Modlitby 11. týden, 12. – 18. března 2018

neděle 18. března 2018 – 5. neděle postní

První čtení: Jeremjáš 31, 31-33

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

            Víra a věrnost Tobě, bývá mezi lidmi omšelou věcí, Hospodine.

            Nová smlouva napravuje naše vztahy zákonem svobody a lásky.

            Prosíme, ať tato smlouva, krev Kristova, vylévá se na nás a proniká našimi srdci.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 11. týden, 12. – 18. března 2018“

Zrušení přednášky

Z důvodu nemoci prof. Ctirada V. Pospíšila musí být přednáška T. G. Masaryk iritující a fascinující zrušena. V dohledné době Vás rádi pozveme v náhradním termínu.

Modlitby 10. týden, 5. – 11. března 2018

neděle 11. března 2018 – 4. neděle postní

První čtení: Numeri 21, 4-9

Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví.“ I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

            Ani v mém životě, Pane, není všechno tak, jak bych si přál, uštknutí zlem se na mě připlazí snadno.

            Mé naříkání ale staví jen zeď mezi mnou a Tebou, propast hříchu nic řešit nechce.

Prosím, dej, ať mi má víra dává vždy vidět a cítit Tvou milost.  

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 10. týden, 5. – 11. března 2018“

Exodus v 21. století

Vážit si všeho, co už je pro nás samozřejmé

Tento článek jsme uveřejnili v MOSTECH Královéhradecké diecéze CČSH I/2018. Bratr kazatel Aleš Toman zde mj. píše o osobní zkušenosti, kterou zažívá při nejen setkáních, ale hlavně při zajišťovaní potřebného pro naše čínské bratry a sestry nyní žijící v Žamberku a Rychnově nad Kněžnou.

Židé se kdysi na Hospodinův pokyn zvedli a opustili Egypt – zemi, kde byli nuceni žít v otroctví, zemi, ve které jim nebylo dovoleno v plnosti prožívat jejich vlastní náboženství. Řekli bychom si, že je to dávná historie. Zajímavá, poučná, ale dávná.

I my jsme byli nuceni žít v otroctví, neuplynulo však ani 30 let a už na to mnozí zapomínají, označují-li staré časy jako „staré dobré časy“. Podobně jako židé, když putovali pouští a často si nostalgicky vzpomněli na Egypt, že jim tam vlastně tak špatně nebylo. Člověk rychle zapomíná.

Dnes máme svobodu, demokracii a každý si může dělat, co chce, pokud to nepřekračuje meze zákona. Máme se dobře, a tak rychle zapomínáme, že svoboda a demokracie nejsou automatické hodnoty, ale tvrdě vybudované a zaplacené…

„Proč jsou tady u vás kostely skoro prázdné, když máte svobodu?“ zeptal se mě přibližně před rokem můj bratr a kamarád, říkejme mu třeba David-Li, který uprchl před dvěma lety z Číny.

Pokračovat ve čtení „Exodus v 21. století“

Cukr a bič, vyjádření k situaci čínských křesťanů v Čechách

Před 40 lety nás soudružka učitelka nabádala, abychom si zapamatovali datum 2. března 1978 a jméno Vladimír Remek. Byla to nepochybně velká událost. Po Sovětech a Američanech jsme „byli“ těmi třetími ve vesmíru, což se prezentovalo jako láskyplný důkaz jedinečného sepětí mezi SSSR a ČSSR. Nepochybně to ovšem také i byla úlitba porobené zemi, kam deset let předtím přijely tanky a tam, kde je bič, musí být odpradávna i nějaký ten cukr. Strach, který, jak známo nejlépe ovládá masy, musí být vždy něčím vyvážen, aby se mohlo vládnout na „věčné časy“.

            Letos v prosinci si budeme moci připomenout 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, kterou tehdejší Československo a SSSR neodsouhlasili (zdrželi se) na rozdíl od Číny (tehdy ještě nekomunistické). Svět se hodně proměnil za 70 let, o tom není sporu. Světové uspořádání, věda a technika se posunuly mocně, ale některé principy lidského ducha zůstávají neměnné. Mění se lidská pokolení, ale nemění se člověk a jeho touha po moci a po svobodě. Uvádí se, že dnes v Číně žije 10 krát víc křesťanů, než je obyvatel Česka. Přesto je to menšina, která nemá takovou svobodu, jakou máme dnes my a tak se křesťané střetávají se státní mocí.

Pokračovat ve čtení „Cukr a bič, vyjádření k situaci čínských křesťanů v Čechách“

Společné století České republiky a Církve československé husitské

Ačkoliv Církev československá (tehdy ještě ne husitská) byla oficiálně založena až v roce 1920, jejímu vzniku předcházel celý sled historických událostí, odstartovaných v souvislosti se vznikem samostatného Československého státu. Dá se proto říci, že založení Republiky Československé i Církve československé husitské vyrostly ze stejné dějinné situace, z téhož duchovního kvasu, z obdobných motivů a příčin. Výročí 28. října má v Královéhradecké diecézi Církve československé husitské silnou tradici. Slavnostní bohoslužby se tady v tento den konají pravidelně bez přerušení od počátku devadesátých let. Právě proto, a také v návaznosti na město Hradec Králové – salon republiky – se Královéhradecká diecéze CČSH rozhodla v letošním roce připomínat vznik republiky – tento významný historický okamžik v průběhu celého roku.

Diecézní katedra se socioložkou Janou Černouškovou

Stres je chvíle, kdy jsme vyvedeni z rovnováhy duše i těla. Je to informace, která by nás měla nutit hledat řešení a odpovídat na otázku „jak dál?“ Zpracovávat stres se učíme celý život. Zbavovat se špatných návyků a zúženého světa emocí nám na katedře pomáhala Mgr. Jana Černoušková v přednášce o tomto fenoménu života. Tematickou pobožností ve vztahu života a času se sestrou Hedvikou Zimmermannovou jsme začali a velkým poděkováním a společným obědem setkání zakončili.

Kurz základů tiffany

AMBRA – středisko Husitské diakonie otevřela pro zájemce kurz základů techniky tiffany. Za přípravu a vedení děkujeme paní lektorce Petře a Radce. Další kurz tiffany chystáme v měsíci březnu.