Modlitby 1. týden, 31. prosince – 6. ledna 2019

neděle 6. ledna 2019 – Zjevení Páně

 První čtení: Izajáš 60, 1-6

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjánu a Éfy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.

            Hospodine, život na zemi bývá mnohdy o temnotách a strachu.

            Lidské srdce touží po radosti, ale všechny dary světa jsou velmi nestálé.

            Víra nás vede, abychom také i my přicházeli za Tebou, dávali Ti najevo chválu. Prosíme, přijímej nás stále za své děti ze všech národů.

Druhé čtení: Efezským 3, 1-6, 10-12

Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům: že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

 

            Kriste, jsi znám po celém světě, ale Tvé tajemství zůstává skryto.

            Církev vždy ani neumí zprostředkovat takovou moudrost, aby lidé přistupovali k Bohu svobodně a s důvěrou.

            Prosíme za církev, zmocni ji svým Duchem, ať zaslíbení evangelia dnes dokáže předávat.

 

Evangelium: Matouš 2, 1-2,7-12

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“  Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

 

            Pane, ne všichni lidé jsou moudří, ne všichni jsou vedeni světlem a i ti nejmoudřejší se musí stále ptát.

            Všichni mocní i znalci zákona se často ocitají v temnotách svého nevědění.

            Prosíme, dej, ať i nás v novém roce 2019 stále provází světlo a radost z nalezeného Spasitele a naše cesta života je rozjasňována.

           

Přímluvy:

Prosíme v tomto vánočním čase za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro všechna novoroční setkání v náboženských obcích. Prosíme za povzbuzení pro všechny zvěstovatele evangelia po celém světě a zvláště Tě prosíme za naše duchovní, faráře, jáhny, kazatele, pastorační asistenty, členy rad starších a všechny, kteří svůj život spojují se službou. Prosíme o požehnání pro kazatelský kurz 5. ledna v Hradci Králové.

Prosíme ať naše domovy i naše srdce jsou v plnosti prozářeny světlem víry, naděje a lásky.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel