V co věříme?

kriz_wienerova

 • Věříme v osobního Boha Otce i Syna i Ducha svatého. V Boha, který se dává poznat. Zjevil se izraelskému lidu a je­ho prostřednictvím celému světu.
 • Věříme, že tento Bůh nás zve do společenství s ním. Můžeme s ním žít v osobním vztahu a tak ho poznávat.
 • Věříme, že jedinečným a nesrovna­tel­ným pramenem náboženského poz­ná­ní je Písmo svaté, Bible.
 • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna, jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Věříme, že jedině v něm můžeme nejlépe poznat Boha a že v něm osobně působí Bůh k záchraně člověka a světa.
 • Věříme, že Ježíš Kristus z lásky ke každému člověku zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Po svém vzkříšení je stále živý a zůstává mezi těmi, kdo v něho věří.
 • Věříme, že jedině Ježíš dává našemu životu trvalý smysl. Věříme, že život s Ježíšem nekončí smrtí, ale spěje k věčné slavnosti.
 • Věříme, že Ježíš znovu přijde nastolit na tom­to světě své viditelné království. Če­ká­me konečné a trvalé vítězství pravdy a lásky.
 • Věříme, že Ježíš v tomto světě ustavil společenství věřících (církev), aby až do jeho příchodu o něm svědčila a předávala jeho dobrou zprávu všem. K tomu nám dává sílu svého Ducha.

Poslání církve

 • Přinášíme všem dobrou zprávu o Bohu a člověku.
  Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Marek 16,15
 • Jsme součástí obecné křesťanské církve, navazujeme na českou reformaci a již názvem církve chceme vyjádřit spojitost s dějinami i současností v daném prostoru a času.
  Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře. Židům 13,7
 • Poukazujeme na svobodu a otevřenost i potřebu reagovat na problémy všedního života.
  Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8,31b-32
 • Jako církev Kristova toužíme být rodinou, kde je člověk v bezpečí a vnímá pomoc Ducha Kristova pro svůj život.
  Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Římanům 8,9
 • Jsme rozhodnuti pomáhat všem potřebným a být tak svědky Ježíše v naší společnosti.
  Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův – Galatským 6,2

Napsat komentář