Modlitby 18. týden, 1. – 7. května 2017

7. května 2017 – 3. neděle po Velikonocích  

První čtení z Písma:

Skutky 2, 42-47

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Pane, počátky církve byly jiné, než je současnost. Společné máme kostely, ale majetek máme každý zvlášť.

O jídlo se nedělíme s radostí a ani nejsme všemu lidu milí. Člověk zůstal člověkem a zároveň i vlkem.

Proměňuj, prosíme naše srdce. Nemůžeme plně věřit lidem, ale Tobě ano. Prosíme, ať církev „voní“ víc Tebou, než lidstvím.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 2, 19-25

V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni: vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On »hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest«. Když mu spílali, neodplácel spíláním: když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On »na svém těle vzal naše hříchy« na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. »Jeho rány vás uzdravily«. Vždyť jste »bloudili jako ovce«, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

 

Kriste, trpěl jsi za nás, došel na Golgotu, tvá nevinnost nezemřela, jsi Spasitelem světa.

Proč trpíme my? Ptáme se někdy. Cítíme se jako nevinní, trpělivost schází.

Jsi náš dobrý Strážce, a my prosíme, ať během dne nebloudíme jako ztracené ovce. Ať Tvé povolání nás upamatovává, že rány světa trvají, ale Tvé vítězství platí na celé Tvé stádo.

 

Evangelium: Jan 10, 1-10

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“

 

Nebeský Otče, církev se často tváří, že rozumí Kristovu hlasu, že jej zná a naslouchá mu.

Dokonce někdy máme v církvi představu, že my jsme těmi „dveřmi“, co umožňují druhým pastvu a záchranu.

Prosíme, proměňuj všechny tyto naše představy, ať naše společenství není tím, kdo druhé okrádá, zabíjí a ničí.

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží…  Prosíme za Vladimíra, Annu, Janu, Helenu Votočkovou a….

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za obnovu a růst víry v roce 2017.

Prosíme o požehnání pro slavnostní uvedení dalších zvonů ve zvonohře Sboru kněze Ambrože. Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních libereckého vikariátu i teologickou konferenci v Brně. Prosíme o požehnání pro setkání rodin v Jánských Lázních. Prosíme o Boží vedení pro dílo ve Škodějově a Diecézní den, který se zde chystá. Prosíme za všechna shromáždění náboženských obcí pro požehnání rad starších a přípravu pro diecézní shromáždění. Prosíme za víru, naději a lásku, posilni ji v nás.

(Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi, prosím, o nich.) Váš biskup Pavel