Dopis biskupa ke shromáždění náboženských obcí L. P. 2011

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem!

Římanům 12, 21

Milé sestry a milí bratři, účastníci letošního shromáždění náboženské obce,

ta výzva apoštola Pavla z listu Římanům je biblickým heslem pro rok 2011 a já věřím, že ji smíme vztáhnout i na sebe, nejen jako na jednotlivce, ale i na naše rodiny, sbory a celé církevní společenství.Jakkoli naše dnešní situace (zvláště hospodářská) není vždy snadná, situace křesťanů v době apoštola Pavla byla, co se týče vnějších okolností, ještě mnohem nesnadnější. I nám dnes může dobro proti zlu připadat bezmocné a bezbranné, a přece právě v Boží lásce, tak jak jsme ji směli poznat v Ježíši Kristu, se skrývá síla, která nás navzdory všemu zlému drží při životě

a nad vodou. Apoštol Pavel, který sám kdysi násilně vystupoval proti křesťanům, na sobě zakusil tuto zvláštní moc ukřižovaného a vzkříšeného Krista, vydal se jeho cestou a také nás na ni zve. Ten první (dalo by se říci obranný) úkol je, abychom se sami nedali přemoci zlem, abychom se nenechali ovládnout sobeckým strachem, zlobným vztekem a nenávistí, nedůvěrou a beznadějí, rezignací či lhostejností. Ale souběžně s ním je třeba naplňovat i ten druhý aktivní úkol, totiž přemáhat zlo, nikoli jiným zlem a jeho zbraněmi, ale dobrem. To dobro, které přemůže i zlo mimo nás, není jiné než dobro Boží spravedlnosti a milosti, které přemohlo a přemáhá to zlé v nás. Ty dvě skutečnosti spolu neoddělitelně souvisejí. Kéž smíme být nejen sobě navzájem v tomto zápase oporou a pomocí, ale také dobrou inspirací pro své dnešní bližní.

V blízkosti letošního sčítání lidu se mluví o různých číslech, kromě jiného i o počtu věřících. Také při našich shromážděních zaznívají různá čísla, která více či méně popisují naši realitu. Naše víra se však neodvíjí od těchto čísel, ale je to naopak a tato čísla se i v budoucnosti budou odvíjet od toho, zda ten zápas, o kterém byla řeč, nevzdáme.

Posilu a inspiraci Kristovým Duchem Vám přeje

Štěpán Klásek, Váš biskup