Bližní jsou vždy na blízku

Kázání uveřejněné v ČZ 28/2013; 8. neděle po Duchu sv.; L 10,25-37

Sestry a bratři,
začněme dnešní čtení Lukášova podobenství o milosrdném Samařanu o několik veršů dříve. Ježíš zde sedmdesáti učedníkům po návratu z cest připomíná:„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, tak že vám neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ Pokračovat ve čtení „Bližní jsou vždy na blízku“

Zjevil jsem tvé jméno lidem

Kázání uveřejněné ČZ 21/2012, 6. neděle po Velikonocích, J 17,6-19

Na začátek je třeba připomenout, sestry a bratři v Kristu, že text 17. kapitoly evangelia Janova je Ježíšovou modlitbou za učedníky, za jeho přátele a za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří, tedy i za nás. To nám připomíná, že církev je živa z této Ježíšovy přímluvy, z Krista coby dobrého pastýře, který s námi chodí, učí nás svým slovem a přimlouvá se za nás. Pokračovat ve čtení „Zjevil jsem tvé jméno lidem“

Osmdesáté výročí otevření dřevěného kostelíka v Dobříkově

dobrikovNa sobotu 18. června jsme byli pozváni bratrem farářem Jiřím Plhákem do Dobříkova, malebné vesničky nedaleko Vysokého Mýta. My v Blansku jsme přijali pozvání s velkou radostí, neboť ze šesti dřevěných kostelíků přivezených na naše území z Podkarpatské Rusi slouží pouze dva – v Dobříkově a v Blansku, a to naší církvi. Jednalo se o velkou slavnost, protože 6. července 1931 byl na svátek Mistra Jana Husa kostelík v Dobříkově předán tehdejší Církvi československé do užívání senátorem Václavem Klofáčem, jehož vnučka paní Kolářová byla slavnosti k 80. výročí přítomna. Pokračovat ve čtení „Osmdesáté výročí otevření dřevěného kostelíka v Dobříkově“

Kostel v Dobříkově slaví osmdesátku

Před 80 lety se poprvé v dřevěném kostele v Dobříkově na Orlickoústecku začaly konat bohoslužby. V pátek 17. června si toto výročí v obci připomněli. Lidovou stavbu ze 17. století nechal převézt ze Zakarpatské Ukrajiny do Dob­ říkova prvorepublikový politik a první československý ministr národní obrany Václav Klofáč. Kostelík koupil za 16 000 korun a v r. 1930 jej nechal převézt do rodné obce. Rozebraný kostel se musel na místě znovu postavit a opravit. Bylo nutné restaurovat i vnitřní vybavení, které pochází ze dvou kostelů. Po roce se otevřel veřejnosti. Od roku 1963 je kostel kulturní památkou a vlastní jej naše církev. Slavnostní bohoslužby se zúčastnil pravoslavný kněz z Cholmovce, odkud kostelík pochází, i bratr patriarcha. Pokračovat ve čtení „Kostel v Dobříkově slaví osmdesátku“

Služebník a svědek Kristův

Kázání na druhou neděli po Zjevení Páně, lekcionář „Pokání a obnova církve“

Vánoce skončily a nám nezbývá než vymést vývěsní skříňky na našich sborech a farách, vyměnit obrázky a ve sborových výkazech zúčtovat se starým rokem. Písmo ale připomíná, že konec je jen zdánlivý, že betlémské slovo o světle a teple Boží milosti volá člověka, že Kristus se nám proto zjevil, aby nás učinil svými služebníky a svědky. Čteme tedy v Janově evangeliu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Slovo se stalo tělem, aby nás přivedlo zpět k Bohu, přes všechny naše výhrady a předsudky. Pokračovat ve čtení „Služebník a svědek Kristův“

O uchu jehly trochu jinak

Kázání o 20. neděli po Duchu sv., ekumenický lekcionář cyklu B

Otevřeli jsme evangelium podle Marka na začátku desáté kapitoly, kde Ježíš obrací pozornost k mezilidským, partnerským vztahům. Je k tomu, zdá se, vyprovokován farizeji. Na jejich otázku, zda je muži dovoleno propustit manželku, odpovídá protiotázkou. „Co vám ustanovil Mojžíš?“ A oni odpovídají zcela v souladu s tradicí. Právo propustit ženu je dáno u Mojžíše a důvody, zajisté vždy odporné, kolísají od nevěry až k připálenému jídlu. Tedy, co není zakázáno, je povoleno. Tím se ovšem obsah a možnosti manželství a partnerských vztahů nevyčerpávají. Právní rámec zakázaného a povoleného vůbec nic nevypovídá o možnostech vztahu. Zákon je třeba chápat jinak. Pokračovat ve čtení „O uchu jehly trochu jinak“