Modlitby 16. týden, 16. – 22. dubna 2018

neděle 22. dubna 2018 – 3. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 4, 5-12

Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona, velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

            Pane Ježíši, stal ses nám kamenem úhelným, na němž stavíme život i smrt.

            Ve Tvém jménu jsme zachráněni, postaveni na nohy i přes klopýtání a slabost.

            Prosíme, drž Ty sám naše poznání víry, ať se nikoho a ničeho nebojíme a svědčíme o Tobě s odvahou jako kdysi Petr a Jan.

Druhé čtení: 1. Janův 3, 16-24

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

            Nebeský Otče, povoláváš nás ke slovům pravdy a k činům lásky.

            Rozum nás různě chlácholí, aby nás srdce neobviňovalo, je přespříliš nouze a nedostatků ve světě.

            Prosíme o Tvého Ducha, ať proniká našimi srdci, ať umíme rozlišovat a máme sílu k činům v pravdě a lásce

Evangelium: Jan 10, 11-18

Ježíš řekl: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

            Kriste, položil jsi za mě život a přivedl jsi do svého ovčince.

            Jsi dobrý pastýř, který neutíká, ani když se blíží vlk, stále nade mnou bdíš a držíš svou ochrannou ruku.

            Děkuji za Tvou lásku. Pečuješ o mě, miluješ mě a já prosím o dar síly, ať dnes prospívám Tvému stádu.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží…  Prosíme za rodinu Blažkových a …

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o vedení a požehnání pro studenty diecézního kazatelského kurzu. Prosíme o požehnání pro školení účetních našich NO i jednání pastorační komise ÚR. Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních pardubického vikariátu a živost svědectví při zahájení výstavy Víra, naděje a láska v Bakově n. J.

Prosíme za mír ve světě, zvláště prosíme za roztříštěnou Sýrii, prosíme za a otupění lidské nenávisti. Prosíme i za naši vlast.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel