Modlitby 15. týden, 10 – 16. dubna 2017

16. dubna 2017 – Hod Boží velikonoční

První čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

Kriste, Tvé jméno, Tvá podstata nás vede k víře, v níž zakoušíme odpuštění.

V Tobě poznáváme, že Bůh nikomu nestraní a v Tobě nacházíme pravého soudce živých i mrtvých.

Prosíme, očišťuj nás od hříchu laciných soudů a dej, ať v pravdě kážeme víc o Tobě než o sobě.

Druhé čtení: Koloským 3, 1-4

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.

Tvé evangelium, Pane, nás vede, abychom hledali Krista. Sedí po Tvé pravici, sedí nad námi a přeci je nám blízký.

Jeho lidství dotýká se církve a kdekoliv jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu On sám je uprostřed.

Prosíme za církev, abychom v ní tolik nesměřovali k pozemským věcem a o to víc hledali Krista.

Evangelium: Jan 20, 11-18

Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky: „Rabbuni“, to znamená »Mistře«. Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“

Pane, podobně jako Marie i my mnohdy pláčeme nad hrobem věcí a dějů, které bychom si přáli, ale jsou nám vzdáleny.

Chceš i po nás, abychom se „obrátili“ a přes slzy viděli Tebe, jako živého Mistra a Bratra.

Prosíme za své ostatní bratry a sestry, ať úžas a radost velikonočního rána usuší všechny slzy a dá podnět pro nový nádech do dalších dnů.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za bratra Vladimíra, sestru Annu, Blanku Jurečkovou a….

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017 a opravdovost v předvelikonoční přípravě.

Prosíme o požehnání pro setkání při obnově slibů duchovenské služby, prosíme za všechny, kteří Ti slouží, Pane a za všechna velikonoční shromáždění, ať hloubka radosti, pokoje a lásky nás nachází a přidrží.

 

 (Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi, prosím, o nich.) Váš biskup Pavel