Modlitby 26. týden (23. – 29. června)

travaI. Prorok, který prorokoval o pokoji, byl uznán za proroka, kterého opravdu poslal Hospodin, až když došlo na slovo toho proroka.

Jeremjáš 28,9

Vládce Pokoje, toužíme po Tvém daru. Pane, prosíme o Pokoj. V představách vidíme velikost jeho požehnání pro celý svět.

I dnes ale bude umírat člověk ve válkách velkých i nepatrných.

Kéž by naše představy o Pokoji byly skutečností, Pane. Kéž by se vrátilo všechno tam, kam podle nás má. Prosíme, Pane, uč nás, ať netoužíme jen po naplnění svých představ. Prosíme, ať především dokážeme přijmout Tvou vůli. Dej, ať se vyrovnáme s nepokojným světem v nás a kolem nás, spolu s Tebou, Pane…

Pokračovat ve čtení „Modlitby 26. týden (23. – 29. června)“

Modlitby 25. týden (16. – 22. červen)

pole_zverI. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků.

Jeremjáš 20,13

Zpíváme chválu Tobě, Hospodine – máme s kým Tě chválit, nejsme sami, i když si tak někdy třeba připadáme.

Kolkolem děs pronásledování, pomluv a prázdnoty, ale Tvé Slovo je nositelem života. Slovo se stalo tělem a je vedle nás, i když ruce zlovolníků jsou silnější než ty naše.

Děkujeme Ti za našeho bratra, co nás zahrnuje do svého vítězství, chválíme Tě, že nás bere za ruku a provádí nás přes tento den… Pokračovat ve čtení „Modlitby 25. týden (16. – 22. červen)“

Modlitby 24. týden (9. – 15. června)

listoviI. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Genesis 1,1-4

Tvůj Duch, Bože, přináší světlo na zemi, Tvůj Duch nese naději života.
Bez Tvého Ducha jsme my lidé pustí a prázdní, v tůni duše je tma.
Prosíme se světlem dne, do kterého je nám dáno se probudit – prosíme, pomož nám oddělit tmu naší duše a my s Tebou rozpoznáme, co je a co není dobré…

Pokračovat ve čtení „Modlitby 24. týden (9. – 15. června)“

Modlitby 23. týden (2. – 8. června)

krizekI. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

Skutky 2,1-2

Pane, Tvůj lid bývá rozptýlen a nejde ani tolik o to, že není možné být vždy pospolu na jednom místě. Jsme roztrženi v tom, že nečekáme v otevřenosti na Tvého Ducha.

Náš duch, naše rozptýlenost nám znemožňuje vnímat prudký vichr Ducha Tvého. Naše domovy, naše srdce není naplněno Tebou tak – jak by mohlo.

Prosíme, ať církev opravdově provane Duch svatý. Ať se rozdělí ohnivé jazyky a spočinou na každém z nás, ať se sjednotí lid ve vší různosti. Prosíme, ať v církvi spolu hoříme s Tebou a pro Tebe… Pokračovat ve čtení „Modlitby 23. týden (2. – 8. června)“

Modlitby 22. týden (26. května – 1. června)

cosi_gotickehoI. Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

Skutky 1, 7-8

Nebeský Otče, naše síly nejsou bezedné. Jsme unaveni čekáním, nevíme, zda už v našem čase bude obnoveno Tvé království.

Toužíme po plnosti Tvého království a naší věcí je čerpat sílu z Ducha, kterého jsi nám dal.

Prosíme, ať se nedíváme úporně do nebe a nestojíme ve svých představách o světě. Dej, ať dnes zřetelně slyšíme Tvé slovo a víme, co máme konat… Pokračovat ve čtení „Modlitby 22. týden (26. května – 1. června)“

Modlitby 21. týden (19. – 25. května)

nejakej_parkI. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.

Skutky 17, 24-25

Stvořiteli nebe i země, milosrdný Otče, jsi všude a ve všem, bydlíš v každém člověku.

Každé naše nadechnutí je s Tebou spjaté, i když si to ne vždy uvědomujeme.

Nejsi na nás závislý, ale my ano, žijeme, pohybujeme se, jsme. Prosíme tedy, ať nás posiluje radost, že jsme Tvé děti, ať slyšíme Tvé slovo a chceme je slyšet v nám dané přítomnosti a ne někdy „jindy“. Pokračovat ve čtení „Modlitby 21. týden (19. – 25. května)“

Modlitby 20. týden (12. – 18. května)

zedI. Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“

Skutky 2,55-56

Kriste, prosíme o tvého Ducha, ať vnímáme Tvou slávu.

Po pravici a levici našich životů bez Tvého Ducha stojí jen mnohá starost a prázdnota. Pak často my lidé jen křičíme, nebo si zacpáváme uši před Tvým Slovem a stavíme si obraz své vlastní slávy a svého vidění.

Prosíme, Kriste, smiluj se nad námi, ať dnes vidíme Tvou slávu, otevřenost nebes a radosti i přes všechny rány… Pokračovat ve čtení „Modlitby 20. týden (12. – 18. května)“

Modlitby 19. týden (5. – 11. května)

džbánI. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.

Skutky 2,46-47a

Nebeský Otče, nejsme všemu lidu milí. Pohled na církev bývá tady všelijaký.

Dost dobře ale ani nemůžeme být všem milí, protože chceme být Tvoji, Otče. Jsme směřováni, abychom byli jiní než dnešní společnost.

V mnohém se v církvi bohužel příliš neodlišujeme od ostatních lidských organizací. Neumíme se vždy dělit s radostí o hmotné statky ani o dary Ducha.

Prosíme, uč nás, abychom s upřímným srdcem a ve svornosti, byli Tobě milí… Pokračovat ve čtení „Modlitby 19. týden (5. – 11. května)“

Modlitby 18. týden (28. dubna – 4. května)

kvety_na_poliI. Ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“

Skutky 2,40

Oslavený Kriste, jsi naše záchrana, poznali jsme tě tak.

Voláš na nás, abychom došli k záchraně, děkujeme Ti za trpělivost, kterou s námi máš. Děkujeme Ti za mnohé svědky, kteří na nás ve tvém Duchu volají. Máme být Tvoji, ne světa zvráceného a Tobě nepřátelského.

Prosíme, ať dokážeme plně vnímat Tvé slovo skrze Tvé svědky. Prosíme, kéž je v nás dnes přehlušeno volání tohoto světa a my se umíme z něj vymanit… Pokračovat ve čtení „Modlitby 18. týden (28. dubna – 4. května)“

Modlitby 16. týden (14. – 20. dubna 2014)

kříž v trávěI. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

Skutky 10,43

Vzkříšený Kriste, věříme v Tebe, a tak i cítíme pokoj, který v tobě smíme nalézt.
Děkujeme za poznání víry, za radost, která nás smí napřímit uprostřed nepokojů světa a temnot života.
Prosíme, ať i nadále s Tebou jíme a pijeme u Tvého stolu. Ať plně vnímáme posilu, kterou nám nabízíš v našich sborech a kostelech…

II. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Koloským 3,1-3

Pokračovat ve čtení „Modlitby 16. týden (14. – 20. dubna 2014)“