Kazatelský kurz

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské

srdečně zve na pokračování kazatelského kurzu

tentokrát problematika našich řádů a práva.

paragrafy

V sobotu 5. prosince jste zváni v 9.00

do zasedací síně diecézní rady v Hradci Králové
Po úvodní společné chvíli modlitby, zpěvu a prosby o požehnání
od našeho Otce, předáme slovo bratru faráři Vladislavu Pekovi,
budeme jím uvedeni do tématu řádů v naší církvi.

Od 11 hodin budeme moci prožít bohoslužby pro společenství kolem stolu,
kázáním nám poslouží bratr kazatel Miroslav Lidmila.

Ve dvanáct hodin nás čeká oběd
a po něm ještě dáme čas bratru Vladislavovi
pro doplnění tématu a naší inspirace ke studiu i životu.

Předpokládané zakončení kurzu je kolem 14 hodiny.

Přejeme Vám dobrou cestu do Hradce, mějte se pěkně, Pán s Vámi.

Modlitby 46. týden, 9. – 15. listopadu 2015

bukybukyI. V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

Daniel 12, 1-3

Hospodine, povolal jsi nás k životu věčnému a učíš nás, abychom byli prozíraví a zářili jako hvězdy.

Naše záře ale v mnohém slábne. Poslal jsi nám ochránce, máme naději na záchranu před temnotou zla, hříchu a smrtí světa.

Prosíme, ať lépe umíme dopomáhat pravé spravedlnosti a mocněji neseme Tvé světlo v ochraně našeho Pána Ježíše.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 9. – 15. listopadu 2015“

Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2015

stromnapoliI. Elijáš jí řekl: „Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ›Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. ‹“ Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše.

1. Královská 17, 13-16

Nebojte se, říkáš nám Hospodine a potřebujeme to slyšet. Máme strach o sebe i své nejbližší a na milosrdenství pro druhé pak schází odvaha.

Odvaha ubývá a stejně tak i naše síly, peníze a chuť.

Kéž se víc spolehneme na Tvé zaslíbení a v odvaze víry máme nadhled. Ať jako vdova ze Sarepty k lásce k nejbližším přidáme také milosrdenství k těm, s nimiž se potkáme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2015“

Slavnostní bohoslužba k výročí vzniku Československa

2 (2) 4 (2) 2 (1) 6 (2) 4 (1) 6 (1)

„To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.“ Jan 15, 17

Tato veleznámá slova Pána Ježíše nám zněla při bohoslužbách 28. října 2015 ve sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Je už letitou tradicí pro toto místo, že je spjaté se slavnostní bohoslužbou, v nichž je připomínáno výročí vzniku Československa. Celocírkevní bohoslužby ve městě s hrdým přízviskem „Salón republiky“ byly chvílí vděčnosti za svobodu, která je také i pro nás znamením lidské touhy po svobodě, jak i bratr profesor Zdeněk Kučera shrnul ve svém kázání. Živé slovo bratra profesora neslo v sobě povzbuzení i poselství k napřímení v budování vztahu k lidem, společnosti a k Bohu Otci. V modlitbách a prosbách o požehnání, jsme mysleli na naše rodiny, církev, vlast i zem a s velkou chutí i dojetím jsme i zazpívali celou Československou hymnu.

Rádi jsme se i po bohoslužbách setkali v prostorách náboženské obce i diecéze a po duchovním občerstvení zakusili občerstvení těla a možnost k vzájemným rozhovorům. Mezi hosty jsme přivítali výpravu z náboženské obce v Blansku a další sestry a bratry z mnoha míst, kteří svým životem slouží v církvi jako duchovní i jako „laici“.

Příští rok se sejdeme, dá-li Pán, jistě znovu. Československo vzniklo z touhy po svobodě a s ideálem humanity, v němž platilo Masarykovo nadčasové heslo: „Ježíš, ne Cézar.“ Pán Ježíš nás učí lásce ve světě strachu a nenávisti, tomu světu nemáme patřit, kéž mnohem víc patříme Kristu.

Pavel Pechanec

Sbor Krále Jiřího v Jenišovicích u Turnova opět ožívá

Koncert ve sboru Krále Jiřího-1_23.10.2015Tak by se dala charakterizovat událost, kterou snad někteří pamětníci mohou znát z doby zakládání této náboženské obce CČS(H).

Příčinou je počin br. vikáře Benjamina Mlýnka, který připravil ve spolupráci s br. Petrem Truncem z Liberce „Nešpory vděčnosti“ a provedl je ve zmíněném až dosud převážně osiřelém, ale stále hezkém sboru. Osiřelém proto, že generace kdysi pilných průkopníků této náboženské obce již odešla k našemu Pánu a jejich nástupci neprojevili dosti odvahy pokračovat.

Program Nešpor vděčnosti byl jako počin k oživení vkusně komponován z hudebních děl M. A. Charpentiera, W.A.Mozarta, J.S.Bacha, G.Younga, L.Cherubiniho i českých mistrů J.B.Foerstra, O.Máchy, J.Maláta, Z.Lukáše, Š.Brixiho i B. Smetany a a z doprovodných slov br. vikáře z biblických perikop a literárních výňatků od současných spisovatelů.

Dokonalé provedení pěveckým sborem CČSH z Liberce vedeného sbormistrem br. Truncem za varhaního, houslového a violoncellového doprovodu vykouzlilo nádhernou atmosféru. Provedení bylo odměněno spontáním potleskem. Uznání bylo vysloveno i od přizvané návštěvy z Církve bratrské.

Těšíme se, že tento skvělý počin přesvědčí místní obyvatele i lidi z nedalekých obcí, že naše církev dokáže správně laděným slovem i hudbou oslovit věřící i některé dosud váhající.

Přejeme br. Benjaminovi mnoho úspěchů.

Své celkové dojmy se pokusil vyjádřit

Čestmír Holeček

Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2015

zasepoleI. Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: ›Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele. ‹ Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“

Jeremjáš 31, 7-9

Hospodine, na své cestě životem jen kulháme za Tebou, naše návyky nás stále vedou od Tebe, jsme zraněni tímto světem.
Dotýkáš se nás však zvěstí, že úděl Tvého lidu je změněn. Čas bezpečí, hojnosti a radosti v Tobě se začíná.
Prosíme za mocné naplnění Tvým Duchem, ať jsme my i všechny vrstvy lidu občerstveni zvěstí, že jsi náš milostivý Otec.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2015“

Sumář usnesení z jednání Diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 3. 10. 2015.

1. HOSPODÁŘSKO-FINANČNÍ REFERÁT

1.2.1. Hospodaření KH diecéze 1. 1. – 30. 8. 2015
Diecézní rada bere na vědomí výsledky hospodaření KH diecéze za období 1.1. 2015 až 31.8. 2015.

1.2.2. Zpráva o revizi hospodaření KH diecéze 1. 1. – 30. 6. 2015
Diecézní rada bere na vědomí Zprávu o revizi hospodaření KH diecéze za první pololetí roku 2015, provedenou DRFV dne 2. 10. 2015.

Pokračovat ve čtení „Sumář usnesení z jednání Diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 3. 10. 2015.“

Ignaciánská duchovní cvičení Rozjímání o naději

kristus_bannerDuchovní obnova s ThDr. Petrem Šanderou
v Janských Lázních v Penzionu Betlém
9. -12. listopadu L. P. 2015
ROZJÍMÁNÍ O NADĚJI

Program
Duchovní obnova bude probíhat podle klasického ignaciánského schématu (silentium; meditace biblického textu cestou imaginace, která by měla vyústit do rozhovoru s Pánem; možnost duchovního doprovázení-rozhovoru s exercitátorem)
Součástí programu bude také ranní a večerní modlitba žaltáře a bohoslužba s večeří Páně.

Pokračovat ve čtení „Ignaciánská duchovní cvičení Rozjímání o naději“