Modlitby 16. týden, 15. – 21. dubna 2019

Texty pro neděli 21. dubna 2019 – Hod Boží velikonoční – vzkříšení Páně

První čtení: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

 

            Kriste, „oni Tě pověsili na kříž a zabili“, ale důvodem Tvé smrti jsme stále my – lidé současní.

            Jsi soudcem živých i mrtvých, nabízíš odpuštění všech hříchů těm, kdo v Tebe věří.

            Prosíme, povzbuzuj nás, abychom dosvědčovali lidu slovem i skutky náš vztah k Bohu Otci.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 16. týden, 15. – 21. dubna 2019“

Modlitby 15. týden, 8. – 14. dubna 2019

Texty pro neděli 14. dubna 2019 – 6. neděle postní – Květná

 První čtení: Izajáš 52, 13 – 53, 5

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“ Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

 

            Pane, je stále pro nás překvapující zprávou, že Tvůj služebník má trpět.

            O Velikonocích budeme připomínat utrpení Kristovo a to, že jeho jizvami jsme uzdraveni.

            Prosíme, ať zřetelně v každý čas i my slyšíme slovo vzkříšeného Krista: „Pokoj vám.“

Pokračovat ve čtení „Modlitby 15. týden, 8. – 14. dubna 2019“

Modlitby 14. týden, 1. – 7. dubna 2019

Texty pro neděli 7. dubna 2019 – 5. neděle postní

 První čtení: Izajáš 43, 16-21

Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot. „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosi; obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.“

            Pane, otevíráš i nám „nový věk“, vzdáváme Ti chválu.

            Naše zajetí v hříchu a smrti stává se minulostí, k níž už není třeba se vracet.

            Děkujeme a prosíme za ty, které děsí současnost, nenalézají pokoj, svírá je tíseň. Prosíme, dej, ať se stále jen neohlíží za sebe a Tebe vnímají.

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 14. týden, 1. – 7. dubna 2019“

Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2019

 Texty pro neděli 31. března 2019 – 4. neděle postní

 První čtení: Jozue 5, 9-12

Hospodin Jozuovi řekl: „Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu.“ Proto pojmenoval to místo Gilgál (to je Odvalení); jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země, právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana; teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kanaánské země.

            Hospodine, věříme, že křtem jsme očištěni, je od nás odvalena hradba mezi námi a Tebou.

            Vstoupili jsme do života, v němž určující roli hraješ Ty a náš vzkříšený Bratr Ježíš.

            Prosíme, posilni nás, ať přicházející velikonoční svátky slavíme s velkou radostí víry.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2019“

Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2019

Texty pro neděli 24. března 2019 – 3. neděle postní

První čtení: Izajáš 55, 1-4.6-9

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“

            Hospodine, u Tebe je plnost života, návrat k Tobě nese požehnání.

            Dotazovat se na Tvou vůli, opouštět svévolné úmysly, není ale jednoduchou cestou.

            Prosíme, dej nám vnímavost Ducha, ať v církvi tolik nebloudíme.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2019“

Modlitby 11. týden, 11. – 17. března 2019

Texty pro neděli 17. března 2019 – 2. neděle postní

 První čtení: Genesis 15, 5-12.17-18

Hospodin vyvedl Abrama ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“ Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?“ I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, padly na Abrama mrákoty. A hle, padl na něho přístrach a veliká temnota. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu.“

           

Hospodine, učíš nás spoléhat se na Tvou smlouvu, věřit, že prostor pro život nám dáváš Ty.

            Otevíráš před nás náruč svého království, vyzbrojuješ na množství životních zápasů.

            Prosíme za své děti, za celou mladou generaci, kéž září v plnosti jako dědici víry a drží se tvých zaslíbení.

           Pokračovat ve čtení „Modlitby 11. týden, 11. – 17. března 2019“

Modlitby 10. týden, 4. – 10. března 2019

Texty pro neděli 10. března 2019 – 1. neděle postní

První čtení: Deuteronomium 26, 1-2,10b-11

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.

             Hospodine, učíš nás vděčnosti, chceš, abychom nezapomněli, že nejsme vládci země.

            Mnohdy se my lidé chováme jako vladaři, co mají v rukách vše, ale v životě je všechno pouze dočasný dar.

            Prosíme, veď lidstvo k odpovědnosti, ať Zemi, kterou dostáváme jako dědictví, neničíme těm, kdo přijdou po nás, a umíme se podělit.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 10. týden, 4. – 10. března 2019“

Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019

Texty pro neděli 3. března 2019 – poslední neděle po Zjevení

První čtení: Exodus 34, 29-35

Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

 

            Hospodine, děkujeme za smlouvu vytesanou do kamene, děkujeme za smlouvu vepsanou do našich srdcí.

            Víra nám ukazuje, že bychom i my měli zářit, být proměněni setkáváním s Tebou.

            Prosíme za dar proměny našich tváří, ať ustupují naše chmury a druhým přinášíme světlo.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 9. týden, 25. února – 3. března 2019“

Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019

Texty pro neděli 24. února 2019 – 7. neděle po Zjevení

 První čtení: Genesis 45, 3-8.15

Josef řekl bratrům: „Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?“ Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: „Přistupte ke mně.“ Když přistoupili, řekl jim: „Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili.

 

            Bratře Ježíši, poslali jsme Tě na kříž, ale Bůh Otec Tě vzkřísil z mrtvých.

            Tak jako kdysi Josefovi bratři, také i my v tichém úžasu stojíme před Tebou, Bratře.

            Děkujeme za lásku Tvou i našeho Otce, děkujeme, že nás přijímáš a prosíme, přemáhej stále náš strach i rozpaky života.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 8. týden, 18. – 24. února 2019“

Modlitby 7. týden, 11. – 17. února 2019

Texty pro neděli 17. února 2019 – 6. neděle po Zjevení

 První čtení: Jeremjáš 17, 5-10

Toto praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.“

 

            Hospodine úskočný byl had v Edenu i praotec Jákob, ale nejúskočnější ze všeho je naše vlastní srdce.

            Ty jediný vidíš do srdce a zkoumáš to, co nevyléčitelně vidět nechceme.

            Prosíme, zastav naši lež, napoj nás vláhou důvěry v Tebe, vyprahlost našich sil, je zřejmá.  

Pokračovat ve čtení „Modlitby 7. týden, 11. – 17. února 2019“