Modlitby 15. týden, 8. – 14. dubna 2019

Texty pro neděli 14. dubna 2019 – 6. neděle postní – Květná

 První čtení: Izajáš 52, 13 – 53, 5

„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“ Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

 

            Pane, je stále pro nás překvapující zprávou, že Tvůj služebník má trpět.

            O Velikonocích budeme připomínat utrpení Kristovo a to, že jeho jizvami jsme uzdraveni.

            Prosíme, ať zřetelně v každý čas i my slyšíme slovo vzkříšeného Krista: „Pokoj vám.“

Druhé čtení: Filipským 2, 5-11

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

            Pane Ježíši, skláníme se před Tebou, naše kolena poklesávají v tichém úžasu.

            Byl jsi roven Bohu a přece jsi na své rovnosti nelpěl, naším služebníkem ses stal.

            Prosíme, probouzej v nás takové smýšlení, abychom dokázali být služebníky, co nemyslí jen na sebe a umí předávat druhým lásku pravou a čistou.

 

Evangelium: Lukáš 19, 28b-40

Ježíš pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: ›Pán je potřebuje. ‹“ Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Oni odpověděli: „Pán je potřebuje.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Amen.

 

            Hospodine, náš Král ve tvém jménu vjíždí do Jeruzaléma, přiváží požehnání života.

            Jeho smrt nám ukazuje život, vede nás k Tobě i přes všechna naše trápení.

            Prosíme, požehnej naši přípravu na letošní svátky, ať k nám přijíždí plnost v radosti víry. Prosíme za sebe i svět.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Zdenku Pechlákovou. Milušku Bulířovou, Alenu Tučkovou, Deboru Chytilovou, Lucii Růžičkovou, Zdeňka Kučeru, Jaroslava a Věru Tesařovi…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům. Prosíme za otevřenost při hledání zla a hříchu, ať postní období, je propojeno milostí. Prosíme o vedení Duchem při postních pobožnostech a setkáních.

Prosíme o požehnání pro zasedání ústřední a biskupské rady. Prosíme za podporu Ducha pro naše studenty kazatelského kurzu a pro naše bohoslovce.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel