Modlitby 18. týden, 29. dubna – 5. května 2019

Texty pro neděli 5. května 2019 – 2. neděli po Velikonocích

 První čtení: Skutky 9, 1-8a

Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl.

            Ježíši, je stále mnoho těch, kteří Tě nenávidí a pronásledují ty, kteří se k Tobě hlásí.

            Je mnoho těch, kteří jsou ve své zaslepenosti plni zloby, výsměchu a ba co hůř i pyšné lhostejnosti.

            Prosíme za ně, kéž se jich dotkne světlo milosti a slyší Tvůj hlas, kéž po svém pádu, tak jako Saul, vstanou a dozví se, co mají dělat.

                       

Druhé čtení: Zjevení 5, 11-14

Viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce; slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ A ty čtyři bytosti řekly: „Amen“; starci padli na kolena a klaněli se.

            Beránku Boží, Tobě patří naše čest a sláva. Klaníme se a dobrořečíme Ti na věky se všemi, které jsi kdy měl na zemi.

            Tušíme však, že naše mnohá slova a zbožné úkony mohou se rychle stát jen prázdnou formou.

Prosíme, pomáhej církvi všude ve světě odkrývat temnotu, ať vidí vše, co vidět má.     

Evangelium: Jan 21, 10-19

Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!“ Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky.“ Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj mne!“

            Pane, i mě se ptáš během dne několikrát, zda Tě mám rád.

I já mívám někdy pocit, že mi nezbývá nic jiného, než se nechat lidmi táhnout tam, kam nechci.

Prosím, dej, ať přes všechen zármutek mého selhávání a „utáhnutých smyček“ od druhých, slyším zřetelně Tvé: „Následuj mne“.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Deboru Chytilovou, Lucii Růžičkovou, Zdeňka Kučeru, Jaroslava a Věru Tesařovy…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání, ať jsme stále neseni velikonoční radostí, jsme propojeni vírou a nadějí.

Prosíme o požehnání pro setkání 1. května, kdy budeme vítat nová srdce královéhradecké zvonohry.

Prosíme o vedení Duchem při víkendovém setkání rodin s dětmi v Janských Lázních.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel