může být také tichá, vnitřní záležitost, která unese i kdejakou bolest (ale netváří se bolestínsky) a hlavně drží a vydrží. Je to tím, že má svůj zdroj v jiných než vnějších (veselých) událostech či podmínkách.
A tak jsme se mohli radovat dokonce v propůjčeném kostele, nezávisle na počtu zúčastněných, jen s vědomím, že máme společenství s tím vzkříšeným Kristem, jehož obraz ve vitráži se nám vznášel před očima. Ano, píšu o neděli 22. října, kdy jsme ke slavnosti v kostele Vzkříšení (v Husově sboru) v Broumově přivítali hosty zblízka i zdáli. O bohoslužbách vedených královéhradeckým biskupem P. Pechancem a místní farářkou J. Wienerovou. O slibu nové rady starších. O krásné hudbě a o zpěvu rozléhajícím se v kostele. O setkání kolem stolu v modlitebně, kde se ještě jednou rozsvítil zpěv Bohemáčku.
Radovali jsme se z každého, kdo se přišel radovat s námi. A protože ta pravá radost nevyprchá po skončení slavnosti, zůstává v nás. Zároveň zůstává i vděčnost za společné chvíle, za Boží blízkost, za nové naděje v našem usilování. Přeji takovou radost i vám. Hledejte a najděte její pramen.
Víme o něm a vracíme se k němu při každých bohoslužbách, při čtení Bible, při modlitbách. Ten pramen je v Bohu a přeji ho najít každému. Protože každému je určen. To jen my lidé si občas před prosté záležitosti nastavíme spoustu překážek a pak se na ně vymlouváme.
Radujte se, lidi! Umíte to ještě? Znáte k tomu cestu?                                        Jana Wienerová

Charitativní koncert v Pardubích

Náboženská obec Církve československé husitské v Pardubicích pořádá v Husově sboru v neděli 19. listopadu v 18 hodin koncert sboru Rebelcanto pod uměleckým vedením Petra Hostinského. Vstupné dobrovolné. Určeno ve prospěch transparentního konta pro Adámka Vyčítala. Srdečně zveme.

Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2017

19. listopadu 2017 – 33. neděle v mezidobí

První čtení z Písma: Sofonjáš 1, 7.12-16

Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“ V plen bude vydán jejich blahobyt a jejich domovy ve zpustošení; vystaví domy, a nebudou v nich bydlet, vysázejí vinice, a vína z nich neokusí. Veliký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími.

Pane, zkažené víno nenese užitek, byť třeba na pohled vypadá chutně.

I zkaženost člověka klame vnímání lidí, Ty ale přicházíš blízko a neomylně rozsuzuješ dobro a zlo.

Prosíme, dej, ať jsme si stále vědomi Tvé blízkosti a víme vždy, že zpronevěra lásky se trestá.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 13. – 19. listopadu 2017“

Modlitby 45. týden, 6. – 12. listopadu 2017

12. listopadu 2017 – 32. neděle v mezidobí

 První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

Hospodine, lidská pýcha vede k přesvědčení, že máme nárok na světlé zítřky.

Lidské sobectví utvrzuje nadějí, co je plná falše.

Prosíme, veď nás, ať jasně přijímáme osobní odpovědnost za život a svět – neschováváme se za „jakési“ zásluhy, církevní obřady a různé modly.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 6. – 12. listopadu 2017“

Neobvyklé dopravní prostředky?

Prostranství kolem trutnovské fary přineslo 20. září velmi osobitý zážitek. Pro zdejší členy Klubu vozíčkářů, který působí při náboženské obci, bylo připraveno setkání s policisty, kteří zasahují nejen v Praze na koních. Policisté vysvětlovali výhody těchto neobvyklých „dopravních prostředků“, popisovali situace zásahů, postupy při výcviku koní. Došlo také na praktické ukázky, kdy koně procházeli dýmem z dýmovnice, nereagovali na ostré zvuky, dostávali se přes stísněné prostory. Nadšení vozíčkáři pak s radostí koně krmili dobrotami, které si pro ně nachystali v podobě zeleninových kousků a suchého pečiva. Nechybělo ani láskyplné pohlazení, než se zvířata s policisty vydala zpátky domů na Střelecký ostrov.

Vozíčkáři v nedávném období se účastnili setkání se someliérkou, kde ochutnávali italská vína a francouzské koláče, vyjeli si ulovit a také ochutnat ryby do Polska, setkali se s kapitánem námořnické lodi. O prázdninách je navštívili místní skauti a společně se pak všichni vydali na výlet do Krkonoš na Kolínskou boudu. Za těmito a dalšími pestrými a pravidelnými aktivitami stojí výrazná postava Jana Ročka, ředitele klubu, který nejen že neztrácí chuť vymýšlet a organizovat pro své svěřence další a další program, ale daří se mu propojovat svět a život vozíčkářů s lidmi, kteří se mohou stále pohybovat po svých.

Modlitby 44. týden, 30. října – 5. listopadu 2017

5. listopadu 2017 – 31. neděle v mezidobí

První čtení: Micheáš 3, 5-12

Toto praví Hospodin proti prorokům, kteří svádějí můj lid: Když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoji; když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Proto vám nastane noc bez vidění, tma bez věštby. Nad těmi proroky zajde slunce, den se nad nimi zachmuří. Tu se budou jasnovidci stydět, rdít se budou věštci, všichni si zakryjí ústa, neboť Bůh neodpoví. Já však jsem naplněn mocí, duchem Hospodinovým, právem a bohatýrskou silou, abych mohl Jákobovi povědět o jeho nevěrnosti, Izraeli o jeho hříchu. Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé! Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého.“ Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím.

Hospodine, toužím po pokoji, chtěl bych se jím živit, přijímat do sebe a vlastnit.

Člověk ale bývá ochoten překroutit všechno, jen aby dosáhl na to, co vnímá jako dobré.

Prosím, dej, ať chápu, že se beze mě na tomto světě můžeš obejít, ale já se nemohu obejít bez Tebe. Prosím o Tvého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 30. října – 5. listopadu 2017“

Jarní a podzimní koncerty ve sboru krále Jiřího z Poděbrad v obci Jenišovice se stávají postupně tradicí

Ke koncertu uspořádaném v loňském roce a k letošnímu jarnímu přibyl i podzimní ze dne 13. října. Pořadatel z diecéze CČSH Hradec Králové pozval pěvecký sbor CHARMONÉ z Mnichova Hradiště vedený MgA Jarmilou Benešovou. Tento amatérský sbor o deseti členech působící umělecky již 10 let se představil pestrým programem s písněmi od italských renesančních a dalších autorů i známými skladbami G. Gershwina „Somebody loves me“, oblíbenou „Moon River“ z filmu Snídaně u Tiffaniho i českými lidovými písněmi.

Obohacením koncertu byla duchovní píseň“ Ubi caritas“ – kde je dobrota a láska tam přebývá Bůh – od americké autorky. Působivě zazněla píseň z moteta J. S. Bacha „Jesu, meine Freude“ i skladba ze „Mše D dur“ od A. Dvořáka. Na tomto složitém díle komponovaném z podnětu stavitele a mecenáše J. Hlávky pracoval mistr tři měsíce, ale nastudování pro pěvecký sbor trvalo téměř tři čtvrti roku. Sbor se rozloučil s posluchači skladbou „Adiemus“ od welšského skladatele.

Velice důstojný průběh vdechl koncertu br. vikář B. Mlýnek, který návštěvníky prováděl jednotlivými skladbami. Koncert podpořili kromě občanů Jenišovic a okolí i zástupci Církve bratrské z Turnova, členové naší církve z náboženských obcí Turnov, Přepeře a Praha – Nusle. Letošní podzimní koncert přinesl posluchačům živý umělecký i duchovní zážitek a rovněž přispěl k obohacení znalostí o autorech a jejich dílech. Umělecký sbor CHARMONÉ sklidil po každé skladbě nadšené ocenění. Je to známka dobré setby pro budoucí působení naší církve v této obci a okolí.

Čestmír Holeček