Modlitby 10. týden, 5. – 11. března 2018

neděle 11. března 2018 – 4. neděle postní

První čtení: Numeri 21, 4-9

Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví.“ I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.

            Ani v mém životě, Pane, není všechno tak, jak bych si přál, uštknutí zlem se na mě připlazí snadno.

            Mé naříkání ale staví jen zeď mezi mnou a Tebou, propast hříchu nic řešit nechce.

Prosím, dej, ať mi má víra dává vždy vidět a cítit Tvou milost.  

 

Druhé čtení: Efezským 2, 1-10

I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

           

Kriste, spasení není z našich skutků, vládnou zde sobecké zájmy a lidské vzdorování.

Božím darem, skrze víru jsme spaseni.

Prosíme za lidské společenství, prosíme naši zem, kde se dobré skutky rychle převracejí. Ať dar víry lidé tady znovu objevují.

 

Evangelium: Jan 3, 14-21

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal

svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

            Bože, tak jsi miloval svět, že jsi dal svého jediného Syna, abychom uvěřili a měli život věčný.

            Miluješ nás, i když my více než Tebe milujeme tmu a stále tíhneme ke zlému.

            Děkujeme za Tvou trpělivost a prosíme, dej i nám patřičnou moudrost a trpělivost s lidmi.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 

Prosíme za Jana Tichého, Marušku Medunovou, Vendu Wienera, Olgu Líbalovou, Sofinku Tomanovou, Janu Lӧfflerovou, Janu Zbořilovou a za všechny, kteří se potýkají s nemocí, nebo je tíží nemoc jejich blízkých.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději pro rok 2018.

 Prosíme za požehnání pro setkání pastoračních asistentů, kazatelů a jáhnů, pro pokračování kazatelského kurzu i zasedání ústřední rady. Prosíme za mír ve světě a otupění lidské nenávisti a nelásky mezi lidmi. Prosíme za naši vlast.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel