Modlitby 13. týden, 25. – 31. března 2019

 Texty pro neděli 31. března 2019 – 4. neděle postní

 První čtení: Jozue 5, 9-12

Hospodin Jozuovi řekl: „Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu.“ Proto pojmenoval to místo Gilgál (to je Odvalení); jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země, právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst z výtěžku země, přestala také mana; teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody kanaánské země.

            Hospodine, věříme, že křtem jsme očištěni, je od nás odvalena hradba mezi námi a Tebou.

            Vstoupili jsme do života, v němž určující roli hraješ Ty a náš vzkříšený Bratr Ježíš.

            Prosíme, posilni nás, ať přicházející velikonoční svátky slavíme s velkou radostí víry.

Druhé čtení: 2. Korintským 5, 16-21

Od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

            Bože, pověřils nás, abychom v církvi sloužili smíření mezi Tebou a lidmi.

            Církev žije z Tvého smíření – z úkolu, který jsi ji dal.

            Prosíme o Tvého Ducha, abychom tedy tolik všechno neposuzovali jen podle lidských měřítek a jako nové stvoření se uměli těšit z Tvé spravedlnosti.

Evangelium: Lukáš 15, 3.11b-13.20-32

Pověděl jim toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ›Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. ‹ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. ‹ I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ›Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‹ Ale otec rozkázal svým služebníkům: ›Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. ‹ A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: ›Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. ‹ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: ›Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele. ‹ On mu řekl: ›Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. ‹“

 

            Otče, raduješ se z každého, kdo k Tobě přichází.

            My neumíme vždy důvěřovat těm, kdo zlomí naše očekávání a důvěru.

            Prosíme, zbavuj nás jakékoli závisti, stop pýchy a zloby. Dej nám nadhled a ujištění.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Zdenku Pechlákovou. Milušku Bulířovou, Alenu Tučkovou a Deboru Chytilovou a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům. Prosíme za otevřenost při hledání zla a hříchu, ať postní období, je propojeno milostí. Prosíme o vedení Duchem při postních pobožnostech a setkáních.

Prosíme o požehnání pro setkání při Diecézní katedře a pro Pastorační komisi. Prosíme o tvé vedení při výběrových řízení Husitské diakonie ve Frýdlantu a v Praze.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel