90. výročí otevření sboru ve Vysokém nad Jizerou

Vysoké n.J.

               V neděli 6. září se místní sestry a bratři spolu s poutníky z blízkého i dalekého okolí sešli ve sboru Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou. Připomněli jsme si tak historii tohoto domu, na jehož projektu se také spolupodílel náš první patriarcha.  Po slavnostní bohoslužbě jsme vyslechli krásný koncert pěveckého sboru Jizerka ze Semil, poté jsme se mohli zaposlouchat do vyprávění bratra faráře Davida Frýdla o dějinách sboru i naší církve. Toho dne jsme navzdory počasí zakusili radostnou přítomnost a v naději víry se dívali do budoucna společenství naší rodiny církve.

VIKARIÁTNÍ DEN

Dobříkov             V sobotu 5. září se Pardubický vikariát setkal při příležitosti 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa v krásném kostele z Podkarpatské Rusi, kde se konala slavnostní bohoslužba. Krásné počasí přálo posezení s kávou a koláčem, také prohlídka vodní tvrze v Dobříkově s poutavým výkladem se všem líbila. Následovala návštěva regionálního muzea ve Vraclavi. Poté jsme v kostele sv. Mikuláše zhlédli muzikál Kazatel.

Modlitby 37. týden, 7. – 13. září 2015

  1. sloup1. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.                                                                           Izajáš 50, 4-7   

Panovníku Hospodine, povolal jsi nás do služby a každým ránem nás upamatováváš, že se máme co učit.

Tvým učedníků je svěřeno slovo, úkol, s nímž narážíme na nepochopení a odpor.

Prosíme o tvou pomoc, jsme tupeni a hanobeni, kéž zakoušíme jas tvé tváře, světla pokoje a jistoty i uprostřed lidského nepřátelství…

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden, 7. – 13. září 2015“

Modlitby 36. týden, 31. srpna – 6. září 2015

heynitzI. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.

Izajáš 35, 4-7a

Hospodine, Tvůj soud přichází, díky víře jej vidíme a slyšíme Tvé Slovo. Nemusíme být ochromeni na cestě života, Tvé království je zde.

Náš strach a mnohá nerozhodnost není na místě.

Prosíme, odejmi z nás naše obavy a úzkost. Dej rozhodnost našim krokům, ať Tě vidíme a slyšíme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden, 31. srpna – 6. září 2015“

Sumář usnesení z diecézního shromáždění 26. 4. 2015

Diecézní shromáždění volí:

Za zapisovatele: sestru Františku Kláskovou a sestru Elišku Silnou
Za členy návrhové komise: bratra Štěpána Kláska, s. Janu Wienerovou a br. Aleše Tomčíka
Za sčitatele hlasů: br. Ladislava Peka, br. Tomáše Altmana, br. Vladimíra Hrabu, br. Tomáše Karla
Za ověřovatel zápisu: br. Benjamina Mlýnka a s. Magdu Michalovou
Za členy pracovního předsednictva br. Pavla Pechance, br. Ladislava Šťastného, br. Jiřího Musila, s. Františku Kláskovou, s. Elišku Silnou, s. Zdenku Sedláčkovou

DS schvaluje navržený program jednání diecézního shromáždění
DS schvaluje navržený jednací řád diecézního shromáždění
Diecézní shromáždění schvaluje zápis z jednání diecézního shromáždění 2014.
Diecézní shromáždění bere na vědomí předloženou zprávu biskupa.

Pokračovat ve čtení „Sumář usnesení z diecézního shromáždění 26. 4. 2015“

BABÍ LÉTO

Náboženská obec Hronov
za přispění Královéhradecké diecéze Církve československé husitské
pořádá ve dnech 7. – 11. 9. 2015

BABÍ LÉTO

babí

Pobyt pro seniory se uskuteční
v Janských Lázních v rekreačním zařízení Betlém
Cena: 1 290,-Kč

Přihlášky zasílejte na adresu: Náboženská obec CČSH v Hronově, Padolí 240, 549 31 Hronov

nebo e-mail: faraccsh.hronov @seznam.cz

Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2015

kravyI. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.“

2. Mojžíšova 16, 13b-15

„Co je to?“ ptáme se mnohdy, Pane, plni překvapení. Ne že by kolem nás padala sladká mana, ale býváme zaskočeni skutečností, co není jemná a milá jako chléb z nebe.
Jako samozřejmost bereme plné hrnce spokojenosti a zle nás ruší, když je nám předloženo, co nám „nechutná“.
Prosíme, kéž každé ráno zakusíme ovlažení od Tebe a jemnost Tvého Ducha nám dá sílu překonávat vše drsné a zlé.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 27. července – 2. srpna 2015“