Kazatelský kurz

Pro koho je určen: Kazatelský kurz je určený zájemcům z řad laiků či laickým pracovníkům Církve československé husitské, příslušnost k CČSH není nutnou podmínkou. Absolventi kurzu se mohou uplatnit v kazatelské a pastorační činnosti náboženských obcí CČSH, jako dobrovolný kazatel/ka či po dohodě s Královéhradeckou diecézí ve formě pracovního úvazku. Účastník kazatelského kurzu má mít ukončené SŠ vzdělání nebo doporučení místního faráře a rady starších.

Struktura kurzu a místo konání: Kazatelský kurz bude probíhat 6x ročně podle předem daného rozpisu, po dobu tří let zpravidla 1 sobotu v měsíci, a to v dopoledním a odpoledním bloku. Bude rozdělen na jednotlivé semestry. V každém semestru budou 3 přednáškové bloky.

Kazatelský kurz bude probíhat v zasedací místnosti Královéhradecké diecéze,
Ambrožova 728, Hradec Králové 500 02.

Tematické okruhy: Tematických okruhů kazatelského kurzu je celkem šest:

1) biblistika – Starý zákon a Nový zákon

2) věrouka

3) sociální etika a religionistika

4) církevní dějiny
5) církevní řády

6) praktická teologie (liturgika, homiletika, katechetika a duchovní péče)

Zakončení semestru zkouškou: Pro jednotlivé okruhy bude vždy doporučena požadovaná literatura. Po absolvování jednotlivých tematických okruhů bude následovat ústní zkouška, zpravidla na konci každého semestru.

Závěrečné ukončení kazatelského kurzu: Kazatelský kurz bude ukončen písemným referátem na zvolené téma a praktickou zkouškou z kázání. Podmínkou k úspěšnému ukončení kazatelského kurzu je 75% účast na přednáškách. Absolvent kazatelského kurzu obdrží osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat kazatelskou činnost v CČSH.

Poplatek a organizace kurzu: Účastník kazatelského kurzu hradí účastnický poplatek ve výši 300,-Kč za semestr. Účastnický poplatek může po dohodě hradit vysílající NO. Účastnický poplatek je možné hradit na bankovní účet 107-6504180217/0100 nebo přímo v kanceláři Královéhradecké diecéze. Účastnický poplatek bude sloužit k uhrazení studijních materiálů, indexu, občerstvení.
Zahájení kazatelského kurzu bude oznámen zájemcům v dostatečném předstihu.
Přihlášku s event. doporučením faráře zašlete na adresu Úřad Královéhradecké diecéze CČSH Ambrožova 728/3, Hradec Králové nebo v elektronické podobě na dieceze@ccshhk.cz.
Uchazeč kazatelského kurzu bude po odeslání přihlášky kontaktován Královéhradeckou
diecézí a bude mu zaslán podrobný rozvrh přednášek.
Přihláška na kazatelský kurz: