Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2020

texty pro neděli 8. listopadu 2020 – 23. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Ámos 5, 18-24

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem! Jako když se dá někdo na útěk před lvem a narazí na něho medvěd; nebo vejde do domu, opře se rukou o stěnu a uštkne ho had. Což není den Hospodinův tmou, a ne světlem, temnotou bez jasu? Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

 

            Hospodine, chceš po svém lidu činy víry a aby se vzdal falešných nadějí.

            Vládnout nám nemá lidská pýcha ani naše sobectví, ale pouze Ty sám.

            Prosíme, uschopni církev těchto dnů, ať s Tebou jasně počítá a její služba je ryzí, i když se nyní nemůžeme scházet.                                      

Amen

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 2. – 8. listopadu 2020“

Modlitby 44. týden, 26. října – 1. listopadu 2020

texty pro neděli 1. listopadu 2020 – 22. neděle po svatém Duchu

První čtení: Micheáš 3, (5-8+) 9-12

Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé! Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého.“ Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím.

 

            Hospodine, i církev dnešních dnů podléhá možnostem tvrdé pýchy.

Ukolébáváme se představou, jak vždy stojíš vprostřed nás a nic zlého nepřijde.

Prosíme, zbavuj nás falešných jistot a ať v církvi nedáváme ani prostor falešným prorokům.

Amen

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 26. října – 1. listopadu 2020“

Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2020

texty pro neděli 25. října 2020 – 21. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.15-18

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“

            Hospodine, svému lidu přikázal jsi svatost, aby každý, kdo je Tvůj, byl jako Ty.

            Žijeme z Tvého milosrdenství, neseme je svým životem do všech setkání.

            Prosíme, ať Tvoje blízkost proměňuje všechny naše vztahy a máme nadhled pravé lásky.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2020“

Modlitby 42. týden, 12. – 18. října 2020

texty pro neděli 18. října 2020 – 20. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 45, 1-6

Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.“

            Hospodine, v Kristu nám otvíráš poklad poznání Tebe.

            V Kristu nám dáváš pochopit bohatství života, Kristus je náš poklad.

            Děkujeme za našeho Bratra a prosíme za všechny naše bratry a sestry, ať plně cítí Kristovo obdarování i v nouzové době.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden, 12. – 18. října 2020“

Modlitby 41. týden, 5. – 11. října 2020

texty pro neděli 11. října 2020 – 19. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 25, 6-9

Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“

            Hospodine, zveš nás na svatební hostinu, nejsme Ti cizí a ani nejsme jen jacísi vzdálení hosté.

            Těžkosti života, pláč, potupa bolesti a smrti to vše je odsunuto díky Tvému pozvání.

            Těšíme se z víry, prosíme za ty, kteří pláčou, pomoz jim všude tam, kde slzy stírat my neumíme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 41. týden, 5. – 11. října 2020“

Modlitby 40. týden, 28. září – 4. října 2020

texty pro neděli 4. října 2020 – 18. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Izajáš 5, 1-7

Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její zídky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“ Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění.

            Hospodine, podpíráš svůj lid, aby Ti přinášel ušlechtilou úrodu.

            Tvá vinice má přinést potěšení, svět lidí však nese mnohé bezpráví a nářek.

            Prosíme, veď církev, ať nezavírá oči před svým selháním a počítá s Tvým soudem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 40. týden, 28. září – 4. října 2020“

Modlitby 39. týden, 21. – 27. září 2020

texty pro neděli 27. září 2020 – 17. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Ezechiel 18, 1.29-32

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: »Cesta Panovníkova není správná.« Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.“

            Panovníku Hospodine, někdy i nám připadá, že život s námi nesprávně zachází a viníme Tebe.

            Ty, ať se děje cokoli zůstáváš věrný, voláš nás stále k sobě, čekáš na naše obrácení.

            Prosíme, každé ráno obnovuj naše srdce i ducha, odváděj svůj lid od dalších pádů.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 39. týden, 21. – 27. září 2020“

Modlitby 38. týden, 14. – 20. září 2020

texty pro neděli 20. září 2020 – 16. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Jonáš 3, 10-4,6a (+6b-11)

Bůh viděl, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil.“ Hospodin se však otázal: „Je dobře, že tak planeš?“ Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby.

            Pane, naše nastavení nás někdy směřuje do protestu a nespokojenosti.

            Tebe jímá lítost nad každým zlem a nás mnohdy válcuje směs emocí a zloby.

            Děkujeme, že nad Jonášem i námi vyrůstá z Tebe chladivý stín milosti a prosíme, zbavuj nás stále všech zbytečných plamenů. Pokračovat ve čtení „Modlitby 38. týden, 14. – 20. září 2020“

Modlitby 37. týden, 7. – 13. září 2020

texty pro neděli 13. září 2020 – 15. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Genesis 50, 15-21

Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení.«“ Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“ Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci.

            Hospodine, i nás někdy tíží svědomí, ne všechno naše jednání je vždy správné.

            Býváme jako Josefovi bratři, co se o sebe bojí a myslí především jen na sebe.

            Prosíme, zbavuj nás všech lží, promlouvej k našemu srdci, ať v Tobě nacházíme smíření.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 37. týden, 7. – 13. září 2020“

Modlitby 36. týden, 31. srpna – 6. září 2020

texty pro neděli 6. září 2020 – 14. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Ezechiel 3, 7-11

„Izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpurný.“ Dále mi řekl: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“

            Panovníku Hospodine, i do církve přicházejí rozbroje tvrdých čel a zatvrzelých srdcí.

            Ne vždy si rozumíme se všemi lidmi a vzdálenost mezi námi pak narůstá.

            Prosíme o Tvého Ducha, ať jdeme beze strachu životem a přijímáme každého v pokoji a lásce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden, 31. srpna – 6. září 2020“