Modlitby 16. týden, 13. – 19. dubna 2020

texty pro neděli 19. dubna 2020 – 1. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 2, 14a.22-32 (22-28)

Vystoupil Petr spolu s Jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: »Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.« 

                      Nebeský Otče, ty jsi rozpohyboval svět, jsi dárce veškerého života i spásy.

                     Zbavil jsi pout smrti Ježíše a nás jsi vzkřísil k víře, že bolest i prázdnota smrti nemá vítězství.

                    Děkujeme a prosíme za bolavý svět. Prosíme za všechny, kteří strádají, dej jim sílu víry.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 1, 3-9

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví ne hynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

 

            Kriste, neviděli jsme Tě očima, ale srdcem Tvého Ducha vnímáme a milujeme Tě.

            Naše nitro je díky Tobě naplňováno vznešenou radostí a vědomím spásy.

            Prosíme za církev, aby prožívala své ujištění víry i přes lidskou obavu z nákazy a smrti.

 

Evangelium: Jan 20, 19-31 (19-26)

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl: „Pokoj vám.“      

            Hospodine, vdechl jsi do chřípí Adama život a vzkříšený Kristus dýchá stále i na své učedníky.

            Duch svatý nás volá k životu s Tebou dnes, a přináší lásku, pokoj, odpuštění.

            Prosíme za každého člověka, a zvláště za naše rodiny, dej ať umíme dýchat láskou, přinášet pokoj a odpuštění.

 

 

                Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Tomáše Špačka, prosíme za rodinu Vaška a Anety Bartošových a jejich zemřelé miminko. Prosíme za zesnulou Františku Chalupovou a její rodinu…

Prosíme za všechny křesťany, a zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o vedení Duchem v našich náboženských obcích a rodinách, tak aby čas po letošních Velikonocích, nebyl poznamenán jen lidskou nejistotou.

Prosíme za pokoj a ujištění, ať i přes obavu z nemoci COVID-19, z ekonomické krize, bolesti a smrti vnímáme sílu víry, naděje a lásky.

Prosíme za všechny zdravotníky, policisty, vojáky a státní správu, prosíme za požehnání.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel