Modlitby 11. týden, 12. – 18. března 2018

neděle 18. března 2018 – 5. neděle postní

První čtení: Jeremjáš 31, 31-33

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

            Víra a věrnost Tobě, bývá mezi lidmi omšelou věcí, Hospodine.

            Nová smlouva napravuje naše vztahy zákonem svobody a lásky.

            Prosíme, ať tato smlouva, krev Kristova, vylévá se na nás a proniká našimi srdci.

Druhé čtení: Židům 5, 5-10

Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl: ›Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. ‹ A na jiném místě říká: ›Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. ‹ Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova.

Kriste, na rozdíl od Tebe, příliš nám nejde učit se žít v poslušnosti a utrpení.

Jsi proto naším průvodcem. Bůh Otec Tě vyvolil, abychom díky Tobě došli ke spáse.

Jsi Kněz, Učitel i Bratr a my prosíme, ať je tedy celý náš život propojen smířením, naší chutí se od Tebe učit a projevovat lásku.

Evangelium: Jan 12, 20-33

Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní tvrdili: „Anděl k němu promluvil.“ Ježíš na to řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.

            Přišla hodina, Pane, aby ses v nás oslavil.

            Chceme, aby tento okamžik i celá věčnost, byla spojena naší službou.

Prosíme, dej, ať slyšíme Otcův hlas, rozumíme mu a následujeme Tě i v tom všem všedním a „obyčejném“.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 

Prosíme za Františka Kuchtu, Jana Tichého, Marušku Medunovou, Vendu Wienera, Olgu Líbalovou, Janu Lӧfflerovou, Janu Zbořilovou a za všechny, kteří se potýkají s nemocí, nebo je tíží nemoc jejich blízkých.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději pro rok 2018.

 Prosíme za požehnání pro duchovní obnovu v Broumově, vikariátní shromáždění v Náchodě.

Prosíme za mír ve světě a otupění lidské nenávisti a nelásky mezi lidmi. Prosíme za naši vlast.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel