Modlitby 14. týden, 30. března – 5. dubna 2020

texty pro neděli 5. dubna 2020 – 6. neděle postní – Květná

První čtení z Písma: Izajáš 50, 4-7

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

            Panovníku Hospodine, probouzíš nás každého rána, podpíráš a chceš, abychom i my uměli zemdlené posílit.

            Býváme, ale někdy unaveni, uhýbáme, čas karantény nás vysiluje, nejsme tak docela z kamene.

            Prosíme, dej ať cítíme sílu z Tebe a umíme ji předávat s nadhledem a v naději.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 14. týden, 30. března – 5. dubna 2020“

Novozákonní příběh o Lazarovi – biblický příběh ve vyprávění sestry farářky Františky Kláskové s úkolem

Novozákonní příběh o Lazarovi – biblický příběh pro děti z Janova evangelia 11. kapitola ve vyprávění sestry farářky Františky Kláskové s malým úkolem… PROSÍME O NOVÉ OBRÁZKY, které se zobrazí při nedělní online bohoslužbě v 18 hodin – zašlete je do soboty (28.3.) večer na email: klaskovaf@centrum.cz

https://www.facebook.com/1699484076954384/videos/4144831252197589/?epa=SEARCH_BOX

Organizační a pastorační doporučení ke konání pohřbů v čase nouze pro duchovní a kazatele Církve československé husitské a pro náboženské obce CČSH

  1. Podle nařízení vlády České republiky z 12. 3. 2020 a z 16. 3. 2020, v současnosti platného do 1. 4. 2020, zakazujícího volný pohyb osob na území ČR, je výjimkou také konání pohřbů. Veřejné pohřby včetně církevních obřadů lze konat a lidé se jich i v této době mohou účastnit.
  2. Platí, že i v rámci pohřbů je nutné zachovávat pravidla ochrany zdraví před nákazou. Je nutné omezit i v rámci pohřbu kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou míru, používat ochranné pomůcky, dezinfekci a další. Jedná se o organizační opatření, která by měl pořadatel pohřbu předem nastavit s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby riziko z konaného pohřbu bylo co nejmenší.
  3. Žádné omezení počtu osob, které se mohou pohřbu zúčastnit, vláda nestanovila. Stejně vláda nestanovila omezení míst, kde se pohřby konají, nebo dobu trvání pohřbu. Přesto v případě, že se jedná o pohřební obřad ve sboru (kostele) CČSH, který je vedený duchovním nebo kazatelem, účast by měla být omezena na nejbližší příbuzné a další nejbližší osoby. Duchovní má o tomto interním doporučení omezení účasti informovat pozůstalé předem.
  4. Účastníci jsou povinni nosit roušku a jsou žádáni, aby v prostoru sboru a před ním zachovávali 2 m odstupy v lavicích i mimo ně. Při vyjadřování kondolence pozůstalým ať ji duchovní nebo kazatel vyjádří slovně bez dotyku rukou.
  5. Prostor sboru (kostela) po uskutečněném pohřebním rozloučení má být po dobu 5 dnů uzavřen a nemá být do něho umožněn vstup dalším osobám.
  6. Vzpomínku na zesnulé v době, kdy ji není možné konat v rámci řádné bohoslužby, nechť duchovní nebo kazatel vykoná v modlitbě, nejlépe v prostoru sboru nebo modlitebny u stolu Páně.

Dne 25. 3. L.P. 2020

Tomáš Butta
patriarcha

Ve 12 hodin jsme po celém světě prosili o přiblížení Boží milosti v čase karantény a nouze

Dnes 25. 3. 2020 ve 12 hodin jsme po celém světě prosili o přiblížení Boží milosti v čase karantény a nouze:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.
AMEN

Streamované bohoslužby i další slova k pozbuzení

Milé sestry, milí bratři,
 
nedělní bohoslužby budeme nuceni prožívat ve svých domovech. Proto na některých místech se již postupně připravují online přenosy z bohoslužeb. Přehled streamovaných bohoslužeb i dalších slov k pozbuzení najdete na:
 
Můžete tedy sledovat nedělní
bohoslužby z Hodonína v 9:00 https://www.facebook.com/husuvsborhodonin/
bohoslužby z Vinohrad v 9:00 https://www.facebook.com/ccshvinohrady/
a
od nás z Hradce Králové od Ambrože od 18:00
 

Pokračovat ve čtení „Streamované bohoslužby i další slova k pozbuzení“

Výzva ke společným modlitbám v těžké době

ERC v ČR | 20.03.20

Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají společně křesťany v České republice k modlitbám za nemocné a za lidi v karanténě, ale také za ty, kdo jsou v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za všechny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy.

Vyzýváme farnosti, sbory a náboženské obce členských církví ERC aby během nedělních bohoslužeb po dobu trvání omezení pohybu osob v modlitbách pamatovali na všechny ohrožené epidemií i na ty, kteří svým nasazením pomáhají obětem nebo udržují naši společnost v chodu.*

K tomu mohou církve využít následující přímluvy a modlitbu:

Modleme se:

Pokračovat ve čtení „Výzva ke společným modlitbám v těžké době“