Modlitby 20. týden, 11.– 17. května 2020

texty pro neděli 17. května 2020 – 5. neděle po Velikonocích

První čtení z Písma: Skutky 17, 22-31 (22-25.30-31)

Pavel se postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: „Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: »Neznámému bohu«. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“¨

           

Zdá se, Pane, že dnes lidé u nás nejsou nijak horliví v uctívání bohů.

            Zdá se, že je ani nezajímá to, že jsi Ježíše vzkřísil z mrtvých.

            Ani apoštolové nebyli ve zvěstování vždy úspěšní, a tak prosíme, dej církvi trpělivost, co nehledí na úspěch, ale otevírá se v pravdě Duchu.

Druhé čtení z Písma: 1. Petrův 3, 13-22 (13-18)

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.

           

Otče, svěřil jsi církvi svědectví naděje, víry a lásky.

Podepíráš nás, abychom si uchovali čisté svědomí a po chvíli slabosti mohli i nalézt milost.

Prosíme za svět, který bývá Tobě vzdálen a k církvi bývá nepřátelský, prosíme, zachraňuj jej stále.

           

Evangelium: Jan 14, 15-21

Ježíš řekl: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat.“

 

            Duchu svatý, vstupuješ do nás jako skutečná pravda a láska, co přesahuje tento svět.

Tento svět Tě nemůže přijmout, protože Tě nevidí ani nezná.

Prosíme o Tvé dary, ať nás stále obohacují a my nežehráme na život a svět, ale umíme se z Tebe radovat.

 

                Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží, prosíme za bratra Tomáše Špačka, Václava Sedláčka a…

Prosíme za všechny křesťany, a zvláště za Církev československou husitskou, abychom při stém výročí našeho samostatného vývoje jsme se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět.

Prosíme o požehnání pro znovuotevřené modlitebny, sbory a kostely, ať i přes různá omezení cítíme nezměrnou velikost Boží lásky.

Prosíme za pokoj a ujištění, ať i přes obavu z nemoci COVID-19, z ekonomické krize, bolesti a smrti vnímáme sílu víry, naděje a lásky. Prosíme za všechny zdravotníky, policisty, vojáky a státní správu, prosíme za požehnání.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za ty, kdo mají v rukách moc, aby nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Prosíme za místa, kde je nepokoj a svár, prosíme o dar moudrosti, který pomohl nacházet řešení. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel