Modlitby 19. týden, 7. května – 13. května 2018

neděle 13. května 2018 – 6. neděle po Velikonocích

 První čtení: Skutky 1, 15-17.21-26

V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

            Pane ty znáš srdce lidí, my nevíme tak docela, kdo kam patří.

            Tvoříme církev, která je společenstvím, v němž k dokonalosti vždy něco chybí.

Prosíme tedy za svou církev, doplňuj ji stále svou milostí, určuj a pověřuj ke službě její další nové služebníky

Druhé čtení: 1. Janův 5, 9-13

Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží; Boží svědectví je to, co pověděl o svém Synu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.

           Otče, denně přijímáme bezpočet zpráv a svědectví lidí různých.

            Denně jsme vystavováni lžím a ziskuchtivé manipulaci.

            Prosíme, dej, ať mocněji věříme Tvému svědectví o věčném životě a všechny prchavé a přelétavé záležitosti umíme s lehkostí opouštět.

 

Evangelium: Jan 17, 6-19

Ježíš řekl: „Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. V pravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.“

 

      Kriste, zjevuješ lidem Boží blízkost, přimlouváš se za ně.

            Modlíš se i za mě a chceš, abych poznal Boží slovo a pravdu.

            Posíláš mě do tohoto dne a světa a přeješ si, abych byl posvěcen pravdou. Prosím, dej, ať své posvěcení umím přijmout a dávat je všem kolem sebe.

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží…

Prosíme za Jana Krejčího a rodinu Blažkových.

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději pro rok 2018.

Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních libereckého a pardubického vikariátu i zasedání ÚR.

Prosíme za mír ve světě, zvláště prosíme za roztříštěnou Sýrii, prosíme za a otupění lidské nenávisti. Prosíme také i za naši rozháranou vlast.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel