Modlitby 33. týden (12. – 18. srpna)

kristus_v_kytce„Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. „Co je slámě do obilí?“ je výrok Hospodinův.“

Jeremiáš 23,28

„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.“

Židům 12,1

„Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas? Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné?“

Lukáš 12,56-57

Pokračovat ve čtení „Modlitby 33. týden (12. – 18. srpna)“

Modlitby 32. týden (5. – 11. srpna)

propustek„Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“

Genesis 15,5

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.“

Římanům 11,1-2

„Když si pak onen služebník řekne: „Můj pán dlouho nejde“ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.“

Lukáš 12,45-46

Pokračovat ve čtení „Modlitby 32. týden (5. – 11. srpna)“

Modlitby 31. týden (29. července – 4. srpna 2013)

pole„Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům, a tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honby za větrem.“

Kazatel 1,13b-14

„Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.“

Koloským 3, 9-11

„Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn, tím co má.“

Lukáš 12,15

Pokračovat ve čtení „Modlitby 31. týden (29. července – 4. srpna 2013)“

Modlitby 30. týden (22. – 28. července 2013)

kostel_krizI přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého?“

Genesis 18,23

„Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.“

Koloským 2, 14-15

„ A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“

Lukáš 11,9-10

Pokračovat ve čtení „Modlitby 30. týden (22. – 28. července 2013)“

Modlitby 29. týden (15. – 21. července 2013)

IHC-hedera„Panovníku, jestliže jsem u tebe našel milost, nepomíjej svého služebníka.“

Genesis 18,3

Chvalozpěv Kristu

„On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno stvořeno skrze něho a pro něho.“

Koloským 1,15-16

Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“

Lukáš 10, 41-42

Pokračovat ve čtení „Modlitby 29. týden (15. – 21. července 2013)“

Modlitby 28. týden (8. – 14. července 2013)

„Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený… Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.“

(Deuteronomium 30, 11 a 14)

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře, kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích.“

(Koloským 1,2b-5a)

„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí  a  miluj svého bližního jako sám sebe.“

(Lukáš 10,27)

  1. Prosíme za všechny, kteří jsou na cestách, prožívají chvíle mimo svůj domov a místa která důvěrně znají. Prosíme, aby všude nacházeli svědectví o Tvé laskavé náruči a v pestrosti světa nacházeli osvěžení, povzbuzení a posilu do chvil a okamžiků všedních…
  2. Prosíme za ty, kteří tráví tyto letní dny v nemocnicích, ústavech a nachází prázdnotu a vytržení ze svého života, bezmoc, únavu a velkou nejistotu. Dávej se jim poznat jako mocný Utěšitel, podpírej je svou milostí, dodávej odvahu tam, kde všechna lidská slova jsou chabá a hloupá…
  3. Prosíme za naše náboženské obce a zvláště za ty, které v naší diecézi zakouší změnu ve službě: Dobruška, Hradec Králové, Litomyšl, Vrchlabí… Prosíme dosavadní sestry a bratry ve službě i za ty nové, abys je i nadále, Pane, podpíral a směřoval k sobě. Prosíme za všechny sestry a bratry, které se změna dotýká, aby se dokázali především opírat o Tebe, Skálo věků…