Modlitby 2. týden, 6. – 12. ledna 2020

texty pro neděli 12. ledna 2020 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1-7

„Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je, zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: „Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.“

               

            Hospodine, věříme v Ježíše Krista, jako ve Tvého vyvoleného služebníka.

            Přináší soud, v němž namísto zatracení, nese naději a pomoc všem národům.

            Věříme, že církve mají světu přispívat Světlem Kristovým. Prosíme, zbavuj církve temnoty.

Druhé čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dělo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se – nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“ Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.

 

            Pane, přejeme Tvého Ducha všem a potřebujeme, aby na nás stále sestupoval.

            Bez Tvého Ducha přestáváme vidět Tvou vůli, zaměňujeme ji za svévoli a lež.

            Prosíme o Tvého Ducha, aby projasňoval cestu nového roku všem národům.

               

Evangelium: Matouš 3, 13-17

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá.“ Tu mu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

 

            Svatý, Trojjediný Bože, děkujeme, že se i nám dáváš poznat.

Jen Tobě patří všechna sláva a čest, Otci i Synu i Duchu svatému.

Chválíme Tě a prosíme za všechny, kteří se připravují ke křtu, kéž i oni cítí své pověření ke službě a radují se z ní.

 

            Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Václava Žďárského, Ladu Kocourkovou, Bohumila Kláska, Petra Peteru, Alenu Tobiškovou, Lenku Komínkovou, Štěpánku Hanušovou, Jindříška Bicana a …

Prosíme za zesnulou sestru farářku Alenu Nepilou a její rodinu.

Prosíme za všechny křesťany a zvláště za CČSH, abychom při stém výročí našeho zrodu se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím můžeme přispět.

Prosíme o požehnání pro společné setkání vikariátů v Hradci Králové a všechna shromáždění spjatá se stým výročím CČSH, prosíme i zasedání biskupské a ústřední rady.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby tolik nehledali vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel