Modlitby 51. týden, 17. – 23. prosince 2018

neděle 23. prosince 2018 – 4. neděle adventní

 První čtení: Micheáš 5, 1-4a

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj.

            A Ty, náš Pane nebeský, ačkoli jsi větší než všechny lidské rody, skláníš se k nám.

            Dáváš svého Syna, aby vládl mezi námi a my mohli bydlet v bezpečí.

            Prosíme, vzdal od nás všechen nepokoj, ať prožíváme Ježíšovu blízkost, co nás podepírá a vede ke dnům věčným.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 51. týden, 17. – 23. prosince 2018“

Modlitby 50. týden, 10. – 16. prosince 2018

neděle 16. prosince 2018 – 3. neděle adventní

 První čtení: Sofonjáš 3, 14-20

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! V onen den bude Jeruzalému řečeno: „Neboj se, Sijóne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží. Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. V onen čas vás přivedu, v ten čas vás shromáždím, dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, až změním váš úděl před vašimi zraky, praví Hospodin.

 

            Hospodine, věříme, že jsi nás proto stvořil, abychom šťatni byli, život pravdy žili…

            Plesání a radost nám vždy ale netryská ze srdce, stejně jako i naše pokání, k němuž jsme Tebou stále vyzýváni.

            Děkujeme za Tvé otcovské vedení a prosíme, usměrňuj nás, naplňuj radostí z celého srdce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 10. – 16. prosince 2018“

Modlitby 49. týden, 3. – 9. prosince 2018

neděle 9. prosince 2018 – 2. neděle adventní

 První čtení: Báruk 5, 1-9

Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného. Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem. Navěky budeš od Boha nazýván „Pokoj spravedlnosti a sláva bohabojnosti“. Vzchop se, Jeruzaléme, postav se na výšině, ohlédni se na východ a pohleď na své děti shromážděné slovem Svatého od slunce západu až po jeho východ, jak se radují, že Bůh se na ně rozpomněl. Vyšly od tebe pěšky odvlečeny nepřáteli, ale Bůh je k tobě přivede, obklopené slávou jako královský trůn. Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky, aby byly vyplněny propasti a země urovnána, aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží. A na Boží příkaz dají Izraeli stín lesy i každý vonný strom a Bůh povede Izrael s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.

 

            Bože věčný, i přes adventní záři do lidských hlav vstupuje mnohé trápení a roucho smutku.

Voláš na nás proto, abychom se Tvou důstojností oblékli, na hlavu vložili čelenku Tvé slávy.

Prosíme, dej, ať náš zevnějšek i naše nitro dává všem na vědomí radost víry a Tvé světlo, ať nás prozařuje, svítí pro druhé.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden, 3. – 9. prosince 2018“

Modlitby 48. týden, 26. listopadu – 2. prosince 2018

neděle 2. prosince 2018 – 1. neděle adventní

První čtení: Jeremjáš 33, 14-16

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.

            Tvé slovo je vždy dobré, Hospodine. Ne vždy je ale dobré prožívání času, který máme.

Přicházejí různé dny a chvíle, ne vždy se cítíme příjemně v bezpečí.

Děkujeme za Krista, který už uplatňuje právo a spravedlnost mezi námi a prosíme, ať se umíme o spravedlnost mocněji opřít.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden, 26. listopadu – 2. prosince 2018“

Modlitby 47. týden, 19. – 25. listopadu 2018

neděle 25. listopadu 2018 – poslední neděle po Duchu svatém

 První čtení: Daniel 7, 9-10.13-14

Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

            Svrchovaný Pane, Tvůj soud nad světem, vnímám v obrazech, co svědčí o Tvé moci i možné milosti.

            Tvé království otevírá knihy soudu a touhu po záchraně.

            Chtěl bych vnímat Krista všude kolem sebe, prosím, ať jeho spása je ve mně, nepomine, není zničena a slouží všem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 19. – 25. listopadu 2018“

Modlitby 46. týden, 12. – 18. listopadu 2018

neděle 18. listopadu 2018 – 26. neděle po Duchu svatém

 První čtení: Daniel 12, 1-3

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

                       Otče, vedeš nás, abychom byli prozíraví a viděli přes všechny hrůzy světa i obludnost smrti naději na záchranu.

            Poslal jsi nám ochránce, Krista a chceš naši věrnost.

            Prosíme, vyzbroj nás, ať záříme jako hvězdy už nyní a pomáháme mnohým ke spravedlnosti.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 12. – 18. listopadu 2018“

Modlitby 45. týden, 5. – 11. listopadu 2018

neděle 11. listopadu 2018 – 25. neděle po Duchu svatém

První čtení: 1. Královská 17, 10-16

Elijáš vstal a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: „Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil.“ Když ji šla nabrat, zavolal na ni: „Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba.” Řekla: „Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme.“ Elijáš jí řekl: „Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ›Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. ‹“ Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše.

            Hospodine, nebojíme se o pokrm, bylo sice letos velmi sucho, ale většina lidí u nás nepozná hlad.

            Jsou však místa na zemi, kde je jinak než tady, a proto zde mívá strach jiný základ.

            Prosíme za ty, kteří nemají, co do úst a prosíme za syté, aby jim věřili a všechny druhy strachu mohli být utišeny.

           

Pokračovat ve čtení „Modlitby 45. týden, 5. – 11. listopadu 2018“

Modlitby 44. týden, 29. října – 4. listopadu 2018

 neděle 4. listopadu 2018 – 24. neděle po Duchu svatém

 První čtení: Deuteronomium 6, 4-9

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

           

            Hospodine, vírou nás voláš do vztahu, v němž platí věrnost bez podmínek.

            Každé ráno, každý večer, doma i na cestách, srdce i duše naše patří jen Tobě.

            Prosíme, posilni svět lidí, ať se nebojí lásky, neutíká tak tolik před Tebou.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 29. října – 4. listopadu 2018“

Modlitby 43. týden, 22. – 28. října 2018

neděle 28. října 2018 – Den svobody (Vznik Československa)

 První čtení z Písma: Izajáš 28, 14-16

Proto slyšte slovo Hospodinovo, chvastouni, vládnoucí nad tímto lidem v Jeruzalémě! Říkáte: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s podsvětím. Valí se bičující příval? Však se přežene, nás nezasáhne, vždyť jsme si svým útočištěm učinili lež a skryli jsme se v klamu.“ Proto praví toto Panovník Hospodin: „Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.“

            Pane, chlubit se spravedlností, svým náboženstvím a mocí bývá jen pouhý klam.

Lidská nadutost staví na špatném základě, nechce slyšet Tvůj hlas.

Prosíme, dej nám odvahu slyšet Tvé slovo, ať stavíme na základu nejpevnějším.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden, 22. – 28. října 2018“

Modlitby 42. týden, 15. – 21. října 2018

neděle 21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí

 První čtení: Izajáš 53, 4-6.10-12

Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. „Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

 

            Bože, Tvůj lid byl a stále je jako bludné stádo ovcí. Každý si hledá cestu svou, mnohá nevěrnost, nepravost rány rozdává.

Tvou bolest vidíme na Kristu, Tvou oběť za vinu naši.

Děkujeme za našeho Bratra Ježíše a prosíme, ať i my dokážeme přijmout a předávat dar pokoje.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 42. týden, 15. – 21. října 2018“