Modlitby 25. týden, 20. – 26. června 2016

25První čtení 1. Královská 19, 15-16. 19-21

Hospodin řekl Elijášovi: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Jehúa, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Ábel­ mechóly, za proroka místo sebe.“ Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním dvanáct spřežení a on sám při dvanáctém. Elijáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Elijášem a řekl: „Dovol, ať políbím otce a matku. Pak půjdu za tebou.“ On mu řekl: „Jdi a vrať se! Nezapomeň, co jsem ti učinil.“ Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je.

Pane, pověřuješ nás úkolem služby, každý tu službu má trochu jinou, ale to pověření je od Tebe.

Pomazal jsi nás a přehazuješ přes nás plášť milosti Ježíše Krista, a tak jsme ke službě oblečeni.

Prosíme, ať tolik nezapomínáme na to, co jsi pro nás učinil, ať se k Tobě vracíme a jdeme za Tebou tímto dnem až do konce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 25. týden, 20. – 26. června 2016“

Modlitby 24. týden, 13. – 19. června 2016

tunelariPrvní čtení: Izajáš 65,6-9

Hle, je to přede mnou zapsáno: „Nebudu zticha, dokud neodplatím. Do klína jim odplatím za nepravosti vaše a nepravosti vašich otců zároveň, praví Hospodin“; pálili kadidlo na horách, tupili mě na pahorcích. „Odměřím jim do klína jejich výdělek z dřívějška.“ Toto praví Hospodin: „Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: ›Nemař jej, je v něm požehnání. ‹ Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo. Dám vzejít z Jákoba potomstvu a z Judy tomu, kdo dědičně obsadí mé hory. Obsadí je moji vyvolení, budou tam přebývat moji služebníci.“

Hospodine, jaká je Tvá církev? Je v ní dobrá šťáva jako ve zralých hroznech, neseme požehnání, nebo prázdnotu?

Ptáme se Tě, Pane, protože chceme nést vyvolenost Tvých učedníků.

Prosíme, dávej nám sílu k práci na vinici. Dodej odvahy pro tento den, ať i přes žár slunce a mnohou nepřízeň dokážeme Tobě i lidem přinést užitek.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 24. týden, 13. – 19. června 2016“

Modlitby 23. týden, 6. – 12. června 2016

lesni_cestaPrvní čtení: 2. Samuelova 11,7-13

Nátan Davidovi odvětil: „Ten muž jsi ty! Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Urijáše jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku, zavraždil´s ho mečem Amónovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi Chetejci Urijášovi ženu, aby ti byla manželkou.“ David Nátanovi řekl: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ Nátan Davidovi pravil: „Týž Hospodin hřích s tebe sňal. Nezemřeš.“

Hospodine, mnohdy i my pohrdáme Tvým slovem a dopouštíme se toho, co je zlé ve Tvých očích.

Zastíráme před Tebou hřích a výmluvností snažíme se světu předestřít svou čistotu.

Prosíme, dej nám prohlédnout, ať vidíme svůj život ve Tvém světle, sejmi hřích a uváděj nás do plnějšího života tady s Tebou.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 23. týden, 6. – 12. června 2016“

Modlitby 22. týden, 30. května – 5. června 2016

brana-nakrivoPrvní čtení: 1. Královská 17,19-24

On jí řekl: „Dej mi svého syna!“ Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíku na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, cožpak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt?“ Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život!“ Hospodin Elijášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Elijáš dítě vzal, snesl je z pokojíku na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl: „Pohleď, tvůj syn je živ.“ Žena Elijášovi odpověděla: „Nyní jsem poznala, že jsi muž Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé.“

Hospodine, naše slova a skutky nenesou vždy projev zjevného zázraku, ale mohou nést pravdu, pomoc i záchranu větší, než se zdá.

Slova, která nám dáváš Ty, nesou život, žehnání a posilu druhým.

Prosíme tedy, kéž jsme dnes Tvému slovu otevřeni a umíme je sdělit druhým tak, jak je potřeba ve shodě s Tvou vůlí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 22. týden, 30. května – 5. června 2016“

Modlitby 21. týden, 23. – 29. května 2016

smrkPrvní čtení: 1. Královská 8, 22-23.41-43

Šalomoun se v přítomnosti celého shromáždění Izraele postavil před Hospodinův oltář, rozprostřel dlaně k nebi a řekl: „Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým srdcem. Také přijde-li cizinec, který není z Izraele, tvého lidu, ze vzdálené země kvůli tvému jménu, neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu, vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a učiň vše, oč k tobě ten cizinec bude volat, aby poznaly tvé jméno všechny národy země a bály se tě jako Izrael, tvůj lid, aby poznaly, že se tento dům, který jsem vybudoval, nazývá tvým jménem.“

Hospodine, vedeš nás, abychom se zastavili, rozprostřeli sami sebe před Tebou a zakusili, že není Boha Tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi.

Řád Tvé smlouvy a Tvé milosrdenství nás učí pravé moudrosti života. V ní smíme vnímat každého člověka, s nímž se tady setkáváme jako svého možného bratra a sestru.

Kéž by všichni Tebe hledali. Prosíme, dávej nám patřičnou moudrost, abychom je k Tobě vedli.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 21. týden, 23. – 29. května 2016“

Modlitby 20. týden, 16. – 22. května 2016

zasenecozelenyhoPrvní čtení: Přísloví 8, 1-3.22-25

Cožpak moudrost nevolá, nevydává rozumnost svůj hlas? Na nejvyšším místě, nad cestou, na křižovatce stojí. Při branách, kudy se chodí do města, u vchodu pronikavě volá: Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila.

Hospodine, moudrost na nás volá, vydává svůj hlas, abychom po ni toužili. Skutečnou moudrost vlastníš jen Ty.

Naše cesta života je o touze po Tvém daru moudrosti, co srovnává všechny pahorky i propastné tůně.

Naše vlastní moudrost a dojmy překrývají dar od Tebe, a tak za něj znovu prosíme, ať nás Tvá moudrost vytahuje a vše srovnává, prosíme za sebe i svět.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 20. týden, 16. – 22. května 2016“

Modlitby 19. týden, 9. – 15. května 2016

jicinPrvní čtení: Skutky 2,1-7,12-13

Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: „Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? {Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: „Co to má znamenat?“ Ale jiní říkali s posměškem: „Jsou opilí!“

Pane, svatodušní svátky jsou tu opět, rok 2016 nese prudký vichr času, vše letí rychle.

Ohnivý jazyk Tvého Ducha, chce posílit církev, aby jí druzí rozuměli, i když posměšky a rozpaky u druhých byly, jsou a budou.

Prosíme, abychom si především v církvi znovu a víc rozuměli, nalezli společnou řeč, co není krátkodechým opojením. Prosíme o úžasný dar sjednocení ve Tvém Duchu.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 19. týden, 9. – 15. května 2016“

Modlitby 17. týden, 25. dubna – 1. května 2016

asifrydstejnI. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: „Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty“; a my jsme její naléhavé pozvání přijali.

Sk 16,12-15

Bože, lidé se uzavírají před zvěstí evangelia, je tolik nauk, reklam, informací, že jejich opatrnost je na místě.

Obezřetní musíme být i my, aby nás nebrali jako obchodníky, co je chtějí jen obléci do falešného purpuru a cosi na nich vydělat.

Prosíme, uschopňuj nás ke službě evangelia, vyzbrojuj nás obezřetnosti a bezelstností, ať se ti nedotčení mohou otevřít.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 17. týden, 25. dubna – 1. května 2016“

Modlitby 16. týden, 18. – 24. dubna 2016

mustekI. Když jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán: ›Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým. ‹ Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?“ Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“.

Skutky 11,15-18

Hospodine, chceš, abychom byli čisti, považuješ nás za ty, kteří jsou hodni tvé lásky. Děkujeme.

Voláš nás k pokání, voláš nás do života spolu s Tebou, nabízíš víru v Krista jako dar.

Tvůj Duch se nám vyhýbat nemusí, jsme v něm povoláni, a proto prosíme, ať počátek tohoto dne, průběh i konec se nese v sestupování Ducha svatého na nás.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 16. týden, 18. – 24. dubna 2016“

Modlitby 15. týden, 11. – 17. dubna 2016

duhaI. Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: „Přijď rychle k nám!“ Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha.

Skutky 9,38-43

Pane, voláš nás k životu, abychom vstali a pracovali. Vidíš naši snahu, naši námahu, není třeba Tě na ni nikterak upozorňovat.

Voláš na nás, abychom otevřeli oči a zprávu ne o nás a naší práci, ale o životě z Tebe roznesli po celém okolí.

Prosíme, pošli nám znovu a rychle dobrého člověka, „anděla“ do cesty, když naše práce ustrne na mrtvém bodě, ať jako Tabita vstaneme a opět jdeme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 15. týden, 11. – 17. dubna 2016“