Modlitby 7. týden, 11. – 17. února 2019

Texty pro neděli 17. února 2019 – 6. neděle po Zjevení

 První čtení: Jeremjáš 17, 5-10

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

 

            Hospodine úskočný byl had v Edenu i praotec Jákob, ale nejúskočnější ze všeho je naše vlastní srdce.

            Ty jediný vidíš do srdce a zkoumáš to, co nevyléčitelně vidět nechceme.

            Prosíme, zastav naši lež, napoj nás vláhou důvěry v Tebe, vyprahlost našich sil, je zřejmá.  

Pokračovat ve čtení „Modlitby 7. týden, 11. – 17. února 2019“

Modlitby 6. týden, 4. – 10. února 2019

Texty pro neděli 10. února 2019 – 5. neděle po Zjevení

 První čtení: Izajáš 6, 1-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“

 

            Kde jsme a kam nás to vlastně posíláš, Panovníku Hospodine, ptáme se často i my.

            Nesvatě se ptáme a mnohdy ani nestojíme o odpověď, ztrácíme se v nečistotách svých i světa.

            Prosíme, naplňuj naše domovy a naše nitra svatou bázní, ať vina je odňata a přes všechny otazníky ke smíření docházíme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 6. týden, 4. – 10. února 2019“

Modlitby 5. týden, 28. ledna – 3. února 2019

Texty pro neděli 3. ledna 2019 – 4. neděle po Zjevení

 První čtení: Jeremjáš 1, 4-10

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil, stavěl a sázel.“

 

            Hospodine, povolal jsi Jeremjáše, ostatní proroky a povoláváš i nás, abychom šli za lidmi.

            Chceš, aby to zlé bylo rozvráceno a zbořeno a také i my stavěli a sázeli.

            Prosíme, přemáhej náš strach, obavu a vědomí malosti, vkládej do našich úst dobrá slova.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 5. týden, 28. ledna – 3. února 2019“

Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019

Texty pro neděli 27. ledna 2019 – 3. neděle po Zjevení

 První čtení: Nehemjáš 8, 1-2. 8-10

Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon, řekli všemu lidu: „Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona. Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“

            Hospodine, jsi vládce všeho a všech, podíl na té radosti smějí mít všichni.

Zveš nás k hostině smíření a chceš jen, abychom naslouchali Tvému slovu.

Prosíme za všechny muže a ženy světa, kéž bychom Ti všichni dokázali rozumět, netrápili se a těšili se z tohoto dne.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 4. týden, 21. – 27. ledna 2019“

Modlitby 3. týden, 14. – 20. ledna 2019

neděle 20. ledna 2019 – 2. neděle po Zjevení

První čtení: Izajáš 62, 1-5

Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Už nikdy o tobě neřeknou: ›Opuštěná‹. A nikdy o tvé zemi neřeknou: ›Zpustošená‹. Budou tě nazývat: ›Oblíbená‹ a tvou zemi: ›Vdaná‹, protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala. Jako se mladík žení s pannou, tak se tví synové ožení s tebou. A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe.

 

            Kriste, Tvá koruna byla a je z trnů, tvou korunou byla a je církev.

            Církev není opuštěná, je Tvojí nevěstou a i když Ti způsobuje mnohou bolest, Ty ji přijímáš.

            Děkujeme, že ve své milosti se z nás raduješ i přes ostny církevní a prosíme, veď nás, ať tolik nezraňujeme Tebe, sebe a svět.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 3. týden, 14. – 20. ledna 2019“

Modlitby 2. týden, 7. – 13. ledna 2019

neděle 13. ledna 2019 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

 První čtení: Izajáš 43, 1-7

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: › Vydej! ‹ a jihu: ›Nezadržuj! ‹ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“

            Hospodine, jsi stvořitel všeho, tvůrce vykoupení, vládce pro svůj lid.

            Povzbuzuješ nás na cestě života, dáváš pevné ujištění, abychom se nemuseli bát dravých vod, ohňů a všeho zlého.

            Prosíme za ty z nás, kteří si dnes zoufají a neví, jak dál. Kéž slyší Tvé zaslíbení a ví o Tvé přítomnosti i přes mnohou bolest.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 2. týden, 7. – 13. ledna 2019“

Modlitby 1. týden, 31. prosince – 6. ledna 2019

neděle 6. ledna 2019 – Zjevení Páně

 První čtení: Izajáš 60, 1-6

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.

            Hospodine, život na zemi bývá mnohdy o temnotách a strachu.

            Lidské srdce touží po radosti, ale všechny dary světa jsou velmi nestálé.

            Víra nás vede, abychom také i my přicházeli za Tebou, dávali Ti najevo chválu. Prosíme, přijímej nás stále za své děti ze všech národů.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 1. týden, 31. prosince – 6. ledna 2019“

Modlitby 52. týden, 24. – 30. prosince 2018

neděle 30. prosince 2018 – Rodiny Páně

 První čtení: 1. Samuelova 2, 18-20.26

Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: „Nechť tě Hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina.“ Pak odcházeli domů. Mládeneček Samuel prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí.

            Hospodine, i my máme konat službu před Tebou, prospívat a cítit se oblíbení.

Jsme Tvé děti, náš bratr Ježíš nás spojil do jedné rodiny.

Prosíme za své nejbližší, ne vždy a vše od nich máme v oblibě, ale naše služba nám velí je přijímat, milovat a vyprošovat jim Tvé požehnání. Pokračovat ve čtení „Modlitby 52. týden, 24. – 30. prosince 2018“

Modlitby 51. týden, 17. – 23. prosince 2018

neděle 23. prosince 2018 – 4. neděle adventní

 První čtení: Micheáš 5, 1-4a

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj.

            A Ty, náš Pane nebeský, ačkoli jsi větší než všechny lidské rody, skláníš se k nám.

            Dáváš svého Syna, aby vládl mezi námi a my mohli bydlet v bezpečí.

            Prosíme, vzdal od nás všechen nepokoj, ať prožíváme Ježíšovu blízkost, co nás podepírá a vede ke dnům věčným.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 51. týden, 17. – 23. prosince 2018“

Modlitby 50. týden, 10. – 16. prosince 2018

neděle 16. prosince 2018 – 3. neděle adventní

 První čtení: Sofonjáš 3, 14-20

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! V onen den bude Jeruzalému řečeno: „Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin.

 

            Hospodine, věříme, že jsi nás proto stvořil, abychom šťatni byli, život pravdy žili…

            Plesání a radost nám vždy ale netryská ze srdce, stejně jako i naše pokání, k němuž jsme Tebou stále vyzýváni.

            Děkujeme za Tvé otcovské vedení a prosíme, usměrňuj nás, naplňuj radostí z celého srdce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 10. – 16. prosince 2018“