Podobenství o věrnosti služebníků

Kázání uveřejněné v ČZ 32/2013; 12. neděle po Duchu sv.; Lk 12,42-48

Ježíš mluví v podobenství. V narážkách, v náznacích, prostřednictvím symbolů, kterým rozuměli i ti nejprostší. V našem podobenství se mluví o jakémsi pánu, který pověřil svého služebníka správou svého majetku či svého domu. Běda správci, který zneužije svého chvilkového postavení a začne bít služky a sluhy, začne se opíjet a přejídat. Ten správce, který dodržuje příkazy pána, bude pochválen. Velmi bit bude však ten služebník, který znal přesně vůli svého pána. Ten služebník, který vůli pána nezná, bude bit méně. Neboť tak se praví v našem podobenství: „Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více“.

Pokračovat ve čtení „Podobenství o věrnosti služebníků“

On je naše pomoc

Kázání uveřejněné v ČZ 31/2013; 11. neděle po Duchu sv.; L 12,13-21

Ježíš Kristus je požádán o službu, o kterou byli obvykle žádáni učitelé zákona – aby znalost zákona aplikovali na praktické otázky dotýkající se života. Ježíš ale odmítá být soudcem a rozhodčím tam, kde je lidské srdce zaslepeno touhou po majetku. Vidí v tom pokus, aby byl využit k dosažení majetnických cílů. Distancuje se od této pře a vypráví následující podobenství, aby ukázal, že smysl života není v tom, že člověk něco má. Jen ty hodnoty jsou hodny našeho úsilí, které nám nemůže vzít smrt. Z tohoto pohledu pak před Bohem nemáme to, co držíme křečovitě ve svých dlaních, ale to, co jsme z nich druhým dali. Pokračovat ve čtení „On je naše pomoc“

Na Hospodina slož starost

Kázání uveřejněné v ČZ 30/2013; L 11,1-3

Abraham s Hospodinem smlouvá. Abraham riskuje. Přitom tuší, že si může Hospodina rozhněvat. Dovoluje si dost, ale jde do toho, protože je odvážný, smělý, soucitný.

Abrahamovi těch pár potencionálních spravedlivých stojí za ten risk. To je tak krásné – smlouvat s Hospodinem a riskovat jeho nevůli pro záchranu lidí! A Hospodin se nechá uprosit a souhlasí. Protože je velkorysý… Pokračovat ve čtení „Na Hospodina slož starost“

Bližní jsou vždy na blízku

Kázání uveřejněné v ČZ 28/2013; 8. neděle po Duchu sv.; L 10,25-37

Sestry a bratři,
začněme dnešní čtení Lukášova podobenství o milosrdném Samařanu o několik veršů dříve. Ježíš zde sedmdesáti učedníkům po návratu z cest připomíná:„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, tak že vám neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Pokračovat ve čtení „Bližní jsou vždy na blízku“

Důvěra v Hospodina se odráží i v drobnostech života

Kázání biskupa Pavla Pechance ve Škodějově 15. června 2013,IMG_2940
Matouš 25,14-29, Podobenství o hřivnách

Milé sestry, milí bratři v Kristu,
naše setkání si klade za cíl, tak jako každý rok, vyjádřit úctu památce a dílu našeho prvního patriarchy Dr. Karla Farského. Scházíme se tedy v jeho rodišti. Cítíme, že si potřebujeme v církvi uvědomit vděčnost, naplnění a radost z hřiven, které bratr Karel Farský získal pro našeho Pána.

Víme o jeho hřivnách, jsme do určité míry součástí toho, oč usiloval a vedl zápas života. Pokračovat ve čtení „Důvěra v Hospodina se odráží i v drobnostech života“

Pane, neobtěžuj se…

Kázání uveřejněné v ČZ 22/2013; 2. neděle po Duchu sv.; L 7,1-10

Kdo by nechtěl, aby Ježíš přišel pod jeho střechu? Snad každý by o to stál. Až na setníka. Pro něj to je, jako by do jeho domu měla vstoupit čistota sama. Necítí se hoden nacházet se v blízkosti někoho tak hlubokého, čistého a svatého, jako je Ježíš. Neodvažuje se. To není pasivita, to je bázeň Boží. Pokračovat ve čtení „Pane, neobtěžuj se…“

Kázání při biskupské ordinaci Pavla Pechance

IMG_1758Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé,

věřím, že je symbolické, že se k ordinaci našeho nového bratra biskupa Pavla setkáváme právě dnes – v sobotu před Hodem Božím svatodušním, který v tradici křesťanské církve patří mezi tři největší svátky v liturgickém roce. Většina lidí v naší zemi ho ale na rozdíl od Vánoc a Velikonoc tak nevnímá. Jistě není náhodou, že slovní podobnost mnohé lidi u nás vedla k záměně svátků svatodušních s dušičkami. A tak jsem asi rok po „sametové revoluci“ zaznamenal počátkem listopadu reklamu jednoho květinářství na chryzantémy, kaly a slaměnky jako na svatodušní květiny. Můžeme se nad tím pousmát, ale zároveň by to mělo být pro nás křesťany varováním. Pokračovat ve čtení „Kázání při biskupské ordinaci Pavla Pechance“

Nové přikázání?

kriz_upiceKázání na IV. neděli po Velikonocích (J13,31-35; ekumenický lekcionář cyklu C), uveřejněno v Českém zápase 17/2013.

Co je vlastně nového na Ježíšově přikázání lásky? Vždyť slova „budeš milovat svého bližního jako sebesamého“ znali učedníci shromáždění kolem Pána v jeruzalémském večeřadle velmi důvěrně od dětství ze Zákona Mojžíšova (Lv 19,18).Třeba takový Jidáš, odbíhající právě odposlední večeře do tmy zradit Pána jeho protivníkům, si mohl klidně trousit na cestu pod vousy, že ten Ježíš stejně není nijak originální. Kdyby si ovšem na ta Ježíšova slova vůbec počkal. Pravda, Ježíšovo nové přikázaní je na první poslech hodně podobné slovům knihy Leviticus. Avšak láska, o níž Pán mluví, ta nezůstává u pouhých slov. Její řeč je hlubší. Je to řeč činů. A právě ta je onímnovým. Láska, kterou Pán Ježíš mezi své učedníky přináší, má totiž velikou sílu. Dosud nevídanou. S neskrývanou odvahou a v jejím jménu boří Kristus na cestě za potřebnými hradbu litery příkazů a zákazů Zákona. Pokračovat ve čtení „Nové přikázání?“

Kázání na diecézním shromáždění

p10001891S 16,1-13, Sk 1,15-26, J 21,15-25
 Promluva na diecézním shromáždění 27.4.2013 v Pardubicích

Milé sestry a milí bratři,
sešli jsme se dnes ke svému každoročnímu řádnému, ale po sedmi letech i k volebnímu diecéznímu shromáždění, a tak první dvě biblická čtení se hodně dotýkají naší volby a toho, čím je ovlivněna. Kdo z nás by se mohl srovnávat s prorokem, knězem a posledním izraelským soudcem Samuelem? A přece i o něm je řečeno, že příliš dal na to, co měl před očima. Je dobré si to v pokoře uvědomit, je dobré si uvědomit, že i my dáváme na to, jak kdo vypadá, jak je výřečný, případně jaké má zkušenosti a jak si myslíme, že bude hájit naše zájmy. Ale právě to biblické slovo nám připomíná, že to není to nejdůležitější a že Hospodin hledí na srdce. Pokračovat ve čtení „Kázání na diecézním shromáždění“