Kandidáti na volbu patriarchy

V letošním roce si Církev československá husitská volí na dalších 7 let svého patriarchu. Z vyhledávacího řízení postupují a osloveni, zda kandidaturu přijímají, byli bratři: 

Tomáš Butta (současný patriarcha),
Lukáš Bujna (farář v Chebu a Sokolově),
Pavel Kolář (farář v Praze-Nuslích).

Jejich vyjádření můžeme očekávat do 31. 7. 2020, volba patriarchy by pak měla proběhnout 24. 10. 2020.

Modlitby 28. týden, 6. – 12. července 2020

texty pro neděli 12. července 2020 – 6. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 55, 10-13

Toto praví Hospodin: „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“ S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.

            Hospodine, děkujeme za Tvou milost, stále k nám promlouváš, Tvé slovo se nevrací s prázdnou.

            Děkujeme, že mezi námi a v nás Tvé slovo působí, celý náš život proměňuje.

            Prosíme, ať radost z víry a pokoj Kristův i dnes ovlivňuje naši cestu.

       Pokračovat ve čtení „Modlitby 28. týden, 6. – 12. července 2020“

Husův sbor v Rychnově nad Kněžnou – večer pro Mistra Jana 5. 7. 2020

Náboženská obec Církve československé husitské v Rychnově nad Kněžnou se chystá v rámci diecézní akce Večer pro M. J. Husa na uvedení Husovy zvoničky Dobré vůle do provozu. Nápisy na zvonu upozorní na důležité události letošního roku: 100 let existence naší církve, 80 let domácí náboženské obce,605 let od úmrtí M. J. Husa,17 let partnerství se saským evangelickým sborem ve Weissigu-Schoenfeldu i potřebu být lidmi dobré vůle, jak jsme prožívali letos při koronavirové karanténě.

Večer pro M. J. Husa se koná v neděli 5.července od 18 hodin v Husově sboru (a na přilehlé zahradě) v Bezručově ulici v Rychnově nad Kněžnou. Po rozeznění zvonu bude pokračovat další program, např. rozhovor reportéra s Husem (autora Zdeňka Sázavy) ,připomínka Husových slov a písní v praxi naší církve a další.

HUSOVA ZVONIČKA DOBRÉ VŮLE Z ROKU 2020

100 let Církve československé husitské (1920-2020)

80 let Husova sboru v Rychnově nad Kněžnou

17 let partnerství se saskou evangelickou církví Schoenfeld – Weissig

605 let od upálení M. J. Husa

2020 – rok koronavirové pandemie: pomáháme potřebným,

modlíme se za svět,

za všechny lidi dobré vůle

Prosíme o podporu v církvi, modlitba biskupa Pavla

Hospodine, Král pokoje přijíždí do lidského srdce díky Tvé milosti a lásce. Do všech časů přináší spásu, svědectví o vítězství nad zlem. Prosíme o podporu v církvi pro všechny, kdo v tyto dny ve svém nitru necítí Kristovu přítomnost.

(Zacharjáš 9, 9) Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.