Modlitby 3. týden, 13. – 19. ledna 2020

texty pro neděli 19. ledna 2020 – 2. neděle po Zjevení

První čtení z Písma: Izajáš 49, 3.5-6

Hospodin mi řekl: „Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.“

Hospodine, někdy se nám zdá, že se v církvi nadarmo namáháme a že o nositele světla svět příliš nestojí.

Skláníš se k nám však, abychom nepochybovali o svém pověření.

Prosíme, promlouvej k nám stále, ať církev slyší Tvůj hlas a Tvé slovo předává všemu stvoření.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 13. – 19. ledna 2020“

Modlitby 2. týden, 6. – 12. ledna 2020

texty pro neděli 12. ledna 2020 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1-7

„Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: „Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.“

               

            Hospodine, věříme v Ježíše Krista, jako ve Tvého vyvoleného služebníka.

            Přináší soud, v němž namísto zatracení, nese naději a pomoc všem národům.

            Věříme, že církve mají světu přispívat Světlem Kristovým. Prosíme, zbavuj církve temnoty.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 6. – 12. ledna 2020“

Modlitby 1. týden, 30. prosince 2019 – 5. ledna 2020

texty pro neděli 5. ledna 2020 – 2. neděle po Vánocích

 První čtení z Písma: Jeremjáš 31, 7-11

Toto praví Hospodin: „Radostně plesejte vstříc Jákobovi, jásejte nad tím, který je hlavou pronárodů, vzdávejte chválu, rozhlašujte: »Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele. « Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude můj prvorozený.“ Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“ Hospodin zaplatí za Jákoba, vykoupí ho z rukou silnějšího.

            Jen ve Tvém milosrdenství, Hospodine, je naše budoucnost.

            Jen u Tebe je spása, Pastýři láskyplný, jenž k sobě shromažďuješ všechen lid.

            Díky za Tvé povolání do nového období a prosíme, kéž je i rok 2020 ve znamení Tvé milosti.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden, 30. prosince 2019 – 5. ledna 2020“

Modlitby 52. týden, 23. – 29. prosince 2019

texty pro neděli 29. prosince 2019 – 1. neděle po Vánocích – Rodiny Páně

 První čtení z Písma: Izajáš 63, 7-9

Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil: „Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat.“ Stal jsem se jim spasitelem. Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

 

            Tvé milosrdenství, Hospodine, je stále prokazováno zřetelnými činy.

            Máš soucit se svým lidem, sdílíš s ním všechno trápení, Otcovská láska žije i v temnotách.

            Děkujeme za zářivou zvěst o příchodu Imanuela. Jsi s námi, Bože, kéž to tedy jasně pochopí všichni, kdo se cítí v tyto dny osamocení.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden, 23. – 29. prosince 2019“

Modlitby 51. týden, 16. – 22. prosince 2019

texty pro neděli 22. prosince 2019 – 4. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 7, 10-14

Hospodin promluvil znovu k Achazovi: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin.“ Achaz odpověděl: „Nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina.“ I řekl Izajáš: „Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je »S námi Bůh«).

            Bože, Tvá přítomnost a blízkost, nedá se nijak prokázat.

            V bitvách života nám pak připadá, že se především musíme spoléhat na své zkušenosti a rozum tak, jako se spoléhal i dávný král Achaz.

            Prosíme, povzbuzuj naši víru, ať se mocněji opíráme o narozeného Syna a vnímáme Tvou pomoc.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 51. týden, 16. – 22. prosince 2019“

Modlitby 50. týden, 9. – 15. prosince 2019

texty pro neděli 15. prosince 2019 – 3. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 35, 1-6a.10

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

            Hospodine, život nás směřuje k iluzím, snům a víra vede k výzvám.

            Ve víře máme se přestat bát, máme být rozhodní. Naše ochablá kolena, ruce voláš ke službě.

            Prosíme, ať i letošní Advent je přes moře starostí spjat s ostrovem radosti a veselí v Tobě.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 9. – 15. prosince 2019“

Modlitby 49. týden, 2. – 8. prosince 2019

texty pro neděli 8. prosince 2019 – 2. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 11, 1-10

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.

 

            Otče, smíme se soustředit kolem Krista a držet se jej jako vojáci korouhve.

            Zápasíme s životem a v Kristu smíme nacházet svého Krále.

            Prosíme, ať se zřetelně dotýká nás jeho pokoj a dary Ducha i nám dnes dodávají sílu.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden, 2. – 8. prosince 2019“

Modlitby 48. týden, 25. listopadu – 1. prosince 2019

texty pro neděli 1. prosince 2019 – 1. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 2, 1-5

Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!

 

            Hospodine, léto a slunce je vzdálené, temnota pošmourných dnů volá ke světlu.

            Čas adventu velí zapálit první svíci, pochopit, přijmout koloběh času a výzvu doby.

            Prosíme, probouzej nás z ospalosti, ať víme o vzácnosti času, chodíme ve světle věrnosti a milosrdenství.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden, 25. listopadu – 1. prosince 2019“

Modlitby 47. týden, 18.–24. listopadu 2019

Texty pro neděli 24. listopadu 2019 – poslední neděle po svatém Duchu (Krista Krále)

 První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.“

 

            Hospodine, naši lidští vůdcové nás mnohdy rozdělují, starají se jen o sebe.

Pastýři, kteří spojují – strach nenahání, vedou k lásce. Takoví jsou vzácní.

Prosíme za všechny, kteří mají v rukách moc, ať spravedlnost a právo spravuje jejich srdce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 18.–24. listopadu 2019“

Modlitby 46. týden, 11.–17. listopadu 2019

Texty pro neděli 17. listopadu 2019 – 23. neděle po svatém Duchu

První čtení: Malachiáš 3, 19-21 (4, 1-3)

Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci, rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.

 

            Ohněm Tvého soudu, Pane, musí jednou projít každý.

            Každý je podroben svému konci a jen Tvé vítězství je tím, na čem můžeme mít spoluúčast.

            Děkujeme za víru ve Tvou milost a prosíme, Pane, ať slunce spravedlnosti prozařuje stále každý náš den.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 11.–17. listopadu 2019“