Modlitby 18. týden, 30. dubna – 6. května 2018

neděle 6. května 2018 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení: Skutky 10, 44-48

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.

            Pane, umíme mluvit dlouho, někdy i zajímavě a nezapomenutelně, ale nemáme v moci Tvého Ducha.

            Náš duch rád se vypíná, ale s darem Tvého Ducha manipulovat nelze.

            Prosíme, uschopni nás, ať nebráníme lidem přijímat Tebe. Dej, ať se Tebou plně radujeme v našich společenstvích.

Druhé čtení: 1. Janův 5, 1-6

Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.

Bože, Tvá přikázání nejsou těžká, ale je nám zatěžko přemáhat svět.

Je tolik nelásky, strachu a pýchy mezi lidmi, je tolik závisti a sobectví.

Prosíme, pomoz nám, když zapomínáme na svůj křest a krev Kristovu. Dej, ať umíme své bližní v pravdě milovat.

 

Evangelium: Jan 15, 9-17

Ježíš řekl: „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali.“

            Kriste, jsi naším přítelem a učíš nás být přítelem pro druhé.

            Učíš nás radosti, která je pro nás křehká i ve vší plnosti.

            Prosíme, za Tvou rodinu, za církev, která pro své „lidství“ stále tápe ve svém vyvolení. Dej, ať naše ovoce rychle neodchází, ale vytrvale zůstává pro další.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží…

Prosíme o posilu při rekonvalescenci Marušky Medunové a…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o vedení a požehnání pro uvedení další pětice zvonů do královéhradecké zvonohry, požehnání pro konferenci duchovních náchodského vikariátu a pomoc a vedení pro setkání rodin v Jánských Lázních.

Prosíme za mír ve světě, zvláště prosíme za roztříštěnou Sýrii, prosíme za a otupění lidské nenávisti. Prosíme také i za naši rozháranou vlast.

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel