Modlitby 12. týden, 18. – 24. března 2019

Texty pro neděli 24. března 2019 – 3. neděle postní

První čtení: Izajáš 55, 1-4.6-9

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“

            Hospodine, u Tebe je plnost života, návrat k Tobě nese požehnání.

            Dotazovat se na Tvou vůli, opouštět svévolné úmysly, není ale jednoduchou cestou.

            Prosíme, dej nám vnímavost Ducha, ať v církvi tolik nebloudíme.

Druhé čtení: 1. Korintským 10, 1-8.12-13

Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ›poušť byla poseta jejich těly‹. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ›Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. ‹ A ni se neoddávejme smilstvu, jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

           

Pane, každý den přichází nové zkoušky, vábeni jsme vlastní žádostivostí.

Ujišťuješ nás, že žádná zkouška není nad naše síly, v Kristu jsi s námi a dáváš sílu.

Děkujeme a prosíme za sebe i za všechny bloudící, ať se všichni umíme opřít o připravená východiska.

Evangelium: Lukáš 13, 1-9

Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ›Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem? ‹ On mu odpověděl: ›Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit‹.“

            Kriste, vedeš své učedníky k pokání, aby mohli nést dobré ovoce.

            V milosti dáváš nám čas a pečuješ o nás.

            Jsme Ti vděčni a prosíme za ty, kteří se vzpírají a jenom „kazí“ zem. Dej jim ještě čas a nám ukazuj, jak jim můžeme pomoci.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Zdenku Pechlákovou. Milušku Bulířovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům. Prosíme za otevřenost při hledání zla a hříchu, ať postní období, je propojeno milostí. Prosíme o vedení Duchem při postních pobožnostech a setkáních.

Prosíme o požehnání pro vikariátní shromáždění v Jablonci nad Nisou, v Náchodě, pro zasedání DRFV, diecézního kárného výboru i diecézní rady. Prosíme o tvé vedení při výběrových řízení Husitské diakonie ve Frýdlantu a v Praze.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel