Královéhradecká zvonohra

Vážení přátelé, příznivci i zájemci o královéhradeckou koncertní zvonohru, s radostí vám oznamuji, že další čtyři zvony nesoucí jména opata Prokopa, kněžny Ludmily, Anežky České a Zdislavy z Lemberka byly odlity v nizozemském Astenu mistrem zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem a slavnostně uvedeny ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové bratrem patriarchou ThDr. Tomášem Buttou v blízkosti Vánoc dne 18. prosince 2012. Pokračovat ve čtení „Královéhradecká zvonohra“

Navštívení

Kázání na IV. neděli adventní (L 1, 39-55; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Evangelium 4. adventní neděle vypráví o setkání Marie s Alžbětou, při kterém se Maria od své příbuzné, která byla již v šestém měsíci, dovídá, že také ona sama je již v požehnaném stavu a naplnilo se na ní to, co jí zvěstoval anděl. Tento příběh o prenatálním setkání Jana Křtitele s Ježíšem Kristem inspiroval nejen mnohé středověké malíře, ale věřím, že i J. A. Komenského při psaní jeho Informatoria školy mateřské, kde kromě jiného maminkám dává rady, jak se chovat ke svým ještě nenarozeným dětem. Pokračovat ve čtení „Navštívení“

Poděkování za evropský den židovské kultury v hořické synagoze

Vážené paní PhDr. Oldřišce Tomíčkové, Městské muzeum Hořice v Podkrkonoší

Vážená paní doktorko, milá sestro Oldřiško!
Několik let jsem do Hořic dojížděl, abych zde sloužil bohoslužby, a rád přiznávám, že společenství místní náboženské obce i atmosféra tohoto města mi přirostly k srdci. Proto stále s velkým zájmem sleduji veškeré dění kolem naší modlitebny­ synagogy, a tak mi nemohlo zůstat utajeno, že v neděli 2. září 2012 se v Hořicích v Podkrkonoší v bývalé synagoze, kterou nyní jako svou modlitebnu spravuje naše Církev československá husitská, uskutečnily již 10. oslavy Evropského dne židovské kultury. Protože jste v Hořicích stála u zrodu této krásné iniciativy a stále jste její živou duší, chci Vám tímto dopisem za tuto Vaši dlouholetou a obětavou práci a službu poděkovat a ocenit její přínos nejen pro poznávání bohaté minulosti města, ale také pro odstraňování bariér a předsudků, kterými je poznamenána i naše současnost. Pokračovat ve čtení „Poděkování za evropský den židovské kultury v hořické synagoze“

Husův následovník Jeroným Pražský

Kázání uveřejněné v ČZ 28/2012

„Kristus, můj Pán, byl pro mne trnovou korunou korunován, proč bych tedy já k jeho poctě tuto korunu rád nenesl?“ Tak pravil Jeroným Pražský, dne 30. května 1416 stojící tváří v tvář našňořeným kardinálům, prelátům oděným do slavnostních pluviálů, středověkým farizeům v mitrách, se zlatými prsteny a s honosnými berlami, tak nepodobnými prostým holím židovských pastýřů. Pokračovat ve čtení „Husův následovník Jeroným Pražský“

Král na oslátku

Kázání uveřejněné v ČZ 14/2012, Květná neděle, Mk 11,1-11

Květnou nedělí začíná pašijový týden, který tradičně otevírá zvěst o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma – nikoli na koni, na němž by tehdy musel přijet král, který by se chtěl ujmout politické moci, ale na oslu, dokonce na oslátku, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Tato narážka zřejmě odkazuje na oslátko, na kterém podle Zacharjášova proroctví (Za 9,9) přijede král pokoje, ale jak upozorňuje Justin Martyr, křesťanský spisovatel z 2. století, i na oslátko z proroctví daného pokolení Judovu (Gn 49,11), z něhož byl očekáván Mesiáš. Toto proroctví ve své písni připomíná i písničkář Sváťa Karásek: „Přiváže oslátko ke kmeni vinnému, k révoví dobrému oslátko své. Práti bude pak ve víně roucho své, ve víně rudém knížecí šat.“ Pokračovat ve čtení „Král na oslátku“

Mrzne až praští

Venku mrzne jen praští, sluníčko ozařuje přemrzlý sníh, až oči přecházejí. A já jsem v teple svého domova a vařím. Dávám si záležet, v tomto extrémním počasí je třeba dodávat tělu zvlášť důkladně kalorie, živiny, lipidy, sacharidy… Žádná nahnilá zelenina, zkažené maso, žluklá vajíčka…všechno čerstvé! Vždyť nemůžu své strávníky zklamat nebo jakkoli ošidit! Hotovo, to to voní! Radost prázdných žaludků je veliká. Pokrm mizí v trávícím ústrojí, v očích září spokojenost, i poděkování se dočkám. Pokračovat ve čtení „Mrzne až praští“

Další tři zvony pro královéhradeckou zvonohru

V dubnu letošního roku jsme vám z Hradce Králové radostně oznamovali odlití a slavnostní uvedení zvonů nesoucích jméno Jana Husa a Jana Amose Komenského a nyní po půl roce můžeme připojit oznámení a pozvání na slavnostní uvedení dalších tří nově odlitých zvonů pro královéhradeckou koncertní zvonohru, a to ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 18. 00 h ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti bratra patriachy ThDr. Tomáše Butty, mistra zvonaře Petra Rudolfa Manouška, představitelů města i kraje, ale také výborných muzikantů – varhanice Jiřiny Dvořákové a Radka Rejška, kteří toto slavnostní uvedení hudebně doprovodí. Pokračovat ve čtení „Další tři zvony pro královéhradeckou zvonohru“

Nové zvony v Hradci

Srdečně vás zveme na slavnostní uvedení nových zvonů pro hradeckou zvonohru, které ponesou jména soluňských bratří Cyrila a Metoděje, knížete Václava a biskupa Vojtěcha. Ve čtvrtek 10. listopadu v 18 hodin ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové za účasti patriarchy ThDr. Tomáše Butty.

Do nového roku

Kázání uveřejněno v ČZ 1/2011, 2. neděle po Vánocích, Ef 1,3-14

Chvalozpěv z úvodu listu Efezským je i pro nás, dnešní křesťany, inspirativní nejen vděčností vůči Bohu, kterou je naplněn a která z něho doslova vyvěrá a zaplavuje všechny v dosahu tohoto slova, ale také tím, jakým způsobem nahlíží na náš lidský život a dějiny světa. Pokračovat ve čtení „Do nového roku“