Modlitby 14. týden, 30. března – 5. dubna 2020

texty pro neděli 5. dubna 2020 – 6. neděle postní – Květná

První čtení z Písma: Izajáš 50, 4-7

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben.

            Panovníku Hospodine, probouzíš nás každého rána, podpíráš a chceš, abychom i my uměli zemdlené posílit.

            Býváme, ale někdy unaveni, uhýbáme, čas karantény nás vysiluje, nejsme tak docela z kamene.

            Prosíme, dej ať cítíme sílu z Tebe a umíme ji předávat s nadhledem a v naději.

Druhé čtení z Písma: Filipským 2, 5-11

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

 

            Kriste, měl jsi žízeň, poznal jsi bolest, vzal jsi na sebe potupnou smrt.

            Nic lidského Ti nebylo cizí, a přesto jsi zůstal obrazem Boha, svědectvím lásky a služby.

Prosíme, ať Tvá láska a služba inspiruje svět, ať všichni lidé poznávají Tvé smýšlení a dokážeme překonat všechny krize současnosti.

 

Evangelium: Matouš 21, 1-11

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: »Pán je potřebuje.« A ten člověk je hned pošle.“ To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: „Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.“ Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: „Kdo to je?“ Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji.“

 

            Otče, Ježíš potřeboval pomoc učedníků, aby mohl vjet do Jeruzaléma na oslátku.

            I dnes potřebuje naši pomoc, nic není samozřejmé a naše příprava na svátky je nutná.

            Prosíme, o Tvé požehnání. Letošní svátky jsou poznamenané časem nejistot, a tak o to víc prosíme o Tvé požehnání pro naši přípravu.

 

                Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Tomáše Špačka a…

Prosíme za všechny křesťany, a zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o vedení Duchem pro čas postu v našich náboženských obcích a rodinách, tak aby i letošní Velikonoce, které budou poznamenány lidskou nejistotou, se nesly v radosti a pokoji od Krista.

Prosíme za pokoj a ujištění, ať i přes obavu z nemoci COVID-19, z ekonomické krize, bolesti a smrti vnímáme sílu víry, naděje a lásky.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za všechny zdravotníky, policisty, vojáky a státní správu, prosíme za požehnání.

Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme za řecko-turecké hranice, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel