Modlitby 2. týden, 8. – 14. ledna 2018

neděle 14. ledna 2018 – 2. neděle po Zjevení

 První čtení: 1. Samuelova 3, 3b-10.19

Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

             *   Pane, někdy i my ne zcela rozumíme Tvému volání, ne vždy chceme opravdově slyšet Tvé slovo.

            Tvá slova nepadají do srdce, ale na zem, kde po nich šlapeme, jdeme si po svém.

            Prosíme, obdaruj nás vnímavostí a lidmi, kteří nás umí zastavit.

Druhé čtení: 1. Korintským 6, 12-15a 17- 20

,Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ,Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

            *   Vím o křehkosti chrámu Ducha, Pane. Ten chrám je plný děr. Mohu vše, ale ne vše prospívá.

            Neumím se oddat Tobě, abych byl vždy s Tebou jeden duch.

            Děkuji za Tvou milost. Za výkupné, které jsi za mě zaplatil a prosím, ať je dnešek skutečnou oslavou Tebe.

Evangelium: Jan 1, 43-51

Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: „Následuj mě!“ Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova; Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“ „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ Ježíš mu odpověděl: „Ty věříš proto, že jsem ti řekl: ›Viděl jsem tě pod fíkem? ‹ Uvidíš věci daleko větší.“ A dodal: „Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“

      *   Naše víra nám dává vidět veliké věci, Kriste.

Tvé spojení s Bohem a lidmi je trvalé, a tak i nad námi se otevírá nebe.

Prosíme za ty, kteří Tě neznají, za ty, kteří si neuvědomují Tvou blízkost. Dej, ať je umíme oslovit, aby se sami chtěli přesvědčit, že spása, pokoj a radost je i pro ně nadosah.

            Přímluvy:

  •   Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim velmi záleží… 
  •  Prosíme za Jana Tichého, Jaroslava Rouska, Vlastu Pospíšilovou a za všechny, kteří se potýkají se svou nemocí, nebo je tíží nemoc jejich blízkých.
  • Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, prosíme za ukotvenost v naději. Děkujeme za 98 let života CČSH. Prosíme za růst duchovenské služby naší církve a zvláště za požehnání pro kaplanskou službu v nemocnicích.
  • Prosíme za mír ve světě, prosíme za toleranci, otupění lidské nenávisti, prosíme za pokoj mezi lidmi. Prosíme za naši vlast v čase prezidentských voleb.
  • Prosíme o požehnání pro konferenci duchovních Královéhradecké diecéze – Rok naděje 2018.

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete, abychom je společně nesli, napište mi o nich. Váš biskup Pavel