Modlitby 39. týden, 24. – 30. září 2018

neděle 30. září 2018 – 26. neděle v mezidobí

 První čtení: Numeri 11, 24-29

Mojžíš tedy vyšel ven a oznámil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát mužů ze starších lidu a rozestavil je kolem stanu. Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a odebral z ducha, který byl na něm, a dal jej těm sedmdesáti starším. Sotva na nich duch spočinul, prorokovali, ale potom už nikdy. Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad a druhý Médad. I na nich spočinul duch, ačkoliv nepřišli ke stanu; byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. Tu přiběhl mládenec a oznámil Mojžíšovi: „Eldad a Médad v táboře prorokují.“ Nato se ozval Jozue, syn Núnův, který už jako jinoch přisluhoval Mojžíšovi, a zvolal: „Mojžíši, můj pane, zabraň jim v tom!“ Ale Mojžíš mu řekl: „Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha!“

            Hospodine, ne všichni lidé trvale zvěstují Tvou vůli, ne všichni lidé mají Ducha Tvého.

            Kéž by všechen Tvůj lid byli proroci, kéž všichni by nepředváděli jen ducha svého lidství.

            Prosíme za nepokojný svět, za lidské společenství, které se Ti vzpírá – proměňuj nás.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 39. týden, 24. – 30. září 2018“

Modlitby 38. týden, 17. – 23. září 2018

neděle 23. září 2018 – 25. neděle v mezidobí

První čtení: Jeremjáš 11, 18-20

Hospodin mi dal vědět o jejich skutcích; znám je. Kdysi jsi mi je ukázal. Byl jsem důvěřivý jako beránek vedený na porážku. Nevěděl jsem, co proti mně zamýšlejí. „Porazme strom i s ovocem, vytněme jej ze země živých, ať už není připomínáno jeho jméno.“ Hospodine zástupů, soudce spravedlivý, ty zkoumáš ledví i srdce, kéž spatřím tvou pomstu nad nimi. Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.      

            Hospodine, lidské soudy bývají plné pýchy a závisti, lidské soudy přinášejí smrt, nezkoumají pravdu.

            Jen Ty tříbíš ledví i srdce člověka, vidíš do všech jeho zákoutí.

            Prosíme, dej nám patřičné vedení, ať všechny naše spory předkládáme Tobě a nemusíme se tolik trápit lidmi.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 38. týden, 17. – 23. září 2018“

Modlitby 36. týden, 3. – 9. září 2018

neděle 9. září 2018 – 23. neděle v mezidobí

 První čtení: Izajáš 35, 4-7a

Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.

 

            Hospodine i naše srdce bývá nerozhodné, uzavřené a vyprahlé – míváme strach.

            Život se mění v sálající step nepozorovaně a někdy jako blesk z nebe jsme náhle němí a prázdní.

            Prosíme, posiluj i dnes naše srdce, ať na každé poušti nacházíme pramen od Tebe.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 36. týden, 3. – 9. září 2018“

Modlitby 35. týden, 27. srpna – 2. září 2018

neděle 2. září 2018 – 22. neděle v mezidobí

První čtení: Deuteronomium 4, 1-2.6-9

Nyní tedy, Izraeli, slyš nařízení a práva, která vás učím dodržovat, abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha, které vám udílím. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!“ Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.

            Bože, o Tvé blízkosti, o Tvých nařízeních a právech máme svědčit lidem všem.

            Především ovšem o Tobě svým životem svědčíme našim dětem a vnoučatům.

            Prosíme za naše děti, vnoučata, za ty, kteří jsou nám nejblíž, prosíme, ať i oni na vlastní oči vidí „Tvou věc“, která pak z jejich srdce nikdy nevymizí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 35. týden, 27. srpna – 2. září 2018“

Modlitby 34. týden, 20. – 26. srpna 2018

neděle 26. srpna 2018 – 21. neděle v mezidobí

 První čtení: Jozue 24, 1-2a.14-17.18b

Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šekemu. Svolal izraelské starší, představitele, soudce a správce, a postavili se před Bohem. Jozue řekl všemu lidu: „Bojte se Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratem a v Egyptě, a služte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Lid odpověděl: „Jsme daleci toho, opustit Hospodina a sloužit jiným bohům! Naším Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli, i mezi kdejakým lidem, skrze nějž jsme procházeli. Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh.“

 

Hospodine, i nás spojuje bázeň a služba Tobě, i my zaštiťujeme se vírou.

Ty jsi náš Bůh, zbavuješ nás otroctví pozemských „božstev“, které se nám jinak tak snadno vtláčí do srdce.

Děkujeme, že nás povoláváš k pravé svobodě a prosíme – dej, ať také dnes odvrhneme vše, co spoutává a odvádí od bázně a služby.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 34. týden, 20. – 26. srpna 2018“

Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018

neděle 19. srpna 2018 – 20. neděle v mezidobí

 První čtení: Přísloví 9, 1-6

Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“

            Pane, zveš nás do života v obecenství s Tebou, nabízíš štědře svůj dar.

            Rád pohostíš každého a navíc nabízíš i hodování ve svém království.

            Prosíme, přemáhej naši mnohou otupělost a vyzbrojuj nás sedmi dary svého Ducha.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden, 13. – 19. srpna 2018“

Modlitby 32. týden, 6. – 12. srpna 2018

 neděle 12. srpna 2018 – 19. neděle v mezidobí

 První čtení: 1. Královská 19, 4-8

Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

 

            Pane, netušíme, jak dlouhá cesta života je před námi, výhry, střídají prohry, pokoj – útěky.

            Ve své milosti i nás posiluješ a dáváš pokrm pro ducha i tělo, chceš, abychom nezůstali ve své osamocenosti, šli za Tebou.

            Děkujeme za Tvá obdarování a prosíme za ty, kteří teď prožívají chvíle beznaděje, cítí se opuštěni a zbyteční – kéž slyší Tvůj hlas.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden, 6. – 12. srpna 2018“

Modlitby 31. týden, 30. července – 5. srpna 2018

neděle 5. srpna 2018 – 18. neděle v mezidobí

První čtení: Exodus 16, 2-3.11-15

Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali: „Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem.“ Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: ›Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh. ‹“ Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: „Man hú?“ (to je: „Co je to?“) Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm.“

            Pane, i nás mnohdy kritická situace převrací k iluzi a sebeklamům.

            Naše reptání nás vede po cestě, co nás staví proti Tobě, směřuje k temnotám beznaděje.

            Prosíme, živ nás nejen chlebem, ale také i slovem z Tvých úst, zbavuj nás chmuru nespokojeností a přidrž ve světle naděje.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden, 30. července – 5. srpna 2018“

Modlitby 30. týden, 23. – 29. července 2018

neděle 29. července 2018 – 17. neděle v mezidobí

 První čtení: 2. Královská 4, 42-44

Přišel jakýsi muž z Baal-šališi a přinesl muži Božímu chléb z prvního obilí, dvacet ječných chlebů, a v ranci čerstvé obilí. Elíša řekl: „Dej to lidu, ať jedí.“ Ten, který mu přisluhoval, namítl: „Cožpak to mohu předložit stu mužů?“ Ale on odvětil: „Dej to lidu, ať jedí, neboť toto praví Hospodin: ›Budou jíst a ještě zůstane. ‹“ Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova.

            Pane, nemůžeme si ve středu Evropy stěžovat, že bychom tu teď měli bídu a hlad.

            Jsou místa a státy, které nás vidí jako boháče, touží po našem „blahobytu“. Kéž bychom uměli lépe pomoci potřebným, Pane.

Prosíme, ať umíme nabídnout i dávat a Tvá pastýřská péče a pozvání se projeví v našich činech – ve starosti o naše blízké i vzdálené.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 30. týden, 23. – 29. července 2018“

Modlitby 29. týden, 16. – 22. července 2018

neděle 22. července 2018 – 16. neděle v mezidobí

 První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.

            Naši představitelé, Hospodine, mocní tohoto světa svádí věčný zápas o svůj prospěch.

            My nejsme o tolik jiní, různě se před Tebou ztrácíme a bývá to i naše vlastní vina.

            Prosíme, ať náš Král Kristus, přivádí nás k Tobě. Prosíme za sebe i za všechny, kteří nyní mají propůjčenou moc, ať ji využívají ve shodě s Tvou vůlí.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 29. týden, 16. – 22. července 2018“