Zemřel Oldřich Richter

oldrich_richterJežíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky.“

J 11, 25-26a

V naději, kterou dává vzkříšený Ježíš Kristus, oznamujeme, že v úterý 23. září L. P. 2014 ve věku 93 let ukončil svou pozemskou pouť náš bratr ve službě Oldřich Richter, emeritní člen Ústřední rady CČSH a místopředseda Diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH. Bratr Oldřich žil v Hradci Králové, byl duší společenství farnosti Nový Hradec Králové.

parte_oldrich_richterPoslední rozloučení s bratrem Oldřichem se bude konat v úterý 30. září 2014 v 11.00 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

Na zesnulého bratra pak vzpomeneme při nedělních bohoslužbách 5. října 2014 ve všech sborech Královéhradecké diecéze Církve československé husitské.

Pokračovat ve čtení „Zemřel Oldřich Richter“

Prohlášení duchovních Královéhradecké diecéze CČSH

My, duchovní Královéhradecké diecéze Církve československé husitské, se distancujeme od angažovanosti pro politickou stranu našeho bratra ve službě Mgr. Rostislava Kotrče. V našich řádech sice nemáme nikterak ošetřeno, zda a jak se mají ti, kdo jsou ve služebním poměru naší církve, politicky angažovat, ale platí doporučení o zdrženlivosti a uvážlivosti. Je skutečností, že východiskem i duchovním nábojem naší církve je „svoboda svědomí“. Občanskou angažovanost, svobodu a odpovědnost vítáme, ovšem naše společenství by nemělo být rozdělováno pro politické názory jednotlivců. Svoboda jednoho nesmí omezovat svobodu druhých.

Duchovní vikariátu libereckého, královéhradeckého, náchodského, pardubického a královéhradecký biskup Pavel Pechanec

Dopis bratra patriarchy k říjnovým volbám

T._ButtaSestry a bratři, členové církve a duchovní, obracím se na vás tímto dopisem v čase před letošními komunálními a senátními volbami.

Každý z nás má právo na své politické přesvědčení a na svobodné rozhodování, komu dá svůj hlas v nadcházejících volbách. Tato svoboda přesvědčení a svobodné volby jsou cenným demokratickým projevem naší společnosti, která nastoupila znovu tuto cestu po roce 1989. Volby konané pod nátlakem „jedné strany“, jak se to dělo v minulosti, byly v rozporu s demokratickými a humanitními zásadami našeho novodobého státu spjatého s osobností politika a filozofa Tomáše G. Masaryka. Jako věřícím církve, která navazuje na akcent husitství, zajímající se o veřejné záležitosti, nám má ležet na srdci dobro naší vlasti a konkrétních měst a míst, kde žijeme. Současná svoboda volby není samozřejmostí a je třeba ji využít a naplnit odpovědným rozhodováním a nepropadnout lhostejnosti, liknavosti a nezájmu.  Využijme tuto možnost volit s odpovědností a uvážlivostí.

Ve své druhé části dopisu se obracím k vám, duchovním. Vstup do politiky se může sice jevit jako lákavá nabídka, avšak duchovní se má „cele“ věnovat své pastorační činnosti. Připomínám proto usnesení ústřední rady Církve československé husitské z roku 2010 i z letošního roku, která nedoporučuje svým duchovním politickou angažovanost. „CČSH chce ctít zkušenosti a odedávné řády církví, které žádaly své duchovní pracovníky, aby se vystříhali členství v politických organizacích a politických hnutích. CČSH považuje za nevhodnou angažovanost duchovních ve prospěch politických stran a politických hnutí, neboť tím omezují svou pastorační působnost vůči širokému názorovému spektru svých věřících. Stranické přesvědčení se nesmí zrcadlit v duchovním působení.“ Svým duchovenským nasazením máme napomáhat především k utváření společenství církve jako Kristova lidu podle zásad Božího království, jak nás k tomu vyzývá apoštolovo slovo: „Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě“ (2 Tm 4,5).

Ekumenická dožínková bohoslužba

Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická

a Církev římskokatolická v Semilech

 srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU poděkování (nejen) za úrodu

která se koná v rámci krajské dožínkové slavnosti Semilský pecen

v sobotu 13. září od 8.15 hodin

ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech

slouží p. Jaroslav Gajdošík, farářka Lada Kocourková, farář Filip Susa.

v průběhu bohoslužby vystoupí pěvecký sbor Jizerka

Modlitby 37. týden (8. – 14. září)

budka_u_moreI. Josef odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“

Genesis 50,19-21a

Nevím Pane, zda se lidé bojí mých soudů o nich, ale vím, že mám mnohdy starosti z toho, co oni tvoří. Jak se mám postarat o jejich nezralé činy, o „děti“ které rostou z nich?

Pane, vím, že každý hledá svůj prospěch a mě jsi nepovolal, abych se jen dětinsky trápil dětinstvím jiných. Nejsem Ty a člověk je mým bratrem.

Prosím, dej mi radost uprostřed polopravd druhých. Dej, ať vidím Tvé dobro uprostřed života lidí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden (8. – 14. září)“

Výtvarná soutěž pro děti

rodinaEkumenická rada církví spolu s partnery již popáté připravila výtvarnou dětskou soutěž, kterou pořádá v rámci slavnosti Modlitba za domov. Letošním tématem je rodinný portrét a je určena všem farníkům, sborům, kroužkům i rodinám.

„Pojďte se společně s dětmi zamyslet nad tím, co pro vás znamená vaše rodina. Je to jistota a bezpečí…místo pro váš život…domov… jsou to ti nejmilejší lidé …?“ ptá se Ludmila Třeštíková, koordinátorka Modlitby za domov 2014.

Motto letošní slavnosti „Rodina mi dává kořeny i křídla“ je námětem výtvarného zobrazení portrétu s použitím různých výtvarných technik: kresby, malby, grafiky, papírové koláže nebo i kombinace těchto postupů vždy na papírovém podkladu na běžných formátech, nejlépe A3 a A2. Soutěž má pět kategorií a jednu speciální. Výherci získají zážitkové ceny – rodinné vstupenky do hradů a zámků, muzeí a expozic po celé České republice, knihy, filmy a další ceny. Nejlepší práce budou představeny během festivalu Modlitba za domov v KCMT Praha 11 a v přímém přenosu ČT dne 28. 10. 2014 a také bude uspořádána putovní výstava.

„Vytvořte s dětmi a zašlete nám skutečný portrét vaší rodiny. Portrét znamená zobrazení člověka nebo skupiny lidí – tedy rodiny – charakterizujícím způsobem. Jde nejen o podobu osob, ale také o oděv nebo předměty pro ně typické a důležité, o zobrazení jejich vzájemných vztahů, o povahu a náladu rodiny, o tvar rodinné skupiny. Portrét také mívá i nějaký ozdobný rámec, je to vhodný doplněk skupinového portrétu a dává mu zvláštní charakter. V roce 2014 – Rok rodiny- se modlíme za domov, domov tvoří rodina,“ vysvětluje Ludmila Třeštíková.

Soutěžní práce je možné zasílat poštou na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 100 00 Praha 10 celé léto až do pondělí 13. října 2014.

Více informací o slavnosti a leták soutěže také na www.modlitbazadomov.cz

Pozvánka na biblickou katedru

biblicka_katedra_zari_2014_pozvankaKrálovéhradecká diecéze
Církve československé husitské
Vás srdečně zve
na pokračování vzdělávacích kateder.
Na téma
ZÁKLADNÍ RYSY
STAROORIENTÁLNÍHO A HEBREJSKÉHO MYŠLENÍ
bude přednášet ThDr. Petr Šandera

V pondělí 15. září 2014 od 9 hodin v modlitebně NO CČSH v Hradci Králové.

(Pozvánka v PDF)

Vyjádření k pronásledování křesťanů

S velikým znepokojením a s bolestí v srdci sledujeme dění na Blízkém východě. Alarmující je narůstající násilí, které se obrací proti různým menšinovým etnikám a hlavně proti křesťanům. Počet pronásledovaných křesťanů roste v Egyptě, Sýrii, Libanonu a hlavně v Iráku. Ale i na dalších místech se množí brutální útoky vůči nevinným lidem jenom proto, že jsou křesťané. Hoří kostely, devastují se svatyně a hrobky proroků, domovy a obydlí. Lidé jsou nuceni prchat, pokud nechtějí zemřít. Křesťané jsou bez milosti okrádáni a nuceni vzdát se všeho. Je jim vnucována násilná konverze k islámu. Stovky křesťanů již za to zaplatily svým životem, včetně žen a dětí. Ženy jsou znásilňovány a zneuctěny. Křesťanská víra je otevřeně vysmívána. Odsuzujeme toto barbarské chování, které nemá s obyčejnou lidskostí a ani s žádným náboženstvím nic společného. Militantní, fundamentalistické a násilné projevy ve věcech víry jsou proti Bohu, Stvořiteli veškerenstva a proti jeho zákonu svobody svědomí, který vepsal do lidských duší. Ať se toto děje ze strany kteréhokoli náboženství nebo je politicky či národnostně motivované. Žádáme politiky, aby více dbali na dodržování lidských práv ve světě a na diplomatické úrovni apelovali na kompetentní orgány. Modleme se společně – všichni lidé dobré vůle – za mír a pokoj mezi národy i mezi jednotlivými náboženstvími.

biskupové Církve československé husitské: Tomáš Butta, Juraj Jordán Dovala, Filip Štojdl 

Pavel Pechanec, David Tonzar, Rudolf Göbel, Jan Hradil

O hledání Boží vůle, komunikaci i liturgii s bratrem biskupem Pavlem Pechancem

biskup_synodaRozhovor uveřejněný v ČZ 26/2014 na titulní stránce

Bratře biskupe, uplynul rok od chvíle, kdy vyšla v Českém zápase zpráva o Vašem zvolení biskupem Královéhradecké diecéze se stručným rozhovorem s Vámi, kde jste mimo jiné uvedl krásnou větu, že „člověk je poutník, co vždy za sebou zanechává jisté stopy a ani nemůže projít životem, jakoby nebyl…“ Je to samozřejmě ještě relativně krátká doba, ale povězte, jak byste charakterizoval stopy, které jste zatím v diecézi v nové službě zanechal? Pokračujete s aktivitami na poli politickém akulturním, okterých jste se tenkrát zmínil?

Charakteristika mých aktivit pod Ještědem se dá shrnout jedním slovem – jsem ve fázi loučení. Rozhodli jsme se totiž s rodinou přestěhovat na rovinu v Hradci Králové. Loučím se pomalu s krajinou, začínám odhazovat různá „pádla“, která mi přistála v rukách a teď je potřeba, abych je přehodil jiným, a pomalu se loučím i s lidmi (je to těžší, než jsem čekal). Pokračovat ve čtení „O hledání Boží vůle, komunikaci i liturgii s bratrem biskupem Pavlem Pechancem“

Modlitba

Pane Bože,
kéž nám tvůj svatý Duch vloží do srdce upřímnou touhu podobat se co nejvíc tvému nejmilejšímu Synu, našemu Pánu Ježíši Kristu.
Nauč nás obracet se k tobě v modlitbách s naprostou důvěrou dobrých dětí k laskavému Otci, jak nám to radí a jak to sám činil Pán Ježíš.
Zbystři náš vnitřní sluch, abychom dokonaleji vnímali, že nenecháváš bez odpovědi naše otázky, prosby, nářky a doznání.
Nedopusť, abychom kvůli čemukoliv pozemskému a jen dočasnému zapomínali na tebe, který jsi věčný a z lásky otevíráš před námi bránu věčného života. Amen.

Tato modlitba v tiskovém formátu ke stažení