Modlitby 19. týden, 6. – 12. května 2019

Texty pro neděli 12. května 2019 – 3. neděli po Velikonocích

 První čtení: Skutky 9, 36-43

V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: „Přijď rychle k nám!“ Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha.

            Pane, nemáme vždy takovou moc, abychom přiměli vstát ty, kteří onemocněli.

            S vděčností a obdivem, co všechno pro nás vykonali, cítíme mnohdy bezmoc a smutek.

            Děkujeme za svědectví víry, že jednou přece jen vstanou spolu s Kristem a prosíme, povzbuzuj nás, ať Tvé vítězství je pro nás ve všem určující.

 

Druhé čtení: Zjevení 7, 13-17

Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí.“

 

            Kriste, Tvá krev prýštila z ran na kříži, zkrápěla zemi i nás.

            Smíme si vyprat roucha v Tvé krvi, prach cesty života je trvale sňat, skvrny jsou vyběleny.

            Ve víře stojíme pod tvým křížem a prosíme, aby lidské slzy byly setřeny. Prosíme za ty, kteří pláčou a neví si rady, pomáhej jim stále.

           

Evangelium: Jan 10, 22-30

Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu; bylo to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě, v sloupoví Šalomounově. Židé ho obklopili a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví. Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“

           

            Pane, bylo a je mnoho lidských představ o Mesiáši, bylo a je mnoho snů o pozemském ráji.

            Slyším Tvůj hlas, jdu za Tebou, věřím ve Tvůj dar věčného života, nebudu vyrván z Tvé ruky.

            Prosím, veď mě, ať jsem Ti stále nablízku a všechny nejistoty, které mě obklopují, ať ztrácí sílu.

 

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Deboru Chytilovou, Zdenku Pechlákovou, Zdeňka Kučeru, Jaroslava a Věru Tesařovy…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o požehnání pro střediskovou radu a Domov důchodců u Spasitele ve Frýdlantu, prosíme za požehnaný výběr nového ředitele-ředitelku pro tento domov.

Prosíme o dar radosti a vděčnosti, ať Den vítězství 8. května nám připomíná, že ne všude teď vládne mír a že současnost nás povolává k odpovědnosti stavu společnosti u nás i ve světě.

Prosíme o vedení Duchem pro zasedání biskupské a ústřední rady v Betlémě v  Janských Lázních.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel