Modlitby 16. týden (14. – 20. dubna 2014)

kříž v trávěI. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

Skutky 10,43

Vzkříšený Kriste, věříme v Tebe, a tak i cítíme pokoj, který v tobě smíme nalézt.
Děkujeme za poznání víry, za radost, která nás smí napřímit uprostřed nepokojů světa a temnot života.
Prosíme, ať i nadále s Tebou jíme a pijeme u Tvého stolu. Ať plně vnímáme posilu, kterou nám nabízíš v našich sborech a kostelech…

II. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Koloským 3,1-3

Nebeský Otče, naše domovy zakouší atmosféru svátků, máme se těšit z velikonoční výzdoby, dobrého jídla i čistého prostředí.
Máme rádi, když jsou naše domovy provoněné svátečním ovzduším, pomáhá to.
Prosíme, kéž ve svých domovech, kromě pozemských věcí umíme lépe hledat se svými blízkými to, co je nad námi – Tebe a život, který je v Krisu spjat s věčností…

III.V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“

Jan 20,15b

Ježíši, nejsi zahradník ani odložený obraz dávné historie. Vnímáme Tě jako svého Spasitele, za kterým chceme jít.
Prosíme, propoj naši současnost, ať Tě vidíme a jasně slyšíme tvé Slovo, ať víme, jak máme o Tobě svědčit lidem kolem nás.
Kriste, se svědectvím o vzkříšení narážíme tady na těžký kámen, a ten nemůžeme z lidí lehce odvalit. Prosíme, ať nás všemu navzdory utvrzuje radost ze vzkříšení…

Přímluvy:

  • Myslíme na všechny, kteří zakouší tíži nejistot, nemocí a bolesti:
  • Prosíme za sestru Lilly Ortovou, která oslavila minulý týden 90 narozeniny a nyní leží v nemocnici.
  • S modlitbou myslíme na sestru Irenu Svobodovou, aby jí Pán povzbudil a mohla vidět s odvahou svou budoucnost.
  • Prosíme, za bratra faráře Ervína Kukuczku…

(Pokud, víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli – napište mi, prosím, o nich…)

Napsat komentář