Modlitby 6. týden, 3. – 9. února 2020

texty pro neděli 9. února 2020 – 5. neděle po Zjevení

První čtení z Písma (varianta I): Izajáš 58, 6-9a Toto praví Hospodin: „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: »Tu jsem! «“

 

            Hospodine, směřuješ nás k lásce, co se umí dávat, nezná násilí, manipulaci a chamtění.

            Bývá pro nás obtížné nehledat svůj prospěch, nemít strach, žít ve svobodě.

            Prosíme, měj s námi trpělivost a veď nás, ať přeměřujeme svět podle Tvé spravedlnosti.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 6. týden, 3. – 9. února 2020“

Jiří Padevět – Absence svobody

V Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. 1.) Vás zveme na další diecézní katedru, která se uskuteční ve středu 26. února 2020 v Hradci Králové. Přednášet na téma Absence svobody – české země v letech 1938-1953 bude historik a spisovatel Jiří Padevět, srdečně zveme.

100 let Církve československé husitské v Novém Městě nad Metují

100 let Církve československé husitské v Novém Městě nad Metují si 24. ledna 2020 přišlo připomenout přes 100 účastníků. V úvodu duchovní slovo kazatele Církve bratrské Jakuba Škarvana, poté koncert Smíšeného pěveckého souboru Kácov, na závěr bratr biskup Pavel Pechanec uvedl výstavu Víra, naděje, láska o historii naší církve. Celým večerem provázela zdejší sestra farářka Petra Tamchynová.

Modlitby 5. týden, 27. ledna – 2. února 2020

texty pro neděli 2. února 2020 – 4. neděle po Zjevení

 První čtení z Písma: Micheáš 6, 1-4.8

Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas! Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

 

            Hospodine, Tvá dobrota není jen projevem dávným.

            Tvá láska k člověku je přítomným stavem, skutečností.

            Děkujeme a prosíme, veď nás, ať celým srdcem k Tobě víc přilneme, nacházíme vztah k druhým.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden, 27. ledna – 2. února 2020“