Modlitby 20. týden, 13. – 19. května 2019

Texty pro neděli 19. května 2019 – 4. neděli po Velikonocích

 První čtení: Skutky 11, 12-18

Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu: ›Pošli někoho do Joppe a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. ‹ Když jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán: ›Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým. ‹ Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?“ Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“

           

            Nebeský Otče, Tvůj Duch nezná hranic, můžeš jej dát jakémukoliv člověku.

            Nerozděluješ své děti, podle místa narození, barvy kůže, či intelektu.

            Velebíme Tě za to a prosíme, ať Tvé povolání ucítí i dnes lidé po celém světě.

Druhé čtení: Zjevení 21, 1-6

Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“

 

            Pane, vidíme kolem sebe vše při „starém“, mnohé se sice na zemi mění, ale ještě my lidé nejsme v kráse jako nevěsta pro ženicha.

            Je mnoho žalu, nářku a bolesti.

            Žízníme po Tobě, prosíme, ať stále cítíme, že jsi vprostřed nás, stírej naše slzy.

        

Evangelium: Jan 13, 31-35

Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

 

            Kriste, Tvé přikázání nám už nově nezní, ale každý den je nový.

            Každý den nám chystá nové chvíle, příležitosti pro osvědčení naší lásky k druhým.

            Kriste, Tvá láska je potvrzená na kříži a naše láska se má projevit v církvi. Prosíme, dej nám sílu, ať i naše láska je čistá a pravá.

 

Přímluvy:

Prosíme za ty, které přemáhá nemoc, únava, bolest a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých nám záleží. Prosíme za Ladu Kocourkovou, Deboru Chytilovou, Zdenku Pechlákovou, Zdeňka Kučeru, Žanetu Černochovou, Jaroslava a Věru Tesařovy…

Prosíme za naše náboženské obce, za všechny sestry, bratry, aby nás láska spojovala, vedla k průzračným slovům a činům.

Prosíme o vedení Duchem pro zasedání diecézního shromáždění v Hradci Králové a požehnání pro další čas života v církvi.

Prosíme za dar míru ve světě. Prosíme za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy.

 

 

 

Pokud víte o dalších konkrétních situacích a chcete,

abychom je společně nesli, napište mi o nich.

Váš biskup Pavel