Modlitby 26. týden, 25. června – 1. července 2018

neděle 1. července 2018 – 13. neděle v mezidobí

 První čtení: Pláč 3, 24-33

„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí. Ať usedne osamocen a ztichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije, a potupou se sytí. Neboť Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.

            Hospodine, Ty jsi můj podíl země, ve které žiji. I život sám, je dar od Tebe.

Jen u Tebe je plnost útěchy a povzbuzení pro život mé všemožné reptání naděje překrývá.

Prosím, ať mnohá nespokojenost mění se v hledání Tvé vůle. Prosím za sebe i za lid své země.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 26. týden, 25. června – 1. července 2018“

Modlitby 25. týden, 18. – 24. června 2018

neděle 24. června 2018 – 12. neděle v mezidobí – narození Jana Křtitele

První čtení: Jób 38, 1-11

Jóbovi odpověděl ze smrště Hospodin slovy: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země, když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl: „Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!“

            Hospodine, lidská spravedlnost je slepá, jen Ty rozřešíš lidské spory, jen Tvá ústa přinášejí osvobozující rozsudek.

            Stojíš za tímto světem a namísto chaosu nabízíš jistotu a řád.

            Prosíme, dej, ať nechceme tolik stavět na své „moudrosti a soudech“, ať nás dar bázně znovu překrývá jak dobré vlnobití.  

Pokračovat ve čtení „Modlitby 25. týden, 18. – 24. června 2018“

Modlitby 24. týden, 11. – 17. června 2018

neděle 17. června 2018 – 11. neděle v mezidobí

 První čtení: Ezechiel 17, 22-24

Toto praví Panovník Hospodin: „Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji, z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysoko čnící hoře. Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným cedrem. Pod ním bude bydlit všechno ptactvo, všechno, co má křídla, bude bydlit ve stínu jeho větvoví. Všechny stromy pole poznají, že já Hospodin jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký; nechal jsem uschnout strom zelený a dal vypučet stromu suchému. Já Hospodin jsem promluvil a také to učiním.“

            Kriste, Ty jsi zaslíbený potomek krále Davida, neseš v sobě trvalost a věčnost.

U Tebe můžeme nalézt bezpečí, úkryt a spásu.

Prosíme za naši společnost a nynější „vládce“. Prosíme, aby nehledali svou slávu a opájení mocí. Aby jejich dočasnost přinášela dobré plody služby.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 24. týden, 11. – 17. června 2018“

Modlitby 23. týden, 4. – 10. června 2018

neděle 10. června 2018 – 10. neděle v mezidobí 

První čtení: Genesis 3, 8-15

Uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“ I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

            Kriste, mezi Tebou a zlem je propast nepřátelství, Tvé vítězství však milost přináší.

            Člověk nemusí se před Hospodinem schovávat v nahotě strachu.

            Prosím, promlouvej i ke mně, ať se příliš nevymlouvám na druhé a smíření v Tobě nacházím.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 23. týden, 4. – 10. června 2018“

Modlitby 22. týden, 28. května – 3. června 2018

neděle 3. června 2018 – 9. neděle v mezidobí

 První čtení: Deuteronomium 5, 12-15

Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.

            Den odpočinku nás vede, Hospodine, abychom byli stále vděčni za Tvou milost.

Tvé milosrdenství, Hospodine, zavazuje i nás k milosrdenství vůči lidem a všemu stvoření.

            Prosíme, veď nás pevnou rukou a ukazuj cestu života, ať milosrdenství je naší přirozeností.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 22. týden, 28. května – 3. června 2018“

Modlitby 21. týden, 21. května – 27. května 2018

neděle 27. května 2018 – Nejsvětější Trojice

 První čtení: Izajáš 6, 1-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“

             Svatý, svatý, svatý jsi Otče, Synu a Duchu. Kam chcete, abych šel?

            Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím.

            Prosím, ať je má vina odňata. Panovníku skutečný a pravý, chci jít tímto dnem v Tvém pověření.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 21. týden, 21. května – 27. května 2018“

Modlitby 20. týden, 14. května – 20. května 2018

neděle 20. května 2018 – Hod Boží svatodušní

 První čtení: Skutky 2, 1-11

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!“

            Tvůj Duch, Pane přichází k nám někdy náhle a prudce a jindy zas zlehka a měkce.

            Působení je proměnlivé ale výsledek je stejný – chceš, abychom rozuměli Tobě i lidem.

            Prosíme, posiluj nás, ať se Tvému Duchu nebráníme a umíme promlouvat k sobě navzájem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 20. týden, 14. května – 20. května 2018“

Modlitby 19. týden, 7. května – 13. května 2018

neděle 13. května 2018 – 6. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 1, 15-17.21-26

V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

            Pane ty znáš srdce lidí, my nevíme tak docela, kdo kam patří.

            Tvoříme církev, která je společenstvím, v němž k dokonalosti vždy něco chybí.

Prosíme tedy za svou církev, doplňuj ji stále svou milostí, určuj a pověřuj ke službě její další nové služebníky

Pokračovat ve čtení „Modlitby 19. týden, 7. května – 13. května 2018“

Modlitby 18. týden, 30. dubna – 6. května 2018

neděle 6. května 2018 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 10, 44-48

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.

            Pane, umíme mluvit dlouho, někdy i zajímavě a nezapomenutelně, ale nemáme v moci Tvého Ducha.

            Náš duch rád se vypíná, ale s darem Tvého Ducha manipulovat nelze.

            Prosíme, uschopni nás, ať nebráníme lidem přijímat Tebe. Dej, ať se Tebou plně radujeme v našich společenstvích.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 18. týden, 30. dubna – 6. května 2018“

Modlitby 17. týden, 23. – 29. dubna 2018

neděle 29. dubna 2018 – 4. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 8, 26-28.34-40

Anděl Páně řekl Filipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gazy.“ Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!“ Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš? Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sobě, či o někom jiném?“ Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.

            Pane, někdy u nás hodnotíme společnost, jen jako neplodného dvořana, co slouží sobě a cizím pánům.

            Vedeš nás ale, abychom se nebáli oslovit druhé, a přivedli je k Tobě bez předsudků.

            Prosíme za ty, s nimiž se máme dnes zastavit a posílit na cestě za Tebou. Prosíme i za nové křťence.

           Pokračovat ve čtení „Modlitby 17. týden, 23. – 29. dubna 2018“