Modlitby 2. týden, 7. – 13. ledna 2019

neděle 13. ledna 2019 – 1. neděle po Zjevení – Křtu Páně

 První čtení: Izajáš 43, 1-7

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: › Vydej! ‹ a jihu: ›Nezadržuj! ‹ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“

            Hospodine, jsi stvořitel všeho, tvůrce vykoupení, vládce pro svůj lid.

            Povzbuzuješ nás na cestě života, dáváš pevné ujištění, abychom se nemuseli bát dravých vod, ohňů a všeho zlého.

            Prosíme za ty z nás, kteří si dnes zoufají a neví, jak dál. Kéž slyší Tvé zaslíbení a ví o Tvé přítomnosti i přes mnohou bolest.

Druhé čtení: Skutky 8, 14-17

Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.

 

            Otče, Tvůj Duch se nedá koupit, ani vymoci silou, je darem těm, které jsi vyhlédl.

            Jsme pokřtěni vodou, voda však osychá a lidský duch bývá slabý.

            Prosíme o Tvého Ducha, ať sestupuje na nás stále, chceme přijmout Tvé vedení.

 

Evangelium: Lukáš 3, 16-17.21-22

Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata jest v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“ Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“

 

            Pane Ježíši, i my slyšíme Boží hlas, víme, že jsi milovaný Syn.

            Jsi silnější než my, křtíš Duchem svatým a ohněm, pročišťuješ svůj mlat.

             Prosíme, za všechny, kdo na místo pšenice, žijí si jako plevy, kéž slyší hlas z nebe a kéž ani my nejsme vůči Bohu hluší.

 

            Přímluvy:

Prosíme v tomto čase nového roku za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám velmi záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Lídu Kukuczkovou a….

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme za povzbuzení pro všechny zvěstovatele evangelia po celém světě a zvláště Tě prosíme za naše duchovní, faráře, jáhny, kazatele, pastorační asistenty, členy rad starších a všechny, kteří svůj život spojují se službou.

Prosíme o požehnání pro Církev československou husitskou, která si připomíná 99 let budování svého společenství. Prosíme o požehnání pro společné setkání všech vikariátů ve středu 9. ledna v Hradci Králové a otevření Roku lásky 2019.

Prosíme ať naše domovy i naše srdce jsou v plnosti prozářeny světlem víry, naděje a lásky.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kteří trpí válečným napětím v Sýrii, Jemenu, Ukrajině a všude v nepokojném světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel